Інформація як категорія інформаційного права


Інформація як категорія інформаційного права


Термін "інформація” у перекладі з латинського informatio озна­чає ознайомлення, викладення, роз’яснення.

У загальному розумін­ні інформація - це певні відомості, сукупність певних даних, знань.

У філософський науці прийнято виділяти два аспекти існування інформації як субстанції.

По-перше, це внутрішня інформація, яка є мірою організації або впорядкованості системи чи процесу, їх внутрішньою характеристикою. Наприклад, цикли життєдіяльності людини, тварин і рослин регулюються певними внутрішніми механізмами.

По-друге, це зовнішня інформація, яка безпосередньо пов'язана з процесом відображення як у матеріальному, так і в нематеріальному світі. Якщо предмет зазнає певних змін, що є результатом (відображення) впливу іншого предмета, то перший предмет стає носієм інформації про другий предмет.

Н. Вінер розглядав інформацію як специфічну субстанцію, стверджуючи, що «інформація - це і не матерія, і не енергія». Його ідеї стали основою наукової концепції, яка розглядає інформацію як основу всього існуючого, першопричину всіх явищ і процесів.

Так, І. Й. Юзвишин сформулював поняття інформації як "генералізаційно єдиної первинної субстанції Всесвіту". За цим підходом усі відносини між будь-якими об'єктами та елементами (від окре­мих атомів та частинок до галактик і Всесвіту в цілому) грунтують­ся на процесі обміну інформацією. Отже, й сама інформація є головним ресурсом розвитку як у мікро- так і в макросвіті, головним ресурсом розвитку людства.

Основним призначенням інформації є задоволення інформацій­них потреб окремої людини, суспільства та держави. Саме людина є кінцевим споживачем будь-яких даних і відомостей і завдяки своєму мисленню здатна перетворити сукупність даних на те, що вважається інформацією.

Основним нормативно-правовим актом, що регулює питання інформаційних відносин в Україні, є Закон України "Про інформацію", у якому зазначено, що інформація це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Поняття інформації, визначене в Законі України "Про інформа­цію", відтворюється і в Цивільному кодексі Укра­їни (ЦК). Згідно з нормою ч. 1 ст. 200 ЦК. " Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. "

У Законі України "Про телекомунікації" дано дещо інше визна­чення поняття "інформація”, яке значно розширює і конкретизує пе­релік форм подання інформації, яка може бути об'єктом правовідно­син. Згідно зі ст. 1 цього Закону, інформація - це "відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб”.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 13
0  
Користувачів 83
Наші партнери
Оновлення new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
  • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
Звідки Ви дізнались про сайт ?