Пошук по сайту

ПЕРЕДМОВА

ПЕРЕДМОВА

Теорія держави і права є навчальною дисципліною, з вивчення якої починається, а складанням державного іс­питу завершується базова професійна підготовка юриста.

Знання закономірностей виникнення і функціонування державно-правових інститутів, освоєння понятійно-кате­горіального апарату юриспруденції необхідні студенту як база для вивчення галузевого законодавства та юридичних процедур, а також для вироблення і закріплення навиків та умінь тлумачення та практичного застосування права.

Теорія держави і права містить абстрактні правові по­няття, освоєння яких є вельми непростим для першокурс­ника. При всій великій кількості і різноманітності підруч­ників і навчальних посібників з цієї дисципліни, авторам посібника очевидною була нагальна потреба студентів в елементарному курсі, що стисло і доступно описує та роз'яс­нює загальнотеоретичні поняття та категорії.

Автори посібника прагнули максимальної наукової об­ґрунтованості та об'єктивності, при необхідності виклада­ючи різні точки зору на проблеми теорії держави і права. Разом із тим дидактичні цілі — а саме доступний для сту­дентів, ясний і разом з тим повний виклад основного мате­ріалу навчальної дисципліни «Теорія держави і права» — стали для нас головними.

Посібник можна з успіхом використовувати для само­стійної підготовки та роботи на семінарських заняттях, для чого наприкінці кожного розділу розміщені питання, за­вдання та тести для самоконтролю та самопідготовки. Крім того, автори впевнені, що складений ними посібник допо­може студенту (курсанту) успішно скласти як семестровий, так і державний іспит з теорії держави і права, оскільки він включає стислі і разом з тим змістовні відповіді практично на всі питання, які виносяться на контрольні підсумкові рубежі.

Для підготовки посібника були використані матеріали академічних та інших підручників із теорії держави і пра­ва, перелік яких наводиться наприкінці посібника. Ці під­ручники стануть у пригоді при підготовці до всіх форм за­нять, для самопідготовки та написання курсових і диплом­них робіт із теорії держави і права. Крім того, рекомендує­мо звертатися до Інтернет-сайтів, на яких розміщені нормативно-правові акти та велика кількість навчальної та наукової літератури. Для отримання додаткових знань, особливо зі спірних питань, наприкінці кожного розділу ми наводимо список додаткової літератури.


< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 351
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Ви живете...