ПЕРЕДМОВА

ПЕРЕДМОВА

Теорія держави і права є навчальною дисципліною, з вивчення якої починається, а складанням державного іс­питу завершується базова професійна підготовка юриста.

Знання закономірностей виникнення і функціонування державно-правових інститутів, освоєння понятійно-кате­горіального апарату юриспруденції необхідні студенту як база для вивчення галузевого законодавства та юридичних процедур, а також для вироблення і закріплення навиків та умінь тлумачення та практичного застосування права.

Теорія держави і права містить абстрактні правові по­няття, освоєння яких є вельми непростим для першокурс­ника. При всій великій кількості і різноманітності підруч­ників і навчальних посібників з цієї дисципліни, авторам посібника очевидною була нагальна потреба студентів в елементарному курсі, що стисло і доступно описує та роз'яс­нює загальнотеоретичні поняття та категорії.

Автори посібника прагнули максимальної наукової об­ґрунтованості та об'єктивності, при необхідності виклада­ючи різні точки зору на проблеми теорії держави і права. Разом із тим дидактичні цілі — а саме доступний для сту­дентів, ясний і разом з тим повний виклад основного мате­ріалу навчальної дисципліни «Теорія держави і права» — стали для нас головними.

Посібник можна з успіхом використовувати для само­стійної підготовки та роботи на семінарських заняттях, для чого наприкінці кожного розділу розміщені питання, за­вдання та тести для самоконтролю та самопідготовки. Крім того, автори впевнені, що складений ними посібник допо­може студенту (курсанту) успішно скласти як семестровий, так і державний іспит з теорії держави і права, оскільки він включає стислі і разом з тим змістовні відповіді практично на всі питання, які виносяться на контрольні підсумкові рубежі.

Для підготовки посібника були використані матеріали академічних та інших підручників із теорії держави і пра­ва, перелік яких наводиться наприкінці посібника. Ці під­ручники стануть у пригоді при підготовці до всіх форм за­нять, для самопідготовки та написання курсових і диплом­них робіт із теорії держави і права. Крім того, рекомендує­мо звертатися до Інтернет-сайтів, на яких розміщені нормативно-правові акти та велика кількість навчальної та наукової літератури. Для отримання додаткових знань, особливо зі спірних питань, наприкінці кожного розділу ми наводимо список додаткової літератури.


< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Статистика
0  
Всього матеріалів 4283
0  
Всього коментарів 0
0  
Користувачів 27
Наші партнери
Оновлення new
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
  • Реальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Реальний принцип чинності закону про кримінальну відповідальність засновується на загальновизнаних нормах і принципах міжнародного права, сутність
  • Територіальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Територіальний принцип  випливає із суверенітету держави, влада якої поширюється на всю її територію. Особами, які вчинили злочин на території
Коментарі
Інформація
Голосування
Чи подобається Вам новий дизайн ?