Поиск по сайту

Парсонс, Крон

Американський соціолог Толкотт Парсонс (1902-1979) визначав суспільство як систему відносин між людьми, заснованих на нормах і цінностях, утворюючих культуру.

Головна теза Т. Парсонса полягає в тому, що суспільство являє собою складну систему соціальних елементів (груп, інститутів, індивідів), що знаходяться в стані активної взаємодії, що направляється системами цінностей, що мають апріорне походження. При цьому система для Т. Парсонса - це будь стійкий комплекс повторюваних і взаємопов'язаних соціаль-них дій. Потреби особистості виступають змінними в соціальній системі.

Важливу роль в теоретичній схемі Т. Парсонса грає поняття соціального порядку, під яким він має на увазі взаємозалежність між компонентами, що входять в систему. Поняття структура охоплює стійкі елементи будови соціальної системи.

Т. Парсонс думав, що джерела соціального саморуху треба шукати у позаекономічних факторах, панівний серед яких - мораль. Саме система моральних цінностей, поділюваних людьми, дозволяє інтегруватися їм у суспільство, яке на наступному етапі виявляється представленим у взаємодії соціальних інститутів, при цьому виробнича діяльність виступає лише приватним аспектом цієї взаємодії.

Відносини структурних одиниць будуються на основі функцій, які забезпечують виживання суспільства як цілого. Т. Парсонс виділив чотири види таких функцій: адаптація (проблема раціональної організації та розподілу ресурсів), цілеорієнтація (проблема визначення цілей), інтеграція (проблема збереження внутрішньої єдності системи - обов'язкових норм, правил і т.д.), підтримка зразка (проблема мотивації і узгодження особистих мотивів з цілями і цінностями суспільства). Кожній відповідає своя підсистема (економіка, політика, інститути соціального контролю, соціалізація) і соціальні інститути (заводи, банки, партії, держава, сім'я, школа, релігія).

Норми Т. Парсонсом розглядалися в якості найважливіших засобів регуляції соціальних процесів, що здійснюють функцію інтеграції. Значна увага приділялася розгляду ролей, головною функцією яких виступає адаптація, яка стосується відносин між системою і середовищем. Щоб існувати і розвиватися, система повинна контролювати середу. Адаптація осмислювалось з позицій виживання системи.

Розвиваючи теорію соціальної дії, Т. Парсонс виділив три класи елементів і мотивації дії: когнітивний (ідеї, інформація про об'єкти, які є метою дії); категоричний (емоційне ставлення до об'єктів) та оціночний (оцінка альтернатив дій). Всі елементи дії стають соціальними через процес взаємодії. При цьому соціальна взаємодія включає в себе такі аспекти:

• безліч взаємодіючих одиниць;

• безліч правил або інших "культурних кодів", які організують орієнтацію одиниць і сама взаємодія;

• система або процес взаємодії як такого;

• Середа, в якій ця система діє і з якою відбувається регулярний взаємообмін.

Дії людини як відповідь на сукупність сигналів, одержуваних їм з навколишнього середовища, ніколи не бувають ізольованими і простими, а виступають як сукупність дій декількох суб'єктів, тобто як взаємодія. Будь-яка дія можна розглядатись в один і той же час і як сукупність одиничних дій, і як складова частина більш широкої цілісності. Отже, система дії являє собою комплекс взаємодій суб'єкта і об'єктів, предметів, з якими він вступає в ті чи інші відносини.

Для свого існування і самопідтримки система повинна функціонувати. Будь-яка система, за Т. Парсонсом, обов'язково включає чотири функції, службовці задоволенню її елементарних потреб:

1) функцію адаптації, тобто встановлення зв'язків системи з навколишнім середовищем. Пристосовуючись до навколишнього середовища, система черпає з неї ресурси, які їй необхідні; трансформує зовнішню систему у відповідності зі своїми «потребами», даючи їй натомість власні ресурси;

2) функцію ціледосягнення, що складається у визначенні цілі системи, а також мобілізації енергії та ресурсів для її досягнення;

3) функцію інтеграції, спрямовану на підтримку координації взаємин складових елементів системи. Така координація дозволяє охороняти систему від радикальних змін і потрясінь;

4) латентну функцію, націлену як на збереження орієнтації суб'єктів на норми і цінності системи, так і на забезпечення необхідної мотивації своїх прихильників.

У своїй праці «Соціальна система» (1951) він розглядав суспільство як систему, що складається з окремих, інтегрованих елементів. Такими елементами у структурі кожного суспільства були суспільні цілі, норми, цінності та ролі. Елементами суспільства як системи є інститути, кожен з яких виступає підсистемою великої суспільної системи. Кожній суспільній системі (підсистемі) властиві чотири основні функції, що забезпечують збереження й виживання будь-якої системи. Такими функціями є, по-перше, адаптація, тобто специфічний різновид взаємодії соціальних суб'єктів із середовищем, в результаті і в процесі якої відбувається пристосування її вимог до навколишнього середовища. Функцію адаптації в соціальній системі забезпечують політична та економічна підсистеми. Другою функцією соціальної системи є досягнення цілей. Цю функцію забезпечує політична підсистема, політика. Третя функція соціальної системи — інтеграція, тобто досягнення стану зв'язаності окремих диференційованих елементів, наявність упорядкованості, безконфліктності відносин між соціальними суб'єктами — індивідами, соціальними спільностями, організаціями тощо. Функцію інтеграції забезпечують правові інститути, владні структури, норми права, звичаї. Четвертою функцією соціальної системи є підтримання системи, котра забезпечується віруваннями, мораллю, органами соціалізації (сім'я, школа, мистецтво тощо).

Аналітико-синтетичне дослідження систем Г. Крона

Досить оригінальний метод аналітико-синтетичного дослідження систем і управління цими системами запропонував відомий американський вчений і інженер Г. Крон. Цей метод призначений для вивчення механічних, біологічних та економічних систем. Складна система за суворо визначеними правилами розчленовується на деяке число підсистем, компонентів, і на цій базі будуються топологічні моделі вихідної системи. Аналізується кожна з вичленовуваних підсистем, для кожної з них знаходиться рішення. Потім приватні рішення, рішення щодо вичленовування підсистем, синтезуються, зчленовуються з використанням апарату тензорного і матричного числення. В результаті формується модель спільного рішення. У своїй роботі «Дослідження складних систем по частинах (діакоптика)» Крон писав "Метою цієї книги є виклад систематичного методу аналізу, а також  рішення деякого класу задач по частинах за допомогою методу розчленовувань для систем з дуже великим числом змінних. Фізична або економічна система (або її схематична топологічна модель) розділяється на відповідне число малих підсистем, потім кожна підсистема аналізується і розраховується окремо, як якби інші підсистеми не існували, потім приватні рішення з'єднуються крок за кроком до тих пір, поки не буде отримано рішення для всієї системи ".

Опис топологічної моделі цієї системи проводиться на мові електронно-обчислювальної техніки. Модель системи являє накреслений на папері лінійний граф.

Розчленовувані системи можуть бути лінійними або нелінійними, статичними або динамічними. Це можуть бути системи фізичні, технічні, людино-машинні, економічні. Рішення можуть бути отримані як точні, так і наближені.

Систему багатофакторну, вважає Г. Крон, не слід аналізувати безпосередньо, оскільки вона надзвичайно складна і не завжди доступна для аналізу. Спочатку потрібно скласти рівняння для виокремлення з неї підсистеми, яку або легше аналізувати або рівняння стану якої були отримані раніше. Якщо і в цьому випадку зустрічаються складності, якщо рівняння даної системи ще не розроблені, потрібно йти глибше, розчленовуючи підсистему на підсистеми ще більш низького рівня, і так до тих пір, поки аналіз не зупиниться на системі, рівняння про стан якої може бути легко отримано. Підсистема, що виходить в результаті останнього з членувань, виступає як "елементарна система". Аналіз, як правило, виконується в кілька послідовних прийомів до тих пір, поки не досягне підсистеми, яка може бути описана рівняннями.

Потім здійснюється зворотний процес - рух думки від рівнянь простої підсистеми до розробки рівнянь складної системи шляхом стандартних перетворень. Правила перетворень рівнянь простої системи в рівняння системи більш складною дає тензорний аналіз. Ці правила складають зміст- "тензора перетворень", яка складає основу тензорного аналізу.

Оскільки вивчення того чи іншого об'єкта нерідко ведеться різними вченими, з використанням не тільки різних координат, але і різних мов, тензорний аналіз дозволяє ідентифікувати, співвідносити результати записів з реальним об'єктом, записаним різними мовами.

Дуже важливе місце в побудовах Г. Крона займає поняття “мережа”. Це поняття, хоча і запропоновано вченим для опису насамперед технічних систем, але вона також може бути використане і в соціальному пізнанні і практиці. Мережа - це система, сукупність об'єктів-блоків, в яких перетворюються різного роду потоки, і перш за все потоки енергії. Блоки ці можуть бути і джерелами та споживачами енергетичних потоків, яким притаманна певна розмірність потужності. Блоки мережі за допомогою потоків пов'язані, внаслідок чого мережа має структуру, внутрішню організацію, тобто необхідні системні якості. Тим більше що, як і в будь-якій системі, блоки мережі Г. Крона розташовані у вигляді ієрархічної піраміди, що відповідає ієрархічній будові дійсності. Пірамідальна мережа Г. Крона якби зв'язує блоки і проходять по них потоки як по горизонталі (на одному рівні ієрархії), так і по вертикалі (на різних рівнях ієрархії). Цим самим теорія мереж Г. Крона виступає як багатовимірна мова, що відображає багатовимірність, пірамідальність реальності.

"Головна мета діакоптики, - вважає Г. Крон, - полягає в тому, щоб змусити в явному вигляді працювати сили зв'язку, які бувають приховані при звичайних підходах" '.

Гость, оставишь комментарий?
Имя:*
E-Mail:


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1029
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация