Поиск по сайту

Договір про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім'ї

 

Договір про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім'ї

 


             ______________________ 

                        (населений пункт)

 «___» _____________ 20___ р. № ____

________________________________________________________________________________

(повне найменування органу, що прийняв рішення

________________________________________________________________________________

про утворення прийомної сім’ї)

в особі ______________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

і громадяни __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові,

________________________________________________________________________________

число, місяць, рік, народження, паспорт, серія, номер, ким і коли виданий)

________________________________________________________________________________

які проживають ______________________________________________________________

(адреса)

уклали цей договір про те, що __________________________________________________

(повне найменування органу,

________________________________________________________________________________

що прийняв рішення про утворення прийомної сім'ї)

передає, а прийомні батьки ____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, паспорт, серія

________________________________________________________________________________

номер, ким і коли виданий)

приймають на виховання та спільне проживання дітей _____________________________

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Прийомні батьки зобов’язуються:

1) створити належні умови для всебічного розвитку дітей, одержання ними освіти, підготовки до самостійного життя та праці;

2) захищати права та інтереси дітей;

3) проводити щороку медичне обстеження дітей та виконувати рекомендації лікарів-спеціалістів;

4) співпрацювати з центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у ході здійснення соціального супроводження відповідно до порядку соціального супроводження прийомних сімей;

5) у разі виникнення в прийомній сім'ї несприятливих умов для утримання, виховання і навчання прийомних дітей повідомляти про це місцеву службу у справах дітей;

6) у роботі з дітьми дотримуватись вимог законодавства України про захист інтересів дітей та охорону дитинства;

7) співпрацювати з місцевими службами у справах дітей та соціальними службами, залучати спеціалістів до вирішення проблемних питань;

8) використовувати в повному обсязі та за призначенням державну соціальну допомогу, надану дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в прийомній сім'ї, на забезпечення їх повноцінного харчування, утримання, виховання, розвитку і освіти.

2. Прийомні батьки несуть відповідальність за прийомних дітей згідно із законодавством.

3. __________________________________________________________________________

(повне найменування органу, що прийняв рішення

________________________________________________________________________________

про утворення прийомної сім'ї)

зобовязується:

1) забезпечити соціальне супроводження прийомної сім'ї, закріплення за нею соціального працівника;

2) забезпечити щорічне безоплатне медичне обстеження дітей;

3) здійснювати координацію діяльності відповідних районних (міських) установ та організацій, пов’язаної із захистом прав дітей, та нести відповідальність за функціонування прийомної сім'ї згідно із законодавством.

4. За згодою сторін цей договір може бути доповнений іншими зобов’язаннями.

5. Дію цього договору може бути припинено за згодою сторін.

6. У разі порушення або неналежного виконання умов цього договору кожна із сторін має право звернутися до суду.

7. Договір укладається в трьох примірниках – по одному для кожної із сторін та місцевої служби у справах дітей. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

8. Цей договір набирає чинності з дня його підписання.


             _______________________________
                   (повне найменування органу, що прийняв
 _______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
             _______________________________
                    рішення про утворення прийомної сім'ї)
 _______________________________
прийомних батьків)
             _______________________________
                                    (адреса)
 _______________________________
(місце проживання)
             _______________________________
                            (розрахунковий рахунок)

 _______________________________

 (розрахунковий рахунок)

             _______________________________
                      (прізвище, посада керівника органу)
 _______________________________
(підпис)
             _______________________________
                                        (підпис)
 _______________________________
(підпис) 

 


М. П.


Скачать

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 735
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация