Поиск по сайту

Публічне адміністрування та політична наука


Публічне адміністрування та політична наука. Назвіть п’ять спільних рис та п’ять відмінностей


Публічне адміністрування – регламентована законами та іншими нормативно-правовими актами діяльність суб’єктів публічного адміністрування, спрямована на здійснення законів та інших нормативно-правових актів шляхом прийняття адміністративних рішень, надання встановлених законами адміністративних послуг.

У вузькому сенсі публічне адміністрування пов’язане з виконавчою гілкою влади і розглядається як:

1) професійна діяльність державних службовців, яка охоплює всі види діяльності, спрямовані на реалізацію рішень уряду;

2) вивчення, розробка і впровадження напрямів державної політики.

У широкому сенсі під публічним адмініструванням розуміють систему управління, представлену адміністративними інститутами в рамках прийнятої структури влади.

Політична наука це сукупність знань про політику, утворених розвиненою системою спеціалізованих наук і наукових дисциплін, що вивчають політичні явища і процеси. Політична наука становить у той же час частину більш загальної системи політичного знання, з якого вона і виникла. Це знання утворено політичною філософією, наукою і емпіричним рівнем пізнання політики.

Публічне адмініструванняце багатопланове утворення. Предметна область публічного адміністрування окреслена основними поняттями: держава, політика, публічне управління й влада. У зв'язку з цим теорія публічного адміністрування є наукою політичною і правовою.

Спільне:

- публічне правління є політичним управлінням, бо політика і є публічною сферою, яка включає політичний менеджмент, публічне адміністрування (управління), а до публічного адміністрування буде входити діяльність Кабміну по впровадженню політичного рішення

- публічне адміністрування здійснюють владні інститути, які діють в сфері політики

- політичне адміністрування є прикладною частиною політології

- публічне адміністрування вивчає механізми розробки та реалізації політичних рішень, їх ефект з погляду раціональності та впливу її на легітимність рішення, а політична наука вивчає теоретичні аспекти легітимності влади та чинники легітимізації влади

- публічне адмін. вивч. функціонування адміністративної бюрократичної еліти в системі управління державою, а політична наука вивчає комплексну еліту як суб’єкта прийняття політичних рішень

Відмінності:

- предмет вивчення публічного адміністрування є управління політичним процесом, зокрема процесом розподілу ресурсів у суспільстві, політ. наука предмет – набагато ширший, адже охоплює всі політичні процеси і явища, їх вплив на соціально-політичний розвиток

- політичне адміністрування є одним із предметів політичної науки

- об’єктом політичної науки є політична сфера, об’єкт публ. адміністр. управління суспільно-політичними процесами


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 831
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация