Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРА

1. ЗАКОН України “Про охорону праці”. – К.: Основа, 1993. – 40 с.

2. НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ коментар до Закону України “Про охорону праці”. – К.: Основа, 1996. – 254 с.

3. ДСТУ 2293-93. ССБП. Охорона праці. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1993. – 15 с. Чинний від 06.12.93.

4. ГОСТ 12.0.003-74 (СТ СЭВ 790-77). ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. – М.: Вид-тво стандартів, 1979 – 4 с. – Введ.01.05.75.

5. ПРОТОЕРЕЙСКИЙ А.С. Безопасность труда в авиации. – К.: КМУ-ГА, 2000. – 228 с.

6. НПАОП 0.00-4.03-01. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004, № 1112.

7. ПРОТОЄРЕЙСЬКИЙ О.С. Охорона праці: Практикум для студентів усіх спеціальностей. – К.: НАУ, 2001. – 82 с.

8. СПРАВОЧНИК по охране труда на промышленном предприятии / К.Н.Ткачук, Д.Ф.Иванчук и др. – К.: Техника, 1991. – 285 с.

9. ДСН 3.36.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. – К.: Держстандарт, 1999. – 31 с. Чинний з 01.01.99.

10. СНиП ІІ-А.8-62. Естественное освещение. Нормы проектирования. -М.: Госстройиздат, 1962. – 41 с.

11. ГОСТ 12.2.007.13-75. ССБТ. Изделия светотехнические. Требования безопасности. – М.: Госстройиздат, 1980. – 4 с.

12. СНиП ІІ-4-79. Естественное и искусственное освещение. – М.: Гос-стройиздат, 1979. – 35 с.

13. ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. – М.: Госстандарт, 1985. – 4 с. – Введ. 01.01.85.

14. МАТИБОРСКИЙ В.В. Охрана труда. Безопасность жизнедеятельности на предприятиях гражданской авиации в условиях воздействия сверхвысоких частот: Учебн. Пособие. – К.: КМУГА, 1998. – 192 с.

15. ДНАОП 0.03-3.24-97. Норми радіаційної безпеки України НРБУ-94. -К.: МОЗ України, 1997. – 121 с. Чинний з 01.01.98.

16. ДНАОП 0.00-4.26-96. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. – К.: МОЗ України, 1997. – 21 с. Чинний з 01.01.96.

17. ДСН 3.3.6.037-99. Шум. Ультра- и инфразвук. Общие положения. -М.: Госстандарт, 1999. – 7 с. – Введ. 01.01.99.

18. ГОСТ 12.1.003-86. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. – М.: Госстандарт, 1986. – 6 с. – Введ. 01.03.86.

19. ПРОТОЄРЕЙСЬКИЙ О.С. Безпека праці на авіапідприємствах. – К.: НАУ, 2002. – 280 с.

20. РД 34.21.22-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. – М.: Энергоиздат, 1987. – 80 с.

21. ПРОТОЕРЕЙСКИЙ А.С. Электробезопасность при технический эксплуатации электрооборудования воздушных судов и аэропортов гражданской авиации: Учебн. Пособие. – К.: КИИГА, 1985. – 87 с.

22. ДОЛИН П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. -М.: Энергоатомиздат, 1985. – 376 с.

23. ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования. – М.: Госстандарт, 1993. – 6 с. – Введ. 01.01.93.

24. ГОСТ 12.4.124-83. ССБТ. Средства защиты от статического электричества. – М.: Госстандарт, 1994. – 4 с. – Введ. 01.01.84.

25. ИНСТРУКЦИЯ по снижению влияния статического электричества в технологических процессах обслуживания и ремонта авиационной техники, № 7/И. – М.: МГА, 1986. – 26 с.

26. ПРОТОЕРЕЙСКИЙ А.С. Безопасность труда при применении ГСМ в гражданской авиации: Учебн. Пособие. – М.: Транспорт, 1987. – 247 с.

27. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. -М.: Госстандарт, 1992. – 25 с. – Введ. 01.07.95.

28. ПРОТОЕРЕЙСКИЙ А.С. Безопасность труда при применении горючесмазочных материалов в гражданской авиации. – М.: Транспорт, 1980. -175 с.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Наступний розділ