Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Методи дослідження економічних питань

 

Метод (від гр. “metodos”- шлях до чого-небудь) – це спосіб дослідження, спосіб вивчення, засіб для відкриття істини. В економіці використовуються різноманітні методи, форми і способи наукового пізнання. 

Питання про методи економічної теорії – це питання про те, як, яким чином вивчаються економічні явища і процеси. Економічна теорія використовує широкий набір (спектр) методів пізнання економічних процесів, який включає використання як загальнонаукових (універсальних), так і специфічних методів пізнання.

До числа загальнонаукових належать методи: наукової абстракції,  аналізу і синтезу,  індукції і дедукції,  системний,  структурний,  функціональний аналіз та інші.

Метод наукової абстракції – набуває великого значення саме в економічній теорії. Суспільне життя неможливо вивчати в лабораторних умовах. Наукова абстракція є уявне виділення найбільш суттєвих сторін досліджуваного явища і відхилення від несуттєвих сторін, властивостей, явищ. Абстрактне мислення породжує метод аналізу і синтезу.

Аналіз економічних явищ передбачає розчленування явища на окремі елементи і дослідження кожного елементу як необхідної складової частини цілого. Синтез передбачає, що явище в першу чергу вивчається як таке, яке складається з різних частин, а потім досліджується поєднання елементів в єдине ціле і робиться загальний висновок.

Метод індукції і дедукції. Індукція – це виведення економічних закономірностей і принципів із фактів реального життя на основі сходження від одиничного до загального. Дедукція – це шлях від загального до одиничного.

На основі загальнонаукових методів пізнання економічна наука виробила специфічні методи економічних досліджень. До них,  зокрема,  належать економічне моделювання, економіко-математичні і статистичні методи, економічний експеримент та інші

Економічна модель –  це спрощене зображення, що у формалізованому вигляді розкриває взаємозалежності і зв’язки між різними економічними явищами та процесами. Використання моделей дозволяє визначити причинно-наслідкові зв’язки в процесі економічного аналізу.

Економічні моделі включають екзогенні (або зовнішні) змінні та ендогенні (або внутрішні) змінні. Модель показує,  як зміна однієї з екзогенних величин впливає на ендогенні показники,  що аналізуються в моделі.

Так, найпростішими є моделі «затрати-випуск», доходів і витрат, сукупного попиту і сукупної пропозиції та інші.

Економічне моделювання базується на використанні економіко-математичних методів, в тому числі з використанням комп’ютерної техніки.

Засновником математичної школи в економіці був відомий швейцарський економіст Леон Вальрас (1834-1910 рр.). Він створив теорію та математичну модель загальної економічної рівноваги, основу якої становить аналіз попиту і пропозиції.

Важлива роль в економічних дослідженнях належить функціональному аналізу, як одному із розділів математики.

Наприклад, якщо підвищується ціна на якийсь товар, то (при інших рівни умовах) величина попиту на нього зменшується. Це означає наявність функціонального зв’язку між ціною і попитом. В даному випадку ціна є незалежною змінною,  або аргументом,  а попит – залежною змінною, або функцією. Тому можна сказати: попит є функція ціни.

Економічний експеримент – це науково обґрунтоване дослідження,  що здійснюється за реальних економічних обставин з метою перевірки і апробації тих чи інших теоретичних концепцій, ідей, гіпотез, рекомендацій. Проводиться шляхом створення “зменшеного”  за масштабами аналога досліджуваної економічної системи (об’єкту). 

Важливу роль експеримент відіграє,  зокрема,  при підготовці і здійсненні економічних реформ.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+