Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Цивільний процес (Шпаргалки)

 [attachment=23]

 

1. Поняття, предмет, метод і система цивільного процесуального права. 

2. Поняття і види джерел
цивільного процесуального права. Значення судової практики.

3. Цивільні проц. норми,
їх структура, дія в часі, просторі та за колом осіб.

4. Поняття цивільного процесу
(судовчинства) та його задачі. Види цивільного судочинства. Стадії цивільного процесу.

5. Сутність, основні ознаки
та щ начення цивільної процесуальної форми.

6. Поняття принципів цив. проц. права, їх значення та система. 

7. Принципи диспозитивності, змагальності, процесуальної рівнопавності сторін, сності, безпосередності. 

8. Поняття цивільних проц.
правовідносин, їх особливості та елементи. Передумови та підстави виникнення, зміни
та припиненння цивільних проц. правов.

9. Суб’єкти цив. проц. правовідносин
та хз класифікація.

10. Суд як обов’язковий суб’єкт
цивільних проц. правов. Правове положення суду. Склад суду. Підстави для відводу
судді. Порядок вирішення заяви про відвід судді.

11. Поняття, склад і класифікація
осіб, які беруть участь у справі, їх проц. права і обов’язки. Інші учасники цивільного
процесу.

12. Поняття та ознаки сторін
в цив. процесі, їх проц. права та обов. Цивільна проц. правоздатність і цивільна
процесуальна дієздатність.

13. Процесуальна співучасть,
її підстави та види. Процесуальні права і обов. співучаників.

14. Поняття належного та
неналежного відповідача. Умови, проц. порядок та наслідки заміни неналежного відповідача.

15. Проц. правонаступництво
(поняття та підстави). Порядок вступу в процес і правове положення правонаступника.

16. Треті особи, які заявляють
самостійні вимоги щодо предмета спору (поняття, підстави і проц. порядок вступу
в справу). Їх відмінність від співпозивачів.

17. Треті особи, які не заявляють
самостійні вимоги щодо предмета спору (поняття, підстави і проц. порядок вступу
в справу). Їх відмінність від співучасників.

18. Поняття та види представництва
в суді. Особи, які можуть бути представниками в суді. Особи, які не можуть бути
прдеставниками в суді.

19. Повноваження представника
в суді (об’єм і оформлення).

20. Форми участі прокурора
у цивільному процесі.

21. Мета, підстави та форми
участі Уповноваженого ВРУ з прав людини, одв, омс та ін. осіб, яким законом надано
право захищати права, свободи та інтереси ін. осіб в цивільному прцоесі. Їх проц.
права та обов.

22. Поняття та мета судового
доказування. Поняття та ознаки судовиз доказів.

23. Надежність та домупстимість
доказів.

24. Класифікація доказів.

25. Поняття предмета доказування.
Підстави звільнення від доказування.

26. Розподіл між сторонами
та ін. особами, які беруть участь у справі, обов’язків докащування. Роль суду в
доказуванні.

27. Пояснення сторін, третіх
осіб та їх представників, як засіб доказування. Визнання стороною обставин та його
значення для докащування. Відмова сторони від визнання обставин.

28. Показання свідків. Процесуальний
порядок допиту свідків. Права та обов’язки свідків.

29. Письмові докази та їх
види (за формою та змістом). Процесуальний порядок дослідження письмових доказів
в судовому засіданні.

30. Речові докази. Проц.
порядок дослідження речових доказів у судовому засіданні.

31. Експертиза в цивільному
процесу України.

32. дослідження та оцінка доказів. 

33. Забезпечення доказів
та судові доручення по збиранню докащів в цивільному процесі.

34. Процесуальні строки (поняття,
види і значення). Строки розгляду цивільних справ. Обчислення, зупинення, продовження
та поновлення проц. строків. Наслідки пропцску проц. строків.

35. Судові витрати (поняття
та види)

36. Цивільна юрисдикція суду
(поняття, значення та види)

37. Поняття і види підсудності.
Порядок передачі справи із одного суду в інший суд (заміна підсудності)

38. Територіальна підсудність
цивільних справ та її види.

39. Поняття та особливості
наказного провадження. Справи наказного провадження. Процесуальний порядок їх розгляду,
видачі і скасування судового наказу.

40. Поняття та сутність позовного провадження. Поняття позову. Елементи позову. 

41. Право на позов. Передумови
права на позов і умови здійснення права на позов.

42. Види позовів. Об’єднання
та роз’єднання позовів.

43. Пред’явлення позову.
Форма та зміст позовної заяви. Підстави для залишення позовної заяви без руху та
повернення її позивачу.

44. Відкриття провадження у цивільній справі та його правові наслідки. Підстави для відмови у відкритті провадження у справі. 

45. Захист інтересів відповідача.
Заперечення проти позову, їх види.

46. Зустрічний позов. Порядок у цмови пред’явлення зустрічного позову. 

47. Забезпечення позову.
Підстави, види і процесуальний порядок забезпечення позову та заміни забезпечення
позову або скасування забезпечення позову.

48. Провадження у справі
до судового розгляду та її значення. Попереднє судове засідання, його мета та завдання.

49. Призначення справи до
судового розгляду. Судові виклики та повідомлення суду. Судові повістки та оголошення
про виклик в суд.

50. Поняття та значення судового
розгляду. Частини судового розгляду. Підготовча частина судового розгляду.

51. Роль головуючого в судовому
засіданні. Заходи процесуального примусу.

52. Заміна позову. Відмова
від позову. Визнання позову. Мирова угода.

53. Процесуальний порядок
розгляду судом цивільної справи по суті. Судові дебати.

54. Фіксування цивільного
процесу.

55. Поняття, підстави і процесуальний
порядок відкладення розгляду цивільної справи в суді. Перерви в судовому засіданні;

56. Зупинення провадження
у справі: підстави, процесуальний порядок, правові наслідки. Відновлення провадження
у справі.

57. Закінчення цивільної
справи без ухвалення судового рішення: закриття провадження у справі, залишення
заяви без розгляду (підстави та правові наслідки).

58. Закриття провадження
у цивільній справі: підстави, процесуальний порядок та правові наслідки.

59. Поняття та види судових
рішень. Відмінність судового рішення від судової ухвали.

60. Порядок ухвалення судового
рішення. Таємниця нарадчої кімнати.

61. Вимоги, яким повинно
відповідати судове рішення.

62. Зміст судового рішення
(його складові частини)

63. Усунення недоліків судового
рішеня судом, який його ухвалив. Додаткове рішення суду. Роз’яснення рішення суду.

64. Законна сида судового
рішення. Порядок набрання рішенням суду законної сили . Правові наслідки набрання
рішенням суду законної сили.

65. Ухвали суду першої інстанції,
їх види.

66. Умови та процесуальний порядок заочного розгляду справи. Порядок перегляду заочного рішення. 

67. Поняття і зміст окремого
провадження. Відмінність окремого провадження від інших видів цивільного судочинства.

68. Розгляд судом справ про
обмеження цивільної дієздатності та визнання фізичної особи недієздатною. Процесуальний
порядок поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

69. Процесуальний порядок
розгляду судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

70. Процесуальний порядок
розгляду справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її
померлою.

71. Процесуальний порядок
розгляду судом справ про усиновлення дітей, які проживають на території України,
громадянам України та іноземцями.

72. Розгляд судом справ про
встановлення фактів, що мають юридичне значення.

73. Процесуальний порядок
розгляду судамі справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника
та векселі.

74. Процесуальний порядок
розгляду судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність
та про визнання спадщини відумерлою.

75. Розгляд судами справ
про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних
та фізичних осіб.

76. Зміст і значення стадії
перегляду судових рішень в апеляційному порядку. Суб’єкти та об’єкти апеляційного
оскарження.

77. Процесуальний порядок
та строки апеляційного оскарження. Форма та зміст апеляційної скарги.

78. Оскарження ухвал суду
першої інстанції в апеляційному порядку окремо від судового рішення.

79. Підготовка аапеляційного
розгляду справи. Процесуальний порядок та межі розгляду справи судом апеляційної
інстанції.

80. Повноваження суду апеляційної
інстанції. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового
рішення чи його зміни.

81. Підстави для скасування
рішення суду першої інстанції і закриття провадження у справі або залишення заяви
без розгляду.

82. Ухвала та рішення суду
апеляційної інстанції, їх зміст.

83. Сутність та значення
стадії перегляду судових рішень у касаційному порядку. Суб’єкти права касаційного
оскарження. Об’єкти касаційного оскарження.

84. Процесуальний порядок
і строк касаційного оскарження. Форма та зміст касаційної скарги.

85. Підготовка справ та їх
попередній розгляд судом касаційної інстанції. Процесуальний порядок і межі розгляду
справи в суді касаційної інстанції.

86. Повноваження суду касаційної
інстанції. Підстави для скасування судового рішення і ухвалення нового рішення або
зміни рішення.

87. Підстави для скасування
рішення судом касаційної інстанції та передачі справи на новий розгляд до суду першої
або апеляційної інстанції.

88. Ухвала і рішення суду
касаційної інстанції. Зміст узвали і рішення суду касаційної інстанції.

89. Провадження з перегляду
судових рішень ВСУ: підстави, процесуальний порядок оскарження. Повноваження ВСУ
при перегляді судових рішень.

90.
Підстави перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. Відмінність
нововиявлених обставин від нових обставин і від нових доказів.