Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Тема 5. Теорія попиту і пропозиції

1. Попит

Попит – запит фактичного або потенційного покупця, споживача на придбання товару за наявні у нього гроші, які призначені для покупки цього товару.

Обсягом попиту на який-небудь товар називається максимальна кількість цього товару, яку згідна купити окрема особа, група людей або населення в цілому в одиницю часу (день, місяць, рік) за певних умов. До числа цих умов відносяться: ціна даного товару, ціни інших товарів, величина грошових доходів, смаки і переваги споживачів, накопичене майно і інше.

Мал 1. Криві попиту

Попит на товар визначається всією кривою попиту. Переміщення по цій кривій показує зміну обсягу попиту під дією цінових чинників при цьому сам попит не змінюється.

Зрушення кривої попиту вправо означає збільшення попиту, переміщення по кривій вліво – зменшення попиту.

Зміна попиту відбувається під дією нецінових чинників:

1. Споживчі смаки.

2. Число покупців.

3. Дохід. Відносно більшості товарів підвищення доходу приводить до збільшення попиту.

Нормальні товари (вищої категорії) – це товари, попит на які збільшується в міру зростання доходу.

Товари нижчої якості (нижчої категорії) – це товари, попит на які зменшується в міру зростання доходу. Серед товарів нижчої якості виділяють особливу групу товарів Гіффена, попит на які різко збільшується при скороченні доходу.

4. Ціни на зв’язані товари.

5. Очікування.

Закон попиту – величина попиту зростає при зниженні ціни і зменшується при підвищенні ціни товару за інших незмінних чинників.

2. Пропозиція

Під пропозицією розуміють готовність виробників продати товар. 

Обсяг пропозиції – це та кількість товару, яке продавець бажає продати за даних умов в одиницю часу (за день, тиждень, місяць, рік).

Мал 2. Криві пропозиції

Пропозицію характеризує вся крива пропозиції. Рух по кривій пропозиції з A до B пов’язано зі зміною обсягу пропозиції.

Збільшення пропозиції зміщує криву пропозиції вправо. Зменшення пропозиції зміщує криву пропозиції вліво.

Зміна пропозиції відбувається під дією нецінових чинників:

1. Ціни на ресурси. 2. Технологія. 3. Податки і дотації.

4. Ціни на інші товари. 5. Очікування. 6. Число продавців.

Закон пропозиції – обсяг пропозиції товару збільшується при збільшенні ціни і зменшується при її зниженні за інших незмінних чинників.

3. Ринкова рівновага

В результаті взаємодії попиту і пропозиції встановлюється ринкова ціна. Вона фіксується в точці, в якій перетинаються криві D і S. Ця точка називається точкою рівноваги, а ціна і обсяг – рівноважними. Тільки в цій точці ціна влаштовує продавця і покупця. При цьому діють такі закони ринкового ціноутворення:

  • якщо під впливом нецінових чинників відбудеться підвищення попиту при незмінній пропозиції або скорочення пропозиції за незмінного попиту, то ціна зросте, якщо, навпаки, при незмінній пропозиції попит скоротиться або при незмінному попиті збільшиться пропозиція і ціна підвищиться.

Мал 3. Ціни і ринкові зони

E – точка рівноваги, P1 – рівноважна ціна, а Q1– рівноважний обсяг.

Стан рівноваги нестійкий, оскільки ринкові умови, які визначають його, постійно змінюються, викликаючи коливання попиту і пропозиції. Саме механізм коливань попиту і пропозиції змушує розвиватися економіку, засновану на ринкових засадах. Результатом цих коливань є відновлення втраченої рівноваги на колишньому або новому рівні.

Коли держава вручається в встановлення цін, то говорять про політичне ціноутворення.

4. Еластичність попиту і пропозиції

Попит і пропозиція залежать від багатьох чинників. Їх зміна тягне відповідну зміну попиту і пропозиції. З цим і пов’язано поняття еластичності.

Еластичність – міра реакції однієї економічної змінної на іншу змінну.

Еластичність – це ступінь чутливості попиту і пропозиції до різних чинників.

Еластичність попиту на товар – це відсоткове співвідношення між зміною в ціні або доході і зміною попиту.

1. Еластичність попиту за ціною показує, якою мірою споживач реагує на зміну цін.

Тема 5. Теорія попиту і пропозиції 

де Ed – еластичність попиту за ціною;

Q/Q – відносна зміна попиту;

P/P – відносна зміна ціни.

Мал 5. Графіки попиту з різною еластичністю за ціною

E > 1 – еластичний попит (на товари розкоші);

E< 1 – нееластичний попит (на предмети першої необхідності);

E = 1– попит з одиничною еластичністю (залежить від індивідуального вибору);

E = 0 – абсолютно нееластичний попит (сіль, медикаменти);

E – абсолютно еластичний попит (в умовах досконалого ринку).

Фактори цінової еластичності попиту:

1. Замінність. Чим більше хороших замінників даного продукту пропонується споживачеві, то еластичнішою буває попит на нього.

2. Питома вага в доході споживача. Чим більше місця займає продукт у бюджеті споживача, за інших рівних умов, тим вищою буде еластичність попиту на нього.

3. Предмети розкоші і предмети необхідності. Попит на предмети першої необхідності звичайно є нееластичним; попит на предмети розкоші звичайно еластичний.

4. Фактор часу. Попит на продукт зазвичай еластичний тим, чим довший період часу для прийняття рішень.

2. Еластичність попиту за доходом показує, якою була реакція споживача на зміни в його доходах при незмінності цін.

Для нормальних товарів підвищення доходу викликає підвищення попиту. Для товарів нижчої якості збільшення доходу викликає зменшення попиту. 

3. Перехресна еластичність.

Вона характеризує чутливість попиту на один товар при зміні цін на інший.

Еластичність пропозиції товару (за ціною) – це відсоткове співвідношення між зміною в ціні і зміною пропозиції.

Фактори цінової еластичності пропозиції:

1. Мобільність виробничих систем, в т.ч. факторів виробництва, тобто легкість з якої необхідні фактори виробництва можуть бути залучені з інших галузей.

2. Вартість і доступність ресурсів.

3. Час.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+