Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Бюджет як економіко правова категорія


Бюджет як економіко правова категорія. Роль бюджету в забезпеченні виконання функцій держави та місцевих органів публічної влади

Бюджетний кодекс України дає таке визначення терміна: бюджет — план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади АР Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

У підручниках можна зустріти інше визначення: Державний бюджет України — централізований фонд фінансових ресурсів держави, який використовується для виконання покладених на неї завдань, передбачених Конституцією України.

Бюджет як економічна категорія має такі ознаки:

1) історичність, адже бюджет як категорія сформувався історично, мав свої специфічні риси зародження у різних країнах, які проявляються і в сучасних умовах;

2) плановість, оскільки основою функціонування бюджету є його плановий характер;

3) юридичний характер, тому що бюджет має силу нормативного акта;

4) строк дії, адже бюджет складається і функціонує протягом певного періоду.

Сутність бюджету реалізується за допомогою його функцій:

– розподільної — держава зосереджує у своїх руках усі джерела бюджетних надходжень, щоб потім використати їх з найбільшою ефективністю, тобто перерозподілити між міністерствами, відомствами, блоками галузей, територіями. Основою бюджетного розподілу є чистий дохід, який утворюється у суспільстві;

– контрольної — суспільство в особі специфічних державних або недержавних структур контролює і вирівнює бюджетний розподіл.

Бюджет функціонує як отримання доходів, тобто формування фінансової бази діяльності держави, та розпису видатків, тобто забезпечення економічних і соціальних потреб усіх членів суспільства.

Таким чином, державний бюджет слугує:

1) для розподілу ВВП і національного продукту;

2) державного регулювання та стимулювання економіки;

3) фінансового забезпечення соціальної політики;

4) контролю за утворенням і використанням центрального фонду грошових ресурсів.

Бюджет забезпечує фінансовими ресурсами потреби економічного і соціального розвитку на основі розподілу і перерозподілу ВВП у державі. Учасниками економічних відносин, які виникають у зв’язку з бюджетом є держава, суб’єкти господарювання всіх форм власності та населення, оскільки:

— держава має потребу у фінансових ресурсах для виконання власних функцій,

— суб’єкти господарювання всіх форм власності та напрямів діяльності як постачають грошові ресурси державі, так і можуть від неї їх отримувати залежно від місця та ролі у системі економічних відносин;

— населення може бути як платником податків, так і отримувачем грошових коштів.

Аналіз бюджетних відносин передбачає два аспекти їх досліджень: економічний та правовий. Як економічна категорія бюджет є центра­лізованим грошовим фондом, який акумулюється на рівні певного утворення (держави або територіальної громади) та яким розпоряджа­ється відповідний орган державної влади. Визначення бюджету як сукупності економічних відносин зовсім не означає його сталості. Певні коригування обов’язково присутні у бюджетних відносинах на стадії якрозроблення проекту бюджету (річні зміни дохідної або ви­даткової частини бюджету), так і виконання (наприклад, під час секве­страції – пропорційного скорочення видатків при виконанні бюджету). Таким чином, як економічна категорія бюджет охоплює сукупність економічних відносин, що пов’язані з формуванням, розподілом, ви­користанням певних централізованих грошових фондів для фінансу­вання завдань державних та адміністративно-територіальних утворень і виконання функцій органів влади.

Відповідний зміст притаманний бюджету і як правовій категорії. У цьому разі він являє собою правовий акт, основний фінансовий план утворення, розподілу та використання централізованого грошового фонду держави або територіальної громади. При цьому обов’язково необхідно розмежовувати поняття бюджету (переважно в цьому по­лягає саме економічна сторона цієї категорії) та закону (або акта) про бюджет (правова сторона бюджету). Як правова категорія бюджет ха­рактеризується декількома особливостями:

а) бюджет затверджується відповідним представницьким органом державної влади;

б) строк дії акта, що затверджує відповідний бюджет, дорівнює бюджетному періоду;

в) бюджет як фінансовий план закріплює юридичні права і обов’язки учасників бюджетних відносин.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+