Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Реформування вищих органів влади і управління при Олександрі І


Реформування вищих органів влади і управління при Олександрі
І

Здійснюючи курс на зміцнення самодержавно-кріпосницького ладу,
царський уряд часом був змушений вдаватися до політики лавірування. Деякі економічні
заходи, спрямовані на часткові поступки новим явищам у суспільному розвитку, відображають
цю політику самодержавства. Прагнучи представити самодержавно-кріпосницький лад
як той, що відповідає інтересам усього суспільства, царський уряд неодноразово заявляв
про намір провести істотні перетворення.

Ці риси особливо проявилися
у діяльності Олександра I, який посилено створював видимість підготовки серйозних
реформ.

Після вступу Олександра I на престол утворився Негласний комітет,
куди входили «молоді друзі» нового імператора з числа представників дворянської
знаті. Члени цього гуртка, що збирався в 1801 – 1803 рр., не мали будь-якої певної
програми дій, абстрактно міркували про «права громадян», «свободу і власність» та
незначні адміністративні перетворення. При цьому, зрозуміло, не передбачалося скасувати
кріпосне право.

Більш визначену програму
перетворень пропонував М. М. Сперанський – видатний царський сановник. У створеному
ним проекті 1809 р. «Вступ до уложення державних законів» пропонувалися деякі зміни
в системі державного управління: створення на місцях волосних, окружних і губернських
дум, а в центрі – Державної думи. Передбачалося надати виборче право з виборів до
думи всім дворянам і людям «середнього стану», що володіє певним майновим цензом.
Кріпаки не могли брати участі у виборах.

За планом Сперанського
передбачалося створення Державної ради як законодорадчого органу при царі, що складався
з призначуваних царем осіб; передбачалося збільшити число міністерств.

Пропозиції Сперанського
лякали дворян і царя, які вбачали в них замах на станові привілеї і прерогативи
самодержавної влади. Сперанський був відсторонений від державної служби і засланий
в Нижній Новгород.

Державна рада створюється
в здійснення плану М.М. Сперанського, що передбачав докорінне перевлаштування державних
органів на буржуазних засадах. Створення Держради було єдиною реалізованою ланкою
цього плану.

Правове становище цього
органу регламентувалося Маніфестом 1 січня 1810 «Утворення Державної ради». Прийнято
вважати, що Держрада була суто дорадчим органом при імператорі. Буде точніше його
назвати органом з підготовки і попереднього розгляду законодавчих актів. Більш того,
всі законодавчі акти, «що містять в собі закон, статут або установу», не могли бути
видані в обхід Державної ради. Як правило, документи, затверджені Держрадою, затверджувалися
і імператором.

До компетенції Держради
входило: всі питання, які потребують видання законодавчих і підзаконних актів; тлумачення
законодавства; оголошення війни і укладення миру; затвердження державного бюджету;
відчуження державної власності; затвердження звітів міністерств. Законодавчі акти
Держради оформлялися маніфестом (з обов’язковою імператорської конфірмації «Бути
тому»), підзаконні – думкою Держради.

У структурі Держради
виділялися: Загальні збори, Департамент законів. Департамент справ військових, Департамент
справ цивільних і духовних (що розглядав судові справи як вища інстанція), Департамент
державної економії. Після 1831 року, у зв’язку з ліквідацією більшості автономних
прав Царства Польського, в Держраді створюється Департамент Царства Польського.
Для забезпечення діяльності Ради створювалися: комісія прохань, комісія складання
законів, державна канцелярія. У разі необхідності створювалися тимчасові комітети
і комісії Державної ради.

Члени Ради призначалися
імператором і здійснювали свої функції, як правило, довічно. Головою Ради вважався
імператор, але фактично в його відсутність цю посаду виконував спеціально призначений
голова.

Маніфестом 8 вересня
1802 «Про утворення міністерств» починається реформа вищих адміністративних органів.
Колегіальне управління починає замінюватися міністерським. На відміну від колегій
міністерства будувалися на основі принципу єдиноначальності, мали суворо обмежені
виконавчо-розпорядчі функції, компетенція кожного міністерства визначалася відповідно
до галузі управління.

Для координації діяльності
міністерств та вирішення питань, що виходять за рамки компетенції одного міністра,
створюється Комітет міністрів (його повноваження визначалися Маніфестом 20 березня
1812 р. «Установа Комітету міністрів»). Фактично Комітет досить часто втручався
в питання компетенції Держради. Склад Комітету міністрів: голова, члени за посадою
(міністри, головноуправляючі, голови департаментів Держради), члени за призначенням.
В структуру Комітету входили загальні збори і канцелярія.

Якщо Маніфестом 1802
р. були створені лише посади міністрів, то Маніфест 25 червня 1811 р. «Загальне
установа міністерств» визначав компетенцію і структуру міністерств, порядок вирішення
справ. Розробник Маніфесту М.М. Сперанський виділив п’ять галузей управління: зовнішні
зносини (Міністерство закордонних справ), зовнішня безпека (Військове і Військово-морське
міністерства), державна економія (Міністерство фінансів, Державне казначейство,
Ревізія державних рахунків, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство народної
освіти, Головне управління шляхів сполучення, устрій суду (Міністерство юстиції),
внутрішня безпека (Міністерство поліції). Згодом кількість міністерств і їх компетенція
неодноразово змінювалися.

Міністерства складалися
з міністра (його товариша), Ради міністра (у складі міністра, товариша міністра
та директорів департаментів), департаментів (що вирішували поточні справи і поділялися
на загальну присутність департаменту, відділення та столи), Канцелярії міністра
і «особливих установ» (бухгалтери, вчені комітети, лабораторії і т. д.).

На початку XIX ст.
було здійснено ряд перетворень Сенату. У 1802 р. його функції були розширені. Сенат
отримав право представляти зауваження на «найвищі» укази. У 1803 р. Сенат був позбавлений
цього права і поступово перетворився на орган вищого суду і нагляду. Сенат складався
з ряду департаментів під верховенством генерал-прокурора, який був одночасно міністром
юстиції. Число департаментів збільшувалося протягом першої половини XIX ст. з 7
до 12. 1-й департамент здійснював нагляд за урядовим апаратом, решта були вищими
апеляційними судами для різних губерній.

Вищою законодавчою,
адміністративною і судовою урядовою установою у справах православної церкви був
Святєйший Синод.

Найбільш яскраво абсолютистський
порядок устрою вищих органів управління відображала Власна Його Імператорської Величності
канцелярія, створена у 1812 р. Новий орган засновується для підготовки і ведення
справ, безпосередньо висхідних до компетенції імператора. Як особливий орган В.Й.І.В.
канцелярія створюється з похідної канцелярії Олександра I для здійснення призначень
на посади, листування, розсилки імператорських указів, ведення архіву. У 1826 році
вона була розширена за рахунок створення відділень. Перше відділення і раніше виконувало
функції безпосередньо канцелярії.

Другому відділенню,
створеному з ініціативи М.М. Сперанського, передавалися справи Комісії складання
законів. Нове відділення займалося систематизацією законодавства, безпосередньо
готувало законопроекти за вказівкою імператора, надавало висновки на всі законопроекти,
підготовлені в інших відомствах, здійснювало консультації з правових питань.

Третє відділення, сформоване
з ініціативи А.Х. Бенкендорфа, здійснювало функції політичної поліції (нагляд за
законністю і доцільністю дій державних органів, розслідування політичних злочинів,
влаштування політичних в’язниць).

Четверте відділення
було створене в 1828 році як «відомство імператриці Марії», що займалося благодійністю,
влаштуванням навчальних і богоугодних закладів, що фінансуються царською сім’єю.
П’яте відділення готувало реформу державних селян. Шосте відділення готувало реформу
управління Кавказом.

Створення В.Й.І.В.
канцелярії значно посилювало централізацію управління, вплив імператора на вирішення
найважливіших державних питань.

Система місцевого управління зазнала незначних
змін у порівнянні з кінцем XVIII в. Країна була раніше розділена на губернії і генерал-губернаторства.
Генерал-губернатор був главою місцевої адміністраціі губерній, що входили до складу
генерал-губернаторства. На чолі губернії стояв губернатор, при якому діяло губернське
правління. У царстві Польському і на Кавказі зберігалося намісницьке правління.
Губернатори користувалися досить великою владою на місцях, в «Наказі губернаторам»
(1837) губернатор був названий «господарем губернії».

Фінансове управління губернією здійснювали казенні
палати (керуючий, його помічник і начальники відділень). Були створені палати державного
майна для управління на місцях державними селянами і майном. Найважливішою виконавчою
інстанцією місцевого апарату були поліцейські установи. На чолі повітової поліції
з 1775 р. стояв повітовий справник, при якому перебували поліцейське управління
і земський суд.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+