Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Працівники інформаційних агентств


Працівники інформаційних агентств

До основних суб’єктів діяльності інформаційних агентств законодавство відносить таких як:

– засновник (співзасновники) інформаційного агентства;

– керівник інформаційного агентства – особа, яка безпосеред­ньо керує всіма підрозділами інформаційного агентства, від­повідає за результати його роботи, підписує фінансові доку­менти і виконує іншу роботу згідно з наданими йому засно­вником (співзасновниками) інформаційного агентства повно­важеннями;

– журналіст інформаційного агентства – творчий працівник, який збирає, одержує, створює та готує інформацію для інфор­маційного агентства і діє від його імені на підставі трудових чи інших договірних відносин з ним або за його уповноваженням.

– спеціаліст у галузі засобів комунікації – працівник інформацій­ного агентства, який на професійних засадах здійснює розпо­всюдження інформаційної продукції через засоби комунікації та несе відповідальність за використання цих засобів виключ­но на підставі чинного законодавства України;

– видавець (виробник) продукції інформаційного агентства – саме агентство або суб’єкт підприємництва, який здійснює випуск (тиражування або виробництво) інформаційної про­дукції на підставі угоди, укладеної між ним та інформацій­ним агентством;

– розповсюджувач продукції інформаційного агентства – саме агентство або суб’єкт підприємництва – власник (користувач) засобу комунікації, через який він розповсюджує продукцію ін­формаційного агентства в порядку і на умовах, визначених чин­ним законодавством України та укладеною між ними угодою;

– споживач продукції інформаційного агентства – громадяни, юридичні особи, державні органи України та інших держав, які на підставі відповідної угоди з інформаційними агентства­ми одержують їх інформаційну продукцію.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+