Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Права дітей

Розділ
2. БАТЬКИ І ДІТИ

Права дітей

Відповідно до Конвенції ООН про права дитини, дитина
— це особа, що не досягла 18 років. Таке ж положення міститься у ст. 6
Сімейного кодексу України (СКУ). Держава взяла на себе зобов’язання захищати
дітей, тому вони мають такі ж права, як і дорослі.

Наміжнародному й національному рівні існує багато спеціальних актів про права
дитини. Основним актом про права дитини на міжнародному рівні є Конвенція ООН
про права дитини (Нью-Йорк, 20 листопада 1989 р.). Цей документ складається з
54 статей. Усі права, що входять у Конвенцію, поширюються на всіх дітей.

В Україні питання захисту прав дітей містяться, зокрема, в
таких нормативних актах: Сімейний кодекс України, Закон України «Про охорону
дитинства», Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Закон України
«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Закон України
«Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям інвалідам»
тощо.

Держава забезпечує всі права кожній дитині без будь-якої
дискримінації незалежно від раси,
кольору шкіри, статі, мови,
релігії, політичних або інших переконань, національного,
етнічного або соціального
походження, майнового стану,
стану здоров’я і народження дитини, її батьків
чи законних опікунів або будь-яких інших обставин. Всі дії по відношенню
до дитини повинні у повному обсязі
враховувати її інтереси.

 

Деякі права дитини:

1. Право дитини на життя
та охорону здоров’я.

Кожна дитина має право на життя з моменту визначення її
живонародженою та життєздатною за критеріями Всесвітньої організації охорони
здоров’я.

Держава гарантує дитині право на охорону здоров’я,
безоплатну кваліфіковану медичну допомогу в державних і комунальних закладах
охорони здоров’я, сприяє створенню безпечних умов для життя і здорового
розвитку дитини,
раціонального харчування, формуванню навичок здорового способу життя.

2. Право дитини на імя та громадянство.

Кожна дитина з моменту народження має право на ім’я та
громадянство. Чинне законодавство встановлює:

дитина,
у якої батьки або один з батьків на момент її народження були громадянами
України, також є громадянином України;

якщо
дитина народилася на території України від осіб без громадянства, але які на
законних підставах проживають на території України, то така дитина є громадянином
України;

якщо
дитина народилася за межами України від осіб без громадянства, але які постійно
на законних підставах проживають на території України, і не набула за
народженням громадянства іншої держави, то вона є громадянином України;

якщо
дитина народилася на території України від іноземців, які постійно на законних
підставах проживають на території
України, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків, вона є
громадянином України;

якщо одному з батьків
дитини, яка народилася на території України, надано статус біженця чи притулок
в Україні і ця дитина не набула за народженням громадянства жодного з батьків
або набула громадянства того з батьків, якому надано статус біженця чи притулок
в Україні, то така дитина є громадянином України;

– якщо дитина, яка
народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, які
постійно тіа законних підставах проживають на території України, і не набула за
народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем, вона є громадянином
України;

новонароджена дитина,
знайдена на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда), є громадянином
України.

Дитина з моменту народження
має право на ім’я. Насамперед воно означає право кожної людини з моменту її
народження бути названою.

Дитина повинна отримати
ім’я протягом одного місяця з дня народження. Особа, яка досягла чотирнадцяти
років, має право, за згодою батьків або одного з батьків, з ким вона проживає,
чи піклувальника змінити своє прізвище та ім’я. Особа, яка досягла шістнадцяти
років, має право на зміну свого прізвище та ім’я.

Прізвище дитини
визначається за прізвищем батьків. Якщо мати, батько мають різні прізвища, то
прізвище дитини визначається за їхньою згодою. Батьки, які мають різні
прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з’єднання
їхніх прізвищ.

Спір між батьками
щодо прізвища дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище
дитини, яка не досягла семи років. Прізвище дитини, яка вже досягла семи років,
змінюється за згодою дитини. Якщо є заперечення одного із батьків щодо зміни
прізвища дитини, спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки
та піклування або судом. При вирішенні такого спору беруться до уваги виконання
батьками своїх обов’язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують
відповідність зміни прізвища інтересам дитини.

Ім’я дитини визначається за згодою батьків. Якщо чоловік
добровільно не визнав батьківства, ім’я дитини народженої жінкою, яка не
перебуває у шлюбі, визначається матір’ю дитини. Дитині може бути дано не більше
двох імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої
належать мати і (або) батько. Спір між батьками щодо імені дитини може
вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

По батькові дитини визначається за іменем батька дитини.
Якщо мати дитини не перебуває у шлюбі і за умови, що батька дитини не визнано,
то по батькові такої дитини визначається за іменем особи, яку мати дитини
назвала її батьком. Якщо батько змінив своє ім’я, по батькові дитини, яка
досягла чотирнадцяти років, змінюється за згодою самої дитини.

3. Право дитини на достатній життєвий
рівень.

Кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її
фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального
розвитку.

Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних
для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України.

4. Право дитини на вільне висловлення думки
та отрима
ння
інформації.

Кожна дитина має право на вільне висловлювання особистої
думки, формування власних поглядів, розвиток власної суспільної активності,
отримання інформації, що відповідає її віку. Це право включає свободу
розшукувати, одержувати, використовувати, поширювати та зберігати інформацію в
усній, письмовій чи іншій формі, за допомогою творів мистецтва, літератури, засобів
масової інформації, засобів зв’язку (комп’ютерної, телефонної мережі тощо) чи
інших засобів на вибір дитини. їй забезпечується доступ до інформації та матеріалів
з різних національних і міжнародних джерел, особливо тих, які сприяють
здоровому фізичному і психічному розвитку, соціальному, духовному та моральному
благополуччю.

Діти мають право звертатися до органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, засобів
масової інформації та їх посадових осіб із зауваженнями та пропозиціями
стосовно їхньої діяльності, заявами та клопотаннями щодо реалізації своїх прав
і законних інтересів та скаргами про їх порушення.

Здійснення прав дитини на вільне висловлювання думки та
отримання інформації може бути обмежене законом в інтересах національної
безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації
або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної
конфіденційно, або для підтримання авторитету та неупередженості правосуддя.

5. Право дитини на захист від усіх форм
насильства.

Кожній дитині гарантується право на свободу, особисту
недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім’ї, навчальних та
інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах, що ґрунтуються на
взаємоповазі, справедливості і виключають приниження честі та гідності дитини.

Держава здійснює захист дитини від:

– усіх форм фізичного і психічного насильства, образи,
недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні
зловживання, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють;

втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних
засобів і психотропних
речовин;

– залучення до екстремістських релігійних психо-культових
угруповань та течій, використання її для створення та розповсюдження
порнографічних матеріалів, примушування до проституції, жебрацтва, бродяжництва,
втягнення до азартних ігор тощо.

Держава через органи опіки і піклування, служби у справах
неповнолітніх, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у порядку,
встановленому законодавством, надає дитині та особам, які піклуються про неї, необхідну допомогу у запобіганні та
виявленні випадків жорстокого поводження з дитиною, передачі інформації про ці випадки для розгляду до
відповідних уповноважених законом органів для проведення розслідування і вжиття
заходів щодо припинення насильства.

Дитина вправі особисто звернутися до органу опіки та
піклування, служби у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, інших уповноважених органів за захистом своїх прав, свобод і
законних інтересів.

Розголошення чи публікація будь-якої інформації про дитину,
що може заподіяти їй шкоду, без згоди законного представника дитини
забороняється.

Процедура розгляду скарг дітей на порушення їх прав і
свобод, жорстоке поводження, насильство і знущання над ними в сім’ї та поза її
межами встановлюється законодавством.

Дитина, яка досягла чотирнадцяти років, має право на
безпосереднє звернення до суду за захистом свого права або інтересу.

6. Право дитини
на контакт з батьками, які
проживають окремо.

Дитина, яка проживає окремо від батьків або одного з них,
має право на підтримання з ними регулярних особистих стосунків і прямих
контактів.

Батьки, які проживають окремо від дитини, зобов’язані брати
участь у її вихованні і мають право спілкуватися з нею, якщо судом визнано, що
таке спілкування не перешкоджатиме нормальному вихованню дитини.

У разі коли батьки не можуть дійти згоди щодо участі одного
з батьків, який проживає окремо, у вихованні дитини, порядок такої участі визначається органами опіки та піклування за участю батьків,
виходячи з інтересів дитини. Рішення органів
опіки та піклування з цих питань можуть
бути оскаржені в суді у порядку, встановленому законом.

Дитина має право на отримання інформації про відсутніх
батьків, якщо це не завдає шкоди її психічному і фізичному здоров’ю.

7. Право дитини на контакт з батьками, іншими членами сім
і та родичами, які проживають у різних державах.

Дитина, батьки якої проживають у різних державах, має право
на регулярні особисті стосунки і прямі контакти з обома батьками. Дитина та її
батьки для возз’єднання сім’ї мають право на вільний в’їзд в Україну та виїзд з
України у порядку, встановленому законом.

Батьки, інші члени сім’ї та родичі, зокрема ті, які проживають
у різних державах, не повинні перешкоджати одне одному реалізувати право дитини
на контакт з ними, зобов’язані гарантувати повернення дитини до місця її
постійного проживання після реалізації нею права на контакт, не допускати
неправомірної зміни її місця проживання.

8. Право дитини на майно.

Кожна дитина, в тому числі й усиновлена, має право на одержання
в установленому законом порядку в спадщину майна і грошових коштів батьків чи
одного з них у разі їх смерті або визнання їх за рішенням суду померлими
незалежно від місця проживання. Дитина, батьки якої позбавлені батьківських
прав, не втрачає права на успадкування їх майна.

У разі визнання батьків або одного з них рішенням суду
безвісно відсутніми дитина має право на утримання за рахунок їх коштів і майна.

Батьки або особи,
які їх замінюють, не мають права без дозволу органів опіки і піклування укладати
договори, які підлягають нотаріальному посвідченню або спеціальній реєстрації,
відмовлятися від належних дитині майнових прав, здійснювати розподіл, обмін,
відчуження житла, зобов’язуватися від імені дитини порукою, видавати письмові
зобов’язання.

Суд у разі
позбавлення батьків батьківських прав або відібрання дитини без позбавлення
батьківських прав одночасно накладає заборону на відчуження майна та житла
дітей, про що повідомляє нотаріальну контору за місцем знаходження майна та
житла.

Інші майнові права
дитини та порядок їх захисту встановлюються законами України.

9. Право дитини на житло.

Держава забезпечує
право дитини на проживання в таких санітарно-гігієнічних та побутових умовах,
що не завдають шкоди її фізичному та розумовому розвитку.

Діти — члени сім’ї
наймача або власника жилого приміщення мають право користуватися займаним
приміщенням нарівні з власником або наймачем.

Органи опіки та
піклування зобов’язані здійснювати контроль за додержанням батьками або
особами, які їх замінюють, майнових та житлових прав дітей при відчуженні жилих
приміщень та купівлі нового житла.

10. Право дитини на освіту.

Кожна дитина має
право на освіту.

Держава гарантує
доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої,
професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах;
надання державних стипендій та пільг учням і студентам цих закладів у порядку,
встановленому законодавством України.

Держава забезпечує
право на вибір навчального закладу і навчання рідною мовою чи на вивчення
рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах.

Місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування організовують облік дітей
дошкільного та шкільного віку для виконання вимог щодо навчання дітей у
загальноосвітніх навчальних закладах.

Учні державних
професійно-технічних навчальних закладів,
студенти вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на
повному утриманні держави. Порядок
повного державного утримання та забезпечення
учнів державних професійно-технічних навчальних закладів безоплатним харчуванням і стипендією встановлюється Кабінетом Міністрів
України.

Діти-сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування
(за винятком тих, які мають вади фізичного та розумового розвитку і не можуть навчатися в загальних навчальних закладах), навчаються в
загальноосвітніх школах.

Для дітей-інвалідів та
інвалідів з дитинства, які потребують опіки
і стороннього догляду, органи управління
освітою, за згодою батьків дітей
або осіб, які їх замінюють, забезпечують навчання в загальноосвітніх та
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах за відповідними навчальними
програмами, у тому числі і в домашніх умовах.

Діти-інваліди та
інваліди з дитинства, які перебувають у
реабілітаційних закладах, закладах та установах системи охорони
здоров’я, системи праці та соціального захисту населення, мають право на
здобуття освіти за індивідуальними навчальними програмами, які узгоджуються з
індивідуальними програмами реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів з
дитинства.

Держава забезпечує пільгові умови для вступу до державних та
комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладів дітям-інвалідам,
дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та іншим категоріям
дітей, які потребують соціального захисту, у тому числі дітям з багатодітних
сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей, за умови наявності у них
достатнього рівня підготовки.

Діти з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше
дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей звільняються від
плати за навчання у вищих навчальних закладах державної та комунальної форми
власності усіх рівнів акредитації за умови, що певний освітньо-кваліфікаційний
рівень вони здобувають вперше.

Норми навантаження у навчальних програмах та планах
навчальних закладів повинні визначатися з урахуванням віку та стану здоров’я
дітей. Контроль за дотриманням цих норм у порядку, встановленому
законодавством, забезпечують органи управління освітою та органи охорони
здоров’я.

У порядку, встановленому законодавством, держава забезпечує
підтримку та заохочення особливо обдарованих дітей шляхом направлення їх на
навчання до провідних вітчизняних та іноземних навчальних закладів і
встановлення спеціальних стипендій.

11. Право дитини
на зайняття підприємницькою діяльністю.

Діти, які досягли 16-річного віку, мають право займатися
підприємницькою діяльністю, можуть бути членами колективного
сільськогосподарського підприємства та членами селянського (фермерського)
господарства в порядку встановленому законом.

12. Право на об’єднання в дитячі та
молодіжні організації.

Діти мають право на об’єднання в самостійні дитячі та
молодіжні громадські організації за умови, що їх діяльність не суперечить
Конституції України та законам України, не порушує громадський порядок і
безпеку держави, права і свободи інших осіб, не шкодить моралі та здоров’ю
дітей та інших громадян.

Дитячі громадські організації можуть створювати свої
об’єднання, встановлювати контакти з дитячими громадськими організаціями інших
країн, вступати до міжнародних дитячих об’єднань.

Створення дитячих організацій політичного та релігійного
спрямування забороняється.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування надають допомогу дитячим організаціям та об’єднанням, сприяють
їх роботі.

13. Право
дитини на особисту свободу.

Право дитини на особисту свободу охороняється законом.

Затримання та арешт неповнолітніх застосовується як
винятковий захід і тільки у випадках та порядку, встановлених законом. Про
затримання дитини відповідні органи негайно повідомляють батьків чи осіб, які
їх замінюють, а також органи прокуратури. Забороняється утримання дитини в
одному приміщенні з дорослими затриманими, арештованими чи засудженими особами.

Порядок притягнення неповнолітніх до кримінальної
відповідальності та відбування ними покарання встановлюється законом.

Не допускається застосування до дитини насильства, погроз,
інших незаконних дій з метою примушення її дати показання як свідка або визнання
своєї вини.

Примусові заходи виховного характеру за вчинення дитиною
злочину або в інших передбачених законом випадках застосовуються до неї лише
судом.

Наведений перелік прав дитини не є вичерпним.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ