Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Особливості регламентації за кримінальним правом України перейняття кримінального провадження

(стаття 10 Кримінального кодексу України (КК України). Загальні засади кримінального права України)


Засади визнання та виконання вироків іноземних судів та передача засуджених осіб визначені Європейською конвенцією про міжнародну дійсність кримінальних вироків від 28 травня 1970 р., яка була ратифікована із заявами та застереженнями 26 вересня 2002 р., Конвенцією про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для відбування покарання у державі, громадянами якої вони є, від 19 травня 1978 р., Конвенцією про передачу засуджених до позбавлення волі для подальшого відбування покарання від 6 березня 1998 р. та двосторонніми договорами, що регулюють інститут передачі засуджених. Процедура виконання вироків іноземних держав та передачі засуджених осіб передбачені главою «Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб» 46 КПК України.

Підставою для виконання вироку іноземної держави є відповідний запит компетентного органу іноземної держави, який розглядається протягом тридцяти днів Мінюстом України. Строк може бути продовжений на три місяці лише у випадку, якщо запит надійшов іноземною мовою. У разі відмови у виконанні запиту Мінюст України повідомляє про це іноземний орган. Виконанню таких запитів не підлягають вироки іноземних судів, що ухвалені заочно (in absentia), тобто без участі особи під час кримінального провадження – крім випадків, коли засудженій особі було вручено копію вироку і надано можливість його оскаржити.

Європейська конвенція про міжнародну дійсність кримінальних вироків від 28 травня 1970 р. у ст. 6 встановлює випадки, коли у запиті повинно бути відмовлено

 • якщо його виконання суперечить основним принципам правової системи запитуваної держави; 
 • якщо є підстави вважати, що злочин, за який винесено вирок, має політичний характер чи є суто військовим; 
 • якщо є підстави вважати, що вирок суду запитуючої держави має расове, релігійне або національне підґрунтя; 
 • якщо його виконання суперечило б міжнародним зобов’язанням запитуваної держави; 
 • якщо злочин вже є предметом кримінального провадження в запитуваній державі чи коли запитувана держава вирішує питання про початок кримінального провадження щодо цього злочину; 
 • якщо в запитуваній державі вже прийнято рішення або не розпочинати кримінальне провадження щодо цієї особи або взагалі, кримінальне провадження закрито; 
 • якщо злочин було вчинено поза територією запитуючої держави; 
 • якщо запитувана держава не може виконати санкцію статті кримінального закону; 
 • коли є підстави вважати, що запитуюча держава сама може виконати дану санкцію; 
 • коли вік засудженої особи на момент вчинення злочину був таким, що вона не могла б бути покарана в запитуваній державі; 
 • коли закінчився перебіг строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 606 «Умови передачі засуджених осіб і їх прийняття для відбування покарання» КПК України, Засуджену судом України особу може бути передано для відбування покарання в іншу державу, а засудженого іноземним судом громадянина України прийнято для відбування покарання в Україні тільки за умов:

 • якщо ця особа є громадянином держави виконання вироку;
 • якщо вирок набрав законної сили;
 • якщо на час отримання запиту про передачу засуджений має відбувати покарання упродовж якнайменш шести місяців або якщо йому ухвалено вирок до ув’язнення на невизначений строк;
 • якщо на передачу згоден засуджений або з урахуванням його віку або фізичного чи психічного стану на це згоден законний представник засудженого;
 • якщо кримінальне правопорушення, внаслідок вчинення якого було ухвалено вирок, є злочином згідно із законодавством держави виконання вироку або було б злочином у разі вчинення на її території, за вчинення якого може бути призначено покарання у виді позбавлення волі;
 • якщо відшкодовано майнову шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, а в разі наявності – також процесуальні витрати;
 • якщо держава ухвалення вироку і держава виконання вироку згодні на передачу засудженого.

При цьому, визнання та виконання в Україні вироків міжнародних судових установ, а також прийняття осіб, засуджених такими судами до позбавлення волі, здійснюються згідно з правилами КПК України на підставі міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+