Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Сутність, мета і завдання огляду місця події


Сутність, мета і завдання
огляду місця події

Огляд місця події – це один
із процесуальних способів безпосереднього ви­вчення слідчим чи іншою особою, у провадженні
якої перебуває кримінальна справа відповідного фрагмента (частини, ділянки тощо)
матеріального мікросередовища – місця події та прилег­лої до нього території.

Такий огляд може проводитися
на будь-якій стадії розсліду­вання, але завжди повинен бути виконаний невідкладно,-
негай­но, тільки-но виникла у слідчого потреба оглянути таке місце. Тому це найбільш
складний і трудомісткий вид слідчого ог­ляду, що має важливе значення для розслідування
злочинів, на­зивають невідкладною слідчою дією.

Огляд місця події це невідкладна слідча дія,
що по­лягає в установленні, фіксації та дослідженні обстановки місця події, слідів
злочину та злочинця, інших (фактичних) даних, на підставі яких у сукупності з рештою
доказів можна робити вис­новок про механізм події та інші обставини розслідуваної
події.

Необхідно розмежовувати два
нетотожні поняття – місце по­дії та місце злочину.

Місце події – приміщення або ділянка місцевості,
у межах яких виявлено сліди вчинення злочину (викрадене майно, труп, частини трупа,
схована злочинцем зброя тощо), хоча сам злочин міг бути вчинений в іншому місці.

Місце злочину – приміщення або ділянка місцевості
(терито­рії), де безпосередньо було вчинено злочин, хоча сліди цього злочину можуть
бути виявлені і в інших місцях (одному чи де­кількох).

Інколи місце злочину і місце
події можуть збігатися.

На початку розслідування слідчий
ще не може знати точно, де було вчинено злочин, тобто чи є конкретне місце місцем
зло­чину чи ні, а є тільки місцем події.

Однак у всіх випадках незалежно
від того, в якому змісті чи контексті місце слідчого огляду розглядається, місце
події – завжди середовище речей, слідів і відносин, унікальне сховище в комплексі
надзвичайно різноманітної інформації.

Огляд місця події та його
обстановки становить собою ви­вчення й фіксацію таких об’єктів (дослідження):

– рельєфу місцевості, природних
і штучних меж місця події;

– просторового
розташування тамтешніх предметів, їх розмі­щення між собою та відстаней між ними;

– розміщення
предметів під кутом зору їх цивільного при­значення та положення під час звичного
використання;

– слідів
злочину і злочинця;

– відсутності
необхідних за конкретної звичної обстановки предметів, речей, слідів тощо.

Завданнями огляду місця події
можуть бути:

1) вивчення
й фіксація обстановки місця події з метою з’ясу­вання характеру і механізму події;

2) виявлення
і вилучення слідів злочину, які в подальшому можуть слугувати речовими доказами
у справі;

3) з’ясування
ознак, що характеризують осіб, учасників учи­нення злочину;

4) фіксація
особливостей, притаманних потерпілому чи ін­шим об’єктам посягання;

5) встановлення
обставин, що відображають об’єктивну сто­рону злочину: час і спосіб його вчинення,
дії злочинця на місці події, наслідки злочину, наявність зв’язків між діями злочинця
та його наслідками;

6) виявлення
ознак, що вказують на мотиви й цілі вчиненого злочину;

7) з’ясування
обставин, що сприяли вчиненню злочину.

Дослідженням (оглядом) місця
події можуть бути зібрані да­ні, які па рівні припущення або категоричного висновку
дають підстави вважати про таке:

1) чи
було вчинено злочин, чи ні, якщо так, то якого саме виду

2) чи
є це місце місцем учинення злочину

3) час
учинення досліджуваної події;

4) що
є об’єктом злочинного посягання (предметом злочину)

5) чи
є жертви події, хто вони

6) мета,
мотиви злочину тощо.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+