Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Структура методик розслідування окремих видів злочинів


Структура
методик розслідування окремих видів злочинів

Структура криміналістичної
методики розслідування окремих видів і груп злочинів
– це упорядкований
послідовний розгляд основних елементів, що характеризує зміст положень і рекомендацій
щодо розслідування конкретного виду або групи злочинів.

Більшість окремих
методик розслідування охоплює такі основні розділи (складові елементи):

1. Криміналістична
характеристика певного виду злочинів і обставини, що підлягають установленню у справі.

2. Типові слідчі
ситуації на стадії виявлення ознак злочину та етапах його розслідування.

3. Криміналістичні
питання порушення кримінальної справи (тобто дії на стадії порушення кримінальної
справи, тактичні особливості цього етапу).

4. Слідчі версії,
організація і планування (програми) розслідування.

5. Первинні слідчі
дії та оперативно-розшукові заходи.

6. Особливості
проведення окремих слідчих дій та їх комплексів (тактичних операцій).

7. Питання використання
спеціальних знань, призначення і проведення судових експертиз.

8. Забезпечення
координації дій правоохоронних органів у розслідуванні та взаємодії з контрольними
та іншими державними органами, об’єднаннями громадян тощо.

9. Тактика подальших
слідчих дій, особливості прийняття важливих слідчих рішень.

10. Основні тактичні
питання пред’явлення обвинувачення і допиту обвинувачених із урахуванням наявних
на етапі слідчої й тактичної ситуацій.

11. Рекомендації
щодо перевірки показань обвинувачених і закінчення слідства у справі.

12. Особливості
профілактичної діяльності слідчих під час розслідування злочинів.

Під криміналістичною
характеристикою
злочину найдоцільніше розуміти сукупність взаємопов’язаних
загальних та індивідуальних рис злочину, що виявляються головним чином в способі,
механізмі і обстановці його вчинення, в окремих рисах особи його суб’єкта, а інколи
і в інших ознаках злочинного вчинку, з урахуванням його специфіки, які в більшості
випадків визначають первинні слідчі ситуації, коло обставин, що вимагають першочергового
з’ясовування, дозволять виробити найбільш правильні і ефективні засоби їхнього розслідування.

Під засобом
вчинення злочину
в криміналістичному сенсі звичайно розуміють обумовлену різноманітними
об’єктивними і суб’єктивними факторами систему дій або стримання від них, яка відкидає
матеріальні і нематеріальні сліди, що дозволять з допомогою криміналістичних прийомів
і засобів судити про суть вчиненого злочину, поведінку суб’єкта в період підготовки,
скоєння і приховування злочинного вчинку, про мотиви і мету його злочинної поведінки.

Механізм вчинення
злочину
– це тимчасовий, і динамічний і інший зв’язок різноманітних
обставин, етапів, фактів події злочину, що створює його картину.

Обстановка вчинення
злочину
– система різноманітного роду взаємодіючих між
собою об’єктів, явищ і процесів, що характеризують умови місця, часу, погоди та
інші умови об’єктивної реальності, що склалися в момент події злочину і можуть впливати
на спосіб і механізм злочину.

Сліди особи
злочинця
, що мають криміналістичне значення, найчастіше
виявляються в своєрідності способу, механізму і, в певній мірі, в обстановці вчинення
злочину, характері предмету злочинного посягання і т.д.

Коло обставин,
які підлягають першочерговому встановленню
, повинно бути
максимально специфічним для даного злочину і повинен забезпечувати отримання всієї
можливої додаткової інформації, що вказує на основні обставини злочину.

Завдання криміналістичної
методики розслідування
окремих видів і груп злочинів

А. На початковому
етапі розслідування

Сприяти особі,
що здійснює розслідування, зорієнтуватися в обставинах справи, у правильному з’ясуванні
фактів, які підлягають дослідженню, одержанні даних для розгорнутого планування
розслідування.

Забезпечити збір
і фіксування тих доказів, які через зволікання можуть бути загублені, втрачені.

Допомогти в ефективному
і вчасному встановленні, розшуку й затриманні злочинця «по гарячих слідах».

Рекомендувати,
як найкраще одержати інформацію, необхідну для попередження злочинів.

Б. На наступному
етапі розслідування

Вирішуються завдання
щодо формування, перевірки та оцінювання доказів із метою повного встановлення всіх
обставин справи згідно з раніше визначеним предметом доказування.

Визначається наближений
перелік подальших (після первинних і невідкладних) слідчих дій, напрацьовується
(обмірковується) тактика їх виконання.

З’ясовуються причини
вчинення розслідуваного злочину тощо.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+