Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Предмет і об’єкт пізнання соціології. Поняття соціального

Тема 1. «Предмет, об’єкт, методи та функції
соціології»

1. Предмет і об’єкт пізнання соціології.
Поняття соціального

З терміном “соціологія” кожний з
нас зустрічався неодноразово. Телебачення, радіо, газети повідомляють про
результати соціологічних опитувань населення по самих різноманітних проблемах.
Соціологічні служби Президента, парламенту, уряду, різних дослідницьких центрів
вивчають громадську думку по найважливіших соціально-політичних та економічних
питаннях: рейтинги найбільш впливових осіб в державі, проблеми цінової
політики, рівня життя, злочинності в суспільстві та інше. На підприємствах, а
також в регіонах проводяться специфічні соціологічні дослідження, які вивчають
стан соціальної напруги в трудових колективах, рівень задоволеності населення
транспортним обслуговуванням, роботою різних організацій, сфери послуг, тощо. В
вищих учбових закладах студенти дають оцінку роботі викладачів. Але все це лиш
зовнішній рівень соціологічних досліджень, що лежить на поверхні. Він складає
уявлення про соціологію як прикладну емпіричну науку, яка служить задоволенню
тимчасових потреб суспільства. Цим не вичерпується предмет та завдання
соціології як науки.

Виходячи з цього ми і повинні з’ясувати, що ж таке соціологія як наука.

Почнемо з етимології. Термін “соціологія” походить від двох слів:
латинського – societas – суспільство
та грецького – logos – слово,
поняття, вчення.

Отже, етимологічно соціологія – наука про суспільство. Так її характеризує
американський соціолог Дж. Смелзер в своєму підручнику “Соціологія”.

Але це досить абстрактне визначення, бо суспільство в його різних
аспектах вивчає значна кількість гуманітарних та соціальних дисциплін:
соціальна філософія, політична економія, історія, демографія та ін. Для того
щоб зрозуміти особливості соціології, соціологічного підходу до вивчення
суспільства необхідно виділити особисту галузь соціологічного дослідження, а
також визначити методи, якими оперує соціологія. Для цього, перш за все, слід
провести розмеження таких понять як “об’єкт”
і “предмет”
соціології.

Об’єктом любої науки завжди
виступає відповідна сфера об’єктивного або суб’єктивного світу, в той час як
предмет дюбої науки є результатом теоретичного абстрагування, що дозволяє досліднику
виділити ті грані і закономірності розвитку і функцюювання об’єкту, що ми
вивчаємо, які являються специфічними для даної науки. Таким чином, об’єкт тієї
чи іншої науки – це частина об’єктивної та суб’єктивної реальності, що володіє
власними якостями, які вивчає тільки дана наука, а предмет любої науки – це
результат дослідницьких дій.

Прийнято рахувати, що об’єктом соціологічного знання є вся сукупність тих чи інших властивостей та
особливостей, зв’язків та відносин, які носять назву соціальних.

Що ж ми розуміємо під соціальним

Соціальне – це сукупність тих
чи інших властивостей та особливостей суспільних відносин, що інтегровані
індивідами або спільностями в процесі спільної діяльності в конкретних умовах,
ті відносини, що мають вияв в їх відношенні один до одного, до свого положення
в суспільстві, до явищ і процесів суспільного життя.

Соціальне явище чи процес виникають тоді, коли поведінка навіть одного
індивіда виявляється під впливом іншого індивіда або групи (спільності) –
незалежно від того, присутній при цьому даний індивід чи спільність.

Саме в процесі взаємодії один з одним індивіди впливають один на другого,
сприяючи кожному стати носієм та виразником будь-яких соціальних якостей. Таким
чином, соціальні зв’язки, соціальна взаємодія, соціальні відносини та спосіб їх
організації є об’єктами соціологічного дослідження.

Предмет соціології,
оскільки він є результат дослідницьких дій, не може бути визначено настільки ж
однозначно.

Розуміння предмету соціології протягом всієї історії розвитку даної науки
змінювалося. Представники різних шкіл і напрямків по різному визначають
розуміння предмету соціології. І це природно так як предмет науки знаходиться в
тісному зв’язку з дослідницькою діяльністю вчених.

Основоположник соціології, французький філософ і соціолог Огюст Конт вважав, що соціологія –
позитивна наука про суспільство. Інший видатний французький соціолог Еміль Дюркгейм предметом соціології
називав соціальні факти. При цьому соціальне, для Дюркгейма, означає
колективне. Тому предметом соціології Дюркгейм рахує колективне у всіх його
проявах.

З точки зору німецького соціолога Макса
Вебера,
соціологія – це наука про соціальну поведінку, яку вона хоче
зрозуміти і тлумачити. Соціальна поведінка по М.Веберу, – це відношення людини,
або внутрішня та зовнішня позиція, яка орієнтується на вчинок або стримується
від нього. Це відношення є поведінкою, коли суб’єкт пов’язує його з відповідним
сенсом. Поведінка рахується соціальною, коли по змісту, який йому придає
суб’єкт, вона співвідноситься з поведінкою інших індивідів.

В марксизмі предметом
соціологічного дослідження є наукове вивчення суспільства як соціальної системи
і її структурних елементів – особистості, соціальних спільнот, соціальних
інститутів. Широке розповсюдження має визначення соціології – як науки про
суспільство як соціальну систему в цілому, функціонування та розвиток цієї
системи через її складові елементи: особистості, соціальні спільноти, соціальні
інститути.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ