Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Моделі символічної влади (П. Бурд’є) як сукупності капіталів агентів

1. Теорія
політичного поля

Поле – це
історично автомізована сфера соціального життя, яка поступово набула властиві
тільки їй і відмінні від інших полів соціальні відносини, цілі і ресурси. Воно
характеризується специфічними механізмами капіталізації властивих йому
легітимних засобів, функціонує за принципом ринку і являє собою простір певного
виду гри.

У різних роботах П. Бурдьє виділяє безліч автономних
соціальних сфер: поле політики, економіки, релігії, інтелектуальне поле,
поле спорту
, поле влади, та ін.
Функціонування і зміна полів підпорядковане більшою чи меншою мірою стійко і
безпосередньо полю економічного виробництва. Точкою, в якій стикаються агенти,
що займають домінуюче положення в різних полях, з’єднуються різні поля і
капітали, є поле влади. Це «поле
боротьби за владу між власниками різних форм влади».

Слід зазначити, в якості структур, які функціонують у полях,
крім агентів і їх груп, П. Бурдьє виділяє інституції (інститути). У деяких роботах щодо останніх, зокрема профспілок і політичних
партій, він використовує термін «субполів».

Інститут є формою функціонування політичного поля. Формою ж
функціонування інституту виступає інкорпорація. Інкорпорація являє собою
диспозиції агентів, за допомогою зусиль яких не тільки інститути функціонують,
а й за які ці агенти борються.

Політичне поле являє собою автономний універсум, простір
гри, функціонуючої за правилами відповідності специфічним інтересам його
агентів і логіці самої гри. Це місце, де в конкурентній боротьбі між агентами
народжується політична продукція: проблеми, програми, аналізи, концепції, коментарі,
події.

Специфіка політичного поля полягає в тому, що воно прагне
організуватися між двома полюсами, в ньому завжди є домінуючі і доміновані
агенти; воно детерміновано економічними і культурними чинниками.

Оскільки політичне поле відзначено нерівномірним розподілом
ресурсів, отже, нерівномірним співвідношенням сил між домінуючими і
домінованими в ньому агентами, воно є полем сил. Одночасно політичне поле
виступає полем боротьби, де агенти стикаються між собою для збереження або
зміни даного співвідношення сил.

Політична боротьба в інтерпретації П. Бурдьє являє собою
форму боротьби за «символічну владу направляти погляди і віру, пророкувати і
наказувати, вселяти знання і визнання, що невіддільне від боротьби за владу над
«органами державної влади» (державної адміністрації)». Під політичною владою
французький дослідник розуміє владу створювати групи і маніпулювати об’єктивною
структурою суспільства.

Внаслідок того, що політичне поле є місцем конкурентної
боротьби за владу, яка здійснюється за допомогою монополії на право виступати і
діяти від імені, групи яка не бере участь в процесі політичного виробництва,
воно характеризується специфічним видом капіталізації властивих йому легітимних
засобів.

Політичний капітал є формою символічного капіталу, кредитом,
заснованим на вірі та визнанні, об’єктивного зв’язку з реальністю (правдивістю)
і авторитетом його носія. Видами політичного капіталу виступають особистий і делегований
капітал
.

Особистий капітал, який заснований на факті «бути
відомим» і «особисто визнаним», а також певному наборі специфічних якостей, які
виступають запорукою необхідної репутації, часто буває результатом реконверсії
капіталу відомості, накопиченого в інших областях, зокрема, професійних. Він
зникає разом з його носієм – людиною.

Делегований капітал є результатом обмеженого і
тимчасового перенесення капіталу, що належить інституції та контрольований нею.
Як правило, у парламентських демократіях такою інституцією виступає політична
партія.

 

 

2. Габітус
та його суспільно-політичний зміст

Габітус – системи
міцних придбаних схильностей, структурованих структур, призначених для
функціонування в якості принципів, які породжують і організують практики і
уявлення, які об’єктивно пристосовані для досягнення певних результатів, але не
припускають свідомої націленості на ці результати і не вимагають особливої
майстерності. Простіше кажучи, габітус – це система диспозицій, що породжує і
структурує практику агента і його представлення. Habitus, продукт історії,
виробляє індивідуальні та колективні практики – знову історію – у відповідності
зі схемами, породжуваними історією. Він обумовлює активну присутність минулого
досвіду, який, існуючи в кожному організмі у формі схем сприйняття, думок і дій,
гарантує “правильність” практик і їх сталість у часі більш надійно,
ніж всі формальні правила і відкрито виражені норми.

Оскільки габітус – це система
диспозицій, схильностей, що мають як індивідуальний, так і колективний
характер, остільки вони як би “накладаються” на соціальні процеси,
приводячи їх у свідомості людини в порядок. Габітус створює умови для прояву
свободи вибору агента і разом з тим обмежує його суб’єктивні устремління шляхом
формування бар’єрів, встановлення меж активності індивідів. Це означає, що
габітус дозволяє агенту орієнтуватися в соціальному просторі і адекватно
реагувати на події, і певні ситуації.

Габітус формується поступово і,
поетапно, в процесі соціалізації особистості. Спочатку мова може йти про
складання первинного габітусу в сім’ї, потім – вторинного – у процесі
здійснення шкільної освіти. Потім у процес формування особистості включаються
все нові структури, і це означає появу інших форм габітусу. Число диспозицій
(схильностей) особистості збільшується, якість габітусу ускладнюється.

Габітус “є продукт
характерологічних структур певного класу умов існування, тобто: економічної та
соціальної необхідності і сімейних зв’язків або, точніше, чисто сімейних
проявів цієї зовнішньої необхідності (у формі поділу праці між статями,
навколишніх предметів, типу споживання, відносин між батьками , заборон,
турбот, моральних уроків, конфліктів, смаку і т. п.) “.

Habitus має тенденцію до сталості
і захищений від змін відбором нової інформації, запереченням інформації,
здатної поставити під сумнів вже накопичену інформацію, якщо така надається
випадково або з примусу, але особливо ухиленням від такої інформації.
Наприклад, емпірично підтверджений факт, що люди схильні говорити про політику
з тими, хто дотримується аналогічних поглядів. Виробляючи систематичні
“вибори” місць, подій і людей для знайомства, habitus захищає себе
від криз і критичних нападок, забезпечуючи собі настільки, наскільки це
можливо, середовище, до якого він вже пристосований, тобто відносно постійне
коло ситуацій, що підсилює його схильності, забезпечуючи ринок, найбільш
підходящий для його продуктів. Найпарадоксальніша якість habitus’a це те, що
відбирається інформація, необхідна для того, щоб ухилитися від інформації.
Схеми сприйняття та оцінки habitus’a, які призводять до стратегій ухилення,
значною мірою працюють несвідомо і ненавмисно. Ухилення відбувається або автоматично,
як результат умов існування (наприклад, просторової сегрегації), або як
стратегічний намір (як, наприклад, ізоляція від поганої компанії
“або” невідповідних книг “), що виходить від дорослих,
сформованих в тих же умовах.

 

 

3. Символічна
влада (П. Бурд’є) як сукупність капіталів агентів

П. Бурдьє обумовлює власне поняття «символічної
влади», яке зводиться ним до сукупності «капіталів» (економічних, культурних тощо),
розподілених між агентами у відповідності до їх позицій в «політичному полі», тобто в соціальному просторі,
що виник та сконструйований самою ієрархією владних відносин.

Символічна влада має бути заснована на
володінні символічним капіталом. Влада впроваджувати в чужий розум старе або
нове бачення соціального розподілу залежить від соціального авторитету,
завойованого в попередній боротьбі. Символічний капітал – це довіра, це влада,
надана тим, хто отримав достатньо визнання, щоб бути в змозі вселяти визнання.

Одне із перших визначень терміна “символічний капітал” у П. Бурдьє означало той кредит
довіри, що полегшує будь-який акт соціального обміну: “…Символічний капітал – це
кредит, але тільки в найбільш широкому значенні слова, тобто свого роду аванс, завдаток,
позичка, яку надає одна лише віра всієї групи тому, хто дав їй матеріально-символічні
гарантії.

П. Бурдьє також говорить про певну мережу союзників, необхідну
для існування символічного капіталу, яка ґрунтується на довірчих стосунках: “Окрім
додаткової робочої сили, що він її забезпечує під час великих робіт, символічний
капітал надає ще й мережу союзників і знайомих які підтримують (і за яку тримаються)
за допомогою низки зобов’язань і боргів честі, прав і обов’язків, які накопичуються
в ході зміни багатьох поколінь і які у виняткових обставинах можуть бути мобілізовані”.

П. Бурдьє. В його розумінні символічним капіталом можна вважати
будь-яку форму капіталу, визнану легітимною членами суспільства: “Символічним капіталом
може бути будь-яка властивість (будь-який вид капіталу: фізичний, економічний, культурний,
соціальний), коли вона сприймається і визнається соціальними агентами як цінність
відповідно до їхніх категорій сприйняття… Це форма, яку приймає будь-який вид капіталу,
коли він сприймається через категорії сприйняття, які є наслідком інкорпорації розподілів
і опозицій, вписаних у структуру розподілу цього виду капіталу”.

 

 

4. Властивості
соціального простору за П.Бурд’є. Відсутність «суспільної думки». Особливості легітимації
політичної влади в тоталітарному та демократичному режимах

Соціальний простір – це не деяка задана система координат,
щодо якої розташовуються наявні соціальні суб’єкти, – це одночасно і
розташування цих суб’єктів у реальному просторі.

Разом з тим соціальний простір – це зв’язки і взаємодії, які
встановлюються між людьми (агентами) і соціальними групами. На думку соціолога,
“соціальний простір сконструйовано так, що агенти, що займають подібні чи
сусідні позиції, знаходяться в схожих умовах, і мають всі шанси володіти
подібними диспозиціями та інтересами, а отже, проводити подібні практики”.

Дві фундаментальні властивості – співвідносна, або
релятивна, позиція соціальних агентів по відношенню до інших місць (вище,
нижче, між) і дистанція, що відокремлює це місце від інших місць – позицій.

Третя фундаментальна властивість – ієрархічність.Вона
логічно пов’язана з вома першими, а причиною її появи на світ виступає
суспільний поділ праці.

Соціальний простір включає в себе поля, що виступають як
системи об’єктивних зв’язків між різними позиціями (наприклад, держава, церква,
політичні партії, система освіти тощо). Бурдьє виділяє самі різні поля:
економічне, політичне, релігійне та ін. Ці поля являють собою структуровані простори
позицій, що визначають основні властивості самих полів.

Структура соціального простору і підпросторів – полів
включає в себе три групи капіталу : економічний,культурний , соціальний капітал. Економічний капітал – це ресурси, що
мають економічну природу (товари і гроші в першу чергу). Культурний капітал – це
ресурси, що мають культурну природу ( насамперед різні види освіти і культурний
рівень індивідів). Соціальний капітал – це ресурси, пов’язані з приналежністю до
тієї чи іншої соціальної спільності (в основному зв’язки, якими можна
скористатися індивіду через членів цієї спільності). Розподіл різних видів
капіталу в суспільстві характеризує його соціальний простір .

Суспільна думка не існує, принаймні в тому вигляді, в якому її
представляють всі, хто зацікавлений в утвердженні її існування.

Будь-яке опитування думок припускає, що всі люди можуть мати
думку або, інакше кажучи, що виробництво думки доступне всім. Це перший
постулат. Другий постулат передбачає, ніби всі думки значущі. Третій постулат
проявляється приховано: той простий факт, що всім задається одне і те ж питання,
припускає гіпотезу про існування консенсусу щодо проблематики, тобто згоди, що
питання заслуговують бути заданими. Ці три постулати зумовлюють, на погляд Бурд’є,
цілу серію деформацій, які виявляються навіть, якщо строго виконані всі
методологічні вимоги в ході збору та аналізу даних.

Опитуванням суспільної думки часто пред’являють докори
технічного порядку. Наприклад, ставлять під сумнів репрезентативність вибірок.
Висуваються докори, що в опитуваннях ставляться хитрі питання або що вдаються
до хитрощів в їх формулюваннях. Це вже вірніше, часто виходить так, що
відповідь виводиться з форми побудови питання. Наприклад, порушуючи
елементарний припис щодо складання запитальника, що вимагає «залишати
рівноімовірними» всі можливі варіанти відповіді, найчастіше в питаннях або у
пропонованих відповідях виключають одну з можливих позицій, або до того ж
пропонують кілька разів у різних формулюваннях одну і ту ж позицію. Є
різноманітні хитрощі подібного роду.

Люди можуть виробляти думку, це те, що Бурд’є називає «класовим етосом», тобто система латентних
цінностей, інтеріорізованних людьми з дитинства, відповідно до якої вони
виробляють відповіді на найрізноманітніші питання. Думки, якими люди обмінюються,
виходячи зі стадіону після закінчення футбольного матчу між командами Рубе і
Валансьена, більшою частиною своєї зв’язності і своєї логіки зобов’язані
класовому етосу. Маса відповідей, що вважаються відповідями з приводу політики,
насправді виробляється в відповідності з класовим етносом, і тим самим ці
відповіді можуть набувати зовсім іншого значення, коли піддаються інтерпретації
в політичній сфері.

З одного боку, думки сформовані, мобілізовані і групи тиску,
мобілізовані навколо системи в явному вигляді сформульованих інтересів; і з
іншого боку, – схильності, які за визначенням не є думкою.

Суспільна думка в тому значенні, яке приховано йому
надається тими, хто займається опитуваннями або тими, хто використовує їх
результати, тільки ця, уточнює, суспільна думка не існує.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+