Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ до курсу ”Паритетна демократія”


ТЕМА
1.
ВСТУП ДО КУРСУ«ПАРИТЕТНА ДЕМОКРАТІЯ». СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ДЕМОКРАТІЇ ТА ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ
МОДЕЛІ ДЕМОКРАТІЇ

1. Об’єкт та предмет навчальної дисипліни «Паритетна демократія». Мета, завдання та методи курсу

2. Демократія:
сутність та підходи до визначення

3. Основні
теорії демократії

1. Об’єктом дослідження курсу є паритетна демократія. В
ході ознайомлення з курсом навчальної дисципліни «Паритетна демократія» будуть
досліджені сутність, генеза, еволюція, структура та параметри паритетної
демократії, проаналізований прогресивний зарубіжний досвід та стан досягнення
паритетного представни
цтва в Україні
на сучасному етапі, а також можливі шляхи запозичення зарубіжного досвіду для
подальшого просування до паритетної демократії.

Вказані питання і складають предмет
навчальної дисципліни.

Актуальність дослідження вказаного курсу пов’язана з тим, що
питання встановлення моделі паритетної демократії та гендерної рівності стали в
багатьох країнах об’єктом досліджень у політичній сфері, сфері освіти,
громадської думки, зайнятості, міграції тощо. Наукового інтерес пов’язаний як з
реальними соціальними процесами, так і з теоретичними передумовами, зокрема з
формуванням гендерного підходу в соціальних науках. Проте залишається потреба
подальшого вдосконалення механізму впровадження паритетної моделі демократії.

Необхідність дослідження даного аспекту для України
визначається тим, що розбудова демократичної, правової держави, створення для
жінок і чоловіків рівних умов реалізації своїх можливостей в усіх сферах
суспільно-політичного та економічного життя країни, з огляду на соціальну
специфіку обох статей, має на меті подальшу демократизацію суспільства,
інтеграцію країни у європейський та євроатлантичний простір.

Метою курсу «Паритетна демократія» є
знайомство студентів з основними поняттями, принципами і складовими паритетної
демократії, з зарубіжною та вітчизняною практикою побудови такої моделі
демократії.

До завдань курсу відноситься розкриття
наступних проблем :

– аналіз сучасного розуміння та основних
теоретичних моделей демократії;

– з’ясування природи виникнення концепції
паритетної демократії, встановлення змісту поняття «паритетна демократія» та її
параметрів;

– аналіз сучасних світових тенденції встановлення
гендерної рівності як основи паритетної демократії;

– встановлення механізмів моніторингу досягнення
паритету жінок та чоловіків;

– аналіз зарубіжного досвіду впровадження
гендерної політики як основи паритетної демократії;

– з’ясування політико-правової основи паритетної
демократії в Україні;

– інституційні механізми запровадження паритетної
демократії;

– аналіз сучасного стану досягнення паритету
жінок та чоловіків в Україні;

– з’ясування можливих шляхів просування України
до моделі паритетної демократії та роль у цьому процесі вдосконалення гендерної
політики нашої держави.

В рамках дослідження означених питань курсу використовуються
як загальнонаукові (діалектичний та загальнологічні), так і спеціальнонаукові
методи.

Діалектичний метод, дає можливість виявити основні
закономірності розвитку концепції паритетної демократії та ідеї рівності
чоловіка і жінки, особливості її прояву в різних сферах.

При розгляді механізму становлення паритетної демократії та
механізмів реалізації гендерної політики та його складових застосовується структурно-функціональний
метод.

Співставлення особливостей просування до паритетної
демократії та реалізації гендерної політики у зарубіжних країнах та в Україні
стає можливим завдяки використанню порівняльного методу.

При аналізі розвитку політико-правових засад та інституційних
механізмів встановлення гендерної рівності як основи паритетної демократії
вслід викоритовувати історичний, систений методи, а також інші методи.

 

2. Розвиток процесу демократизації в XIX і особливо в XX
ст. Підвищення впливу демократії на всі сторони життя суспільства призвели до
того, що в наш час зміст терміну “демократія” значно ускладнилося.
У сучасній науці існують різні трактування
демократії, що обумовлено відсутністю єдності підходів і критеріїв до її
аналізу.
Найбільш поширеними є нормативний і емпіричний
підходи.

На основі нормативного
підходу
сформувалася ідеальна модель демократії, яка базується на таких
основоположних цінностях, як свобода, рівність, права людини, народний
суверенітет.
Ідеальна
модель демократії є досить привабливою, відповідає уявленням людей про
справедливе правлінні.
Нормативний підхід виходить з того, яким має
бути демократичний устрій, і з цих позицій аналізує реально існуючі демократії.
Зауважимо, що в
реальному житті будь ідеальне суспільний устрій не може бути досяжним.
Тому недоліком
нормативного підходу є абсолютизація принципів демократії, її ідеалізація і, як
правило, недооцінка реальної демократичної практики.

На основі емпіричного
підходу
демократія розглядається не з позиції належного, а з точки зору
реально існуючих демократичних систем.
При аналізі емпіричних моделей демократії
враховуються ідеальні демократичні цілі і ціннісні орієнтації людей, що
приводять у рух весь механізм реально існуючих демократій.
У цьому виявляється взаємозв’язок
нормативного та емпіричного підходів.

Наявність двох
основних підходів та їх взаємозв’язок зумовили той факт, що, з одного боку,
значно розширився зміст самого поняття демократії, а з іншого, – з’явилися
різні трактування, що розглядають демократію в більш вузькому значенні цього
терміна. Демократія в широкому сенсі розуміється сьогодні не тільки як
певна організація політичного правління, що виражається у функціонуванні
демократичних інститутів влади, але і як заснований на певній системі цінностей
ідеал суспільного устрою і відповідний йому світогляд.

У більш вузькому
значенні під демократією
розуміється:

а) принцип устрою
будь-яких недержавних (у тому числі міжнародних) організацій; в цьому сенсі
можна говорити про демократію партійну, профспілкову, виробничу, спортивну
тощо;

б) демократичний
світоглядний ідеал і діяльність різних демократичних організацій (політичних
партій, соціальних рухів), які домагаються його здійснення;

в) як політична форма
організації суспільства, основу якої становить певна система інститутів,
способів формування і методів здійснення влади.

В останньому значенні
демократію зазвичай називають політичною, і саме вона є основним предметом
політологічного аналізу.
У цьому зв’язку необхідно зазначити, що політична
демократія часто ототожнюється з поняттям форми правління.
Але, як відомо, форми
правління поділяються на монархії і республіки.
Вже зазначалося, що в епоху Нового часу під
політичною демократією зазвичай розумілася республіканська форма правління.
Однак у сучасну
епоху демократичною може бути не тільки республіка, але і монархія.
Типовим прикладом тому
може служити монархічна Великобританія, яка є не менш демократичною державою,
ніж республіканська Франція або Італія.
І навпаки, республіканська форма, наприклад, у
колишньому СРСР, КНР, КНДР, нічого спільного не має зі справді демократичним
правлінням.

Теоретичне
обгрунтування сучасного розуміння політичної демократії заклав Ж. Ж. Руссо,
який допускав, що з народним суверенітетом можуть бути сумісні різні форми
державної влади: демократична, аристократична і монархічна.
Руссо відкрив шлях до розуміння політичної
демократії не як форми правління, а певного типу держави, де верховна влада
належить народу, а форми правління можуть бути різними.
Правда, сам Руссо
такий тип політичної системи визнавав законним з точки зору народного
суверенітету, але не вважав демократичним.
В якості справжнього народовладдя він визнавав
лише класичну форму, де вся законодавча і виконавча влада з’єднуються в одній
особі – єдиного і суверенного народу.

Пізніше поняття
політичної демократії стало використовуватися не стільки для розгляду
формальних характеристик сучасного типу держави (правової, демократичної),
скільки для аналізу функціонування демократичної політичної системи в цілому.
Тому термін “політична демократія”
став протиставлятися таких понять, як “авторитаризм” і
“тоталітаризм”.

Як показує політичний
досвід Заходу, для політичної демократії першочергове значення має розвиток
відносин конкуренції.
Саме відносини суперництва забезпечують
розвиток і стійкість західних демократій, звідси аксіоматичним для уряду є
терпимість стосовно опозиції.
Придушення опозиції небезпечно тим, що
зменшуються можливості існування конкурентоспроможної політичної системи і зростає
ймовірність сповзання до авторитарного правління.

Основу
демократії
як
політичного режиму, що відрізняє її від інших режимів, становлять сім
реально функціонуючих інститутів
:

1. Виборні посадові особи. Контроль за рішеннями
уряду щодо політичного курсу конституційно закріплений за обираними посадовими
особами.

2. Вільні і чесні вибори, що виключають
застосування методів примусу.

З. Загальне
голосування.
Практично
вce доросле населення володіє правом голосу.

4. Право претендувати на виборні посади в уряді
всього дорослого населення.

5. Свобода слова. Гpомадяни мають право висловлювати свою думку,
не побоюючись покарання з найширшого кола політичних питань, включаючи критику
посадових осіб, соціально-економічного ладу та ідеології уряду.

6. Існування альтернативних джерел інформації,
які охороняються законом.

7. Свобода самоорганізації, тобто право громадян
створювати відносно незалежні від держави асоціацій чи організацій, в тому
числі опозиційні партії, групи за інтересами.

Всі ці права і
інститути, складові реальну основу режиму демократії, не просто декларуються, а
є реально діючими.

Існуючі відмінності в
інтерпретації політичної демократії і механізмах її реалізації наочно
ілюструють різноманітні теорії демократії.
Тому для більш глибокого осмислення сутності
та особливостей сучасної демократії розглянемо її теоретичні моделі та
концепції, найбільш поширені в політичній науці.

Аналіз теорій демократії передбачає визначення критеріїв їх
відмінності і порівняння.
Якщо виходити з традиційного розуміння
демократії, то її основним критерієм буде питання “Хто править”
Згідно з цим критерієм всі існуючі концепції
демократії можна поділити на дві теоретичні моделі: колективістські (ідентитарні)
і представницькі (репрезентативні).

 

3. Теорію
колективістської демократії
та її основні принципи найбільш послідовно
розробив Ж. Ж. Руссо.
Як вже зазначалося, Руссо визнавав як
справжньої тільки безпосередню (пряму) демократію.
Його теорія виходить з
ідеї суверенітету народу.
Під народом розуміється добровільне об’єднання
людей у “єдине ціле”.
Народний суверенітет, згідно з вченням Руссо,
– це здійснення загальної волі.
Загальна воля не їсти “лише сума виявів
воль приватних осіб”, що відображає приватні інтереси громадян (воля
всіх).
Суверенітет
народу передбачає, що приватні інтереси повинні поступитися місцем інтересам
всього суспільства (загальна воля).
Звідси Руссо робить найважливіший висновок про
невідчужуваність суверенітету.
“Я стверджую, – пише Руссо, – що
суверенітет, який є тільки здійснення загальної волі, не може ніколи
відчужуватися і що суверен, який є ніщо інше як колективна істота, може бути
представлений тільки самим собою.”
Принцип
невідчуження суверенітету призводить Руссо до заперечення представницької форми
демократичного правління.
Суверенітет народу полягає в єдиній, загальній
волі, яка не може бути представлена.
Народ як колективне співтовариство громадян
може бути представлений тільки самим собою, а не обраними представниками.
Його загальна
воля виражається безпосередньо на зборах.
Вона визначає закони і діяльність уряду,
функції якого зводяться лише до виконання і чисто технічного обслуговування
рішень народу.

Колективістська теорія
демократії Руссо виходила з абстратного розуміння загального блага, яке розглядалося
як досягнення найбільшого щастя.
Тому по Руссо виходило, що можна насильно
ощасливити людей.
При цьому проте не враховувалося, що у кожної
людини є своє уявлення про щастя і про те, як його можна досягти.
Спроби ж у реальному
житті прийти до єдиного для всіх розуміння щастя, сформулювати єдину волю для
його досягнення неминуче оберталося встановленням деспотичного правління,
перейнятого “турботою” про загальне благо.
Це ми вже
“проходили”.

Основні принципи
колективної теорії демократії Руссо отримали надалі розвиток у соціалістичній
(марксистсько-ленінської) концепції демократії.
Ця концепція демократії розвивалася в
контексті загального вчення про соціалізм та комунізм.
Тому в порівнянні з
теорією Руссо концепція соціалістичної демократії заперечувала приватну
власність (Руссо був прихильником майнової рівності людей, але при збереженні
дрібної приватної власності).
Тому соціалістична концепція демократії носить
повністю колективістський характер за відсутності будь-якої автономії особистості.
При цьому теорія
соціалістичної демократії передбачати поєднання принципів прямої і формально
представницької демократії (обрання депутатів як делегатів для передачі
загальної волі через накази виборців, особлива роль керівного авангарду –
комуністичної партії, покликаного акумулювати і передбачатимуть волю народу).

Модель демократії
Руссо в політичній практиці ніколи не була повністю реалізована.
Спроби її здійснення неминуче приводили до
придушення свободи особи, масового терору.
Виявилося, що влада народу і навіть більшості
не може бути реальною без гарантованої індивідуальної свободи та інших
основоположних прав людини.
Тому в сучасній політичній науці найбільшого
поширення набули різні репрезентативні (представницькі) концепції демократії, які,
незважаючи на їх відмінності, на противагу колективістським концепціям можна
охарактеризувати як конкурентні.

Конкурентна модель
демократії
виходить з визнання відмінності інтересів у суспільстві та
боротьби цих інтересів, яка відбувається у відкритому суперництві борються за
владу різних політичних сил.
Ідеал конкурентної демократії – це вільне
суперництво політичних сил.
Концепції конкурентної моделі демократії
передбачають наявність органів представницької влади, які володіють правом
самостійно формувати волю народу, а в разі необхідності діяти всупереч їй під
свою відповідальність.
Ці концепції виходять з розуміння демократії
як компетентного і відповідального перед народом правління; основою вироблення
загальної волі інститутами представницької демократії є принцип більшості.
Однак при цьому
не повинна правити “диктатура” більшості, що порушує демократичні
правила гри і зачіпає невід’ємні права людини.
Тому концепції репрезентативної демократії
передбачають механізми захисту меншості від можливості встановлення тиранії
більшості.
Відносини між представниками народу і самим
народом будуються на основі контролю (переважно електорального), довіри і
визначаються конституцією.
Репрезентативна модель демократії, таким
чином, є за своєю суттю не стільки владою народу, скільки владою для народу і
за згодою народу.

У сучасній політичній
науці можна виділити декілька найбільш поширених концепцій представницької
моделі демократії.
Основним критерієм їх відмінностей є не тільки
і не стільки питання про те, хто править, скільки питання про те, як
безпосередньо здійснюється сама влада і управління державою
Ідея
конкурентної демократії конкретизується в ліберальних і плюралістичних теоріях
демократії.

Ліберальна концепція
демократії
грунтується на ліберальній ідеї
суверенітету особистості, тобто
пріоритету індивіда стосовно суспільству і
державі.
Відповідно до цієї концепції не народ в
цілому, а окрема особистість є первинним джерелом влади.
Звідси – визнання
верховенства прав індивіда над законами держави.
Права індивіда з метою
захисту закріплюються в конституції, неухильне дотримання якої контролює
незалежний суд.
Основний сенс політичної демократії зводиться
до того, щоб вона забезпечувала захист громадян як від сваволі влади, так і від
беззаконних дій приватних осіб, а також надавала гарантії управління в
загальних цілях.
Звідси – кілька утилітарний підхід до
розуміння демократії, яка з точки зору ліберальної концепції в основному
виконує інструментальні функції щодо захисту прав і свобод кожної конкретної
особистості.
Типове ліберальне визначення демократії дав
сороковий президент США Р. Рейган: “Демократія – не стільки спосіб
правління, скільки спосіб обмежити уряд, щоб воно не заважало розвитку в людині
головних цінностей, які дають сім’я і віра”.

Соціально-економічними
та ідейно-політичними передумовами виникнення ліберальної демократії були
розвиток ринкових відносин, ідеологічна та політична секуляризація, становлення
національних держав. Останнє становить основний якісну відмінність буржуазної
ліберальної демократії від міст держав античності і середньовічних міських
комун. Тому не випадково відомий американський політолог Р. Даль при аналізі
загальносвітового демократичного процесу виділяє його першу трансформацію –
становлення демократичних міст держав, і другу трансформацію – становлення
націй-держав.

Ідейно-політичний
лібералізм передував ліберальної демократії. Його основоположники Дж.Локк і
Ш.Л.Монтескье сформулювали такі основоположні принципи політичного лібералізму,
як пріоритет індивідуальної свободи, що базується на принципах природного
права, відділення держави від громадянського суспільства, поділ влади. На
основі цих принципів ідеї демократії (як народовладдя) наповнювалися
ліберальним змістом. Стрижневими ідеями в теоріях лібералізму є політична
рівність і представницьке правління.

Ідея
про природжених, невідчужуваних права людини на життя, свободу і приватну
власність виступає центральною в ліберальних концепціях. Приватна власність
розглядається як основа індивідуальної свободи, а свобода – як необхідна умова
самореалізації особистості. Звідси випливає апологія демократичного
індивідуалізму і трактування суспільства, як сукупності рівноцінних незалежних
особистостей. Так виникає ідея держави як “нічного сторожа”, основна
функція якого зводиться до захисту приватної власності, свободи та
недоторканності особи.

У
ряді досліджень з теорії демократії, зокрема у роботах К.Макферсона і Д.Хелда,
виділяються протекційна (“protective”) і розвиваюча (“developmental”) моделі ліберальної демократії. Перший напрямок
представлений Дж.Локк, Ш.Л.Монтескье, І. Бентама, Джеймсом Міллем та ін, другий
– Дж.Дьюі, Дж.Стюартом Міллем, А. де
Токвілем, Л.Т.Хобхаусом. Спільним для обох моделей є пріоритет громадянського
суспільства перед державою, народний суверенітет через представницьке
правління, захист прав і свобод особистості. Разом з тим прихильники другої
моделі ліберальної демократії виступають за загальне виборче право без
будь-якого майнового цензу, політичну емансипацію жінок, розмежування функцій
виборних представницьких органів влади та державної бюрократії. Згідно
концепціям розвиваючої демократії участь у політичному житті необхідна не
тільки для захисту приватних індивідуальних інтересів, а й для формування
компетентних і інформованих громадян. Тому залученість в політику є важливим
чинником розвитку здібностей індивіда.

У XX
сторіччі більш чітко проявилося розмежування між протекційною і розвиваючою
моделями в рамках ліберальних концепцій демократії. У зв’язку з кризовими
процесами капіталізму, встановленням як правих, так і ліво-тоталітарних
режимів, зростанням радикальних революційних настроїв виникла необхідність, за
висловом К. Поппера, в “демократичному інтервенціонізм” держави в
соціальну та економічну сферу. Це зумовило перегляд ряду ідей і цінностей.
Теоретичним відгалуженням від “демократії, що розвивається” стали
концепції “соціального лібералізму”. У працях Дж.М.Кейнса,
Г.Дж.Ласкі, Д.Дьюи, Д.Роулса, Л.Т.Хобхауса та інших чітко зазвучали ідеї про
роль держави у забезпеченні суспільного блага, про необхідність розширення
державних функцій не тільки в захисті індивідуальних прав і свобод людини, але
і в боротьбі з бідністю і забезпеченні для більшості населення гідного рівня
життя. На озброєнні були взяті соціал-демократичні ідеї про справедливість і
солідарності..

Концепція плюралістичної
демократії
виросла з ліберальної, успадкувавши
від неї такі основоположні цінності, як індивідуальна свобода, права людини і
т.п.
Разом з тим концепція
плюралістичної демократії відрізняється від ліберальної.
Основна відмінність
полягає в тому, що, згідно плюралістичної концепції, не особистість і тим
більше не народ є центральні елементом демократичної політичної системи, а
соціальна група, яка представляє собою головний суб’єкт політики.
Індивід без групи –
млява абстракція.
Саме в групі, а також в міжгрупових відносинах
формується особистість, визначаються її інтереси, ціннісні орієнтації та мотиви
політичної діяльності.
За допомогою групи індивід отримує можливість
вираження і захисту своїх інтересів.
Народ з позиції плюралістичної концепції
демократії також не може виступати основним суб’єктом політики, оскільки являє
собою складне, внутрішньо суперечливе утворення, що складається з різноманітних
конкуруючих за владу груп.

Теоретики плюралістичної
демократії вважають, що справді демократичне суспільство за своєю суттю є
плюралістичним, що складається із сукупності незліченних малих груп, кожна з
яких переслідує свої власні цілі та інтереси.
У сфері політики ці групи організовані в
політичні партії та рухи, групи тиску, підприємницькі асоціації, профспілки і
т.п.
Призначення демократії полягає в наданні всім
громадянам можливості відкрито висловлювати свої інтереси і тим самим впливати
на хід прийняття рішень.
Уряд виступає як посередник у складних
процесах взаємодії конкуруючих інтересів соціальних груп.
При цьому влада
розпорошена між різними центрами конкуруючих сторін, а загальна воля формується
як результат відкритого конфліктуючого взаємодії різних груп-суперників, що
виробляють найбільш прийнятні для всіх рішення на основі принципів компромісу і
загальної згоди.
Таким чином, з позиції плюралістичної
концепції демократія покликана захищати права та інтереси меншості, а також не
допускати концентрації влади в руках найбільш могутніх груп.
Зауважимо однак, що в
реальній політичній практиці домогтися реалізації останньої мети в сучасних
демократичних спільнотах вдається поки далеко не повною мірою.

Сучасні трактування демократії можуть бути зведені до двох інтерпретацій її
суті, американські політологи К.Джанда, Дж.Беррі і Дж.Голдман визначили ці
підходи як процедурний і субстанційний.

Процедурний підхід виходить з того, що демократія – це
форма правління, і акцентує увагу на процедурах, які дозволяють народу проявити
свою волю (вибори, мітинги, збори громадськості). Ці процедури вказують на те,
хто бере участь у прийнятті важливіших рішень, як враховується кожен голос і
скільки голосів необхідно для досягнення рішення. Відповідно виділяються
критерії демократії: універсальна політична участь, політична рівність
(“одна людина – один голос”, принцип більшості)
.

Ці принципи поширюються як на пряму, так і на представницьку демократію.
Щодо останньої прибічники процедурного підходу наполягають на четвертому
принципі – принципі реагування (відгуку) влади на суспільну думку.

Субстанційний підхід фокусує увагу на тому, що робить
вибрана влада, бачачи сутність демократичного правління в державній політиці у
сфері забезпечення свобод і прав особистості. Прибічники цього підходу вказують
на суттєвий недолік першої теорії – уряд зобов’язаний робити те, що вимагає
більшість. Але виникає запитання: як забезпечити права меншин (релігійних,
етнічних тощо), згідно з субстанційною моделлю, головним критерієм демократії є
політика уряду, яка гарантує свободи (свободу віросповідання, свободу виражати
власну думку) і права громадян, у тому числі право на відсутність дискримінації
з якихось ознак. Залежно від того, як розуміється участь індивіда в політиці
(безпосередня участь або через якусь групу), в межах процедурного підходу
виділяють кілька теорій демократії.

Мажоритарна
теорія
виходить з класичного уявлення про демократію,
правління народу розуміється як правління більшості народу. В цій інтерпретації
демократія повинна бути максимально наближена до прямих форм, а уряд
зобов’язаний реагувати на думку народу. В свою чергу, громадяни мають
можливість контролювати своїх представників в органах влади, вибирати мудрих і
компетентних, знову перебираючи їх або відмовляючи їм у довір’ї.

Слабким моментом цієї теорії є одвічне припущення, що всі громадяни добре
поінформовані про політичне життя, бажають брати участь у політичному процесі і
керуються раціональними мотивами при голосуванні.

Теорія
партисипаторної демократії (демократії участі)
. Подібні уявлення про демократію знайшли продовження і
конкретизацію в теорії партисипатрної демократії або демократії участі, сама
теорія, розроблена в 60-х pp. XX ст. була досить популярною серед ідеологів
лівих партій і рухів.

Головні положення цієї теорії такі:

 • залучення всіх верств суспільства в
  політичний процес від вироблення рішень до їх здійснення;
 • поширення принципу участі на
  неполітичні сфери, наприклад, в освіті (доступність отримання освіти), в
  економіці (самоуправління і робітничий контроль на виробництві);
 • децентралізація прийняття рішень – це
  означає, що з менш складних питань рішення приймаються через процедури прямої
  демократії;
 • спрощення процедури виборів, стосовно
  США ідеологи лівих наполягають на відміні інституту виборців і на перехід до
  прямих виборців, на відміні системи реєстрації виборців.

Демократія
участі (партиципаторная концепція) виступає в якості альтернативи по відношенню
до елітарної теорії демократії. Під участю (партиципации) в західній
політології розуміються всі види участі громадян у політичному житті з метою
здійснення впливу на прийняття політичних рішень. Партиципаторная концепція
демократії, на відміну від елітарної, виходить з того, що людина – істота
раціональне, второпати, що являє собою суспільне благо, а тому здатне свідомо приймати
розумні рішення. Прихильники демократії участі вважають, що ірраціональність і
пасивність людей в політичній сфері – це результат їх недостатнього освіти і
відсутності рівних можливостей для участі в політиці. Тому суспільству належить
створити всі умови для активної політичної соціалізації кожного індивіда. А для
цього в першу чергу необхідно забезпечити максимально доступне участь громадян
у політичному процесі.

З
позиції партіціпаторной демократії не тільки політичні еліти, а й усі громадяни
повинні брати участь у розробці політичних рішень. Тому потрібна повна і
всебічна інформованість суспільства, яке тоді зможе впливати на процес поняття
рішень і здійснювати ефективний контроль за діями правлячої еліти. Чим більше
громадян безпосередньо беруть участь у політичному процесі, тим вище
інтелектуальний потенціал для прийняття політичних рішень, а отже, менше
ймовірність помилкових рішень. Головною метою демократії участі є всебічна
демократизація суспільства. Демократичний спосіб організації і управління
повинен бути скрізь: в сім’ї, у виховних та навчальних закладах, на
виробництві, за місцем проживання, в партіях та інших громадських структурах,
державі і т.д. Таким чином, прихильники концепції демократії участі виступають
за розширення ролі прямої, безпосередньої демократії в політичному житті
суспільства, не заперечуючи при цьому необхідність збереження інститутів
представницької демократії.

Не заперечуючи необхідності в сучасних умовах представницької демократії,
прибічники цієї моделі наполягають на змішаній формі політичної організації, на
своєрідній пірамідальній системі, з прямою демократією в основі і демократією
представників на кожному рівні вище основи. Стверджується, що депутат
зобов’язаний виражати волю конкретних виборців, які мають право
“відкликати” депутата.

Плюралістична
теорія демократії
переносить акцент з загальної маси виборців на
організовані групи інтересів. Демократія в цьому трактуванні – це правління
народу, але який діє через конкуруючі групові інтереси.

Ця теорія включає в себе такі положення:

 • суспільство складається з численних
  груп, які об’єднуються особливими економічними, релігійними, етнічними або
  культурними інтересами; 
 • групи є головними суб’єктами
  політики, намагаються вплинути на владу;
 • визнається конкуренція між групами за
  вплив на прийняття урядових рішень;
 • в суспільстві існують різноманітні,
  незалежні від уряду центри влади – фірми, університети, партії тощо;
 • політична воля народу, виражена в
  рішеннях влади, є компромісом між різними груповими інтересами;
 • держава виступає як нейтральний
  арбітр між групами інтересів, що суперничають, а самі державні структури
  децентралізовані таким чином, щоби забезпечити групам інтересів відкритий
  доступ до чиновників.

Слабким місцем плюралістичної теорії є уявлення про те, що всі політичні
сили здатні об’єднатися і прийняти рішення з урахуванням інтересів всіх груп,
ця теорія абсолютизує нейтральність держави й ігнорує той факт, що економічні
сильні групи інтересів краще організовані, більш активні, а відповідно, мають
більше можливостей впливу на владу, ніж найменш забезпечені групи населення.

Теорія
поліархії
. Однією з найбільш відомих теорій плюралістичної
демократії є теорія поліархії, розроблена Р.Далем. На думку вченого, те, що
називають демократичними режимами, – це поліархії (з грецьк. arhe –
суверенітет, початок, роlі – багато), де влада здійснюється не усім народом, а
багатьма. Демократія – це ідеал, до якого треба наближатися, але якого повністю
не можна досягти, оскільки весь народ не може управляти.

Поліархія як політичний режим включає в себе:

 • політичну конкуренцію і участь;
 • політичний плюралізм;
 • право громадян створювати незалежні
  організації, в тому числі політичні партії і групи за інтересами;
 • політичні свободи, серед яких – право
  громадян отримувати інформацію з альтернативних джерел;
 • право опозиції заперечувати рішення
  уряду;
 • вільні і чесні вибори, відкритий
  характер конфліктів між політичними лідерами.

Це трактування плюралізму є найбільше, тому що критерій публічної
загальності груп і лідерів у боротьбі за владу поєднується з вимогою широкої
залученості громадян у політичний процес. У роботі “Плюралістична
демократія в США” американський політолог обгрунтував фундаментальну
аксіому плюралістичної теорії про існування різноманітних центрів влади, ні один
з яких не може володіти монопольною владою.

Вперше термін “поліархія” був введений
в обіг в якості політичної категорії в 1953 р. у книзі Р.Даля і Ч.Ліндблома
“Політика, економіка і добробут”. Використання даної категорії, на
думку авторів, відкривало можливості для більш реалістичного аналізу існуючих
демократичних систем, залишаючи при цьому осторонь абстрактні демократичні
ідеали. Спочатку Р. Даль і Ч.Ліндблом аналізували поліархію як процес, за
допомогою якого громадяни можуть здійснювати контроль за політичними лідерами.
У подальшому концепція поліархії доповнювалася суттєвими ознаками, що зачіпають
інституційні, процесуальні та культурологічні аспекти плюралістичної
демократії. На підставі детального аналізу теорії і практики демократії Р. Даль
в підсумку виділив 7 ознак поліархії:

1) виборність органів влади, гарантована
конституцією: за допомогою виборів здійснюється контроль над урядовими
рішеннями.

2) регулярне і періодичне проведення вільних і
справедливих виборів, при яких виключений механізм примусу.

3) загальне виборче право, коли практично все
доросле населення наділено правом брати участь у виборах.

4) право бути обраним до органів влади:
практично все доросле населення наділяється даним правом, хоча віковий ценз для
права бути обраним може бути вище, ніж для права брати участь у виборах.

5) свобода самовираження: громадяни без страху
піддатися покаранню мають право на свободу висловлювати свою думку з широкого
кола проблем, включаючи сюди критику органів влади, уряду, режиму, соціально-економічного
ладу і пануючої ідеології.

6) альтернативна інформація: громадяни мають
право домагатися альтернативних джерел інформації. більше того, ці
альтернативні джерела реально існують і охороняються законами.

7) автономія асоціацій: для реалізації своїх
різноманітних прав, включаючи і перераховані вище, громадяни мають також право
створювати відносно незалежні асоціації та організації, включаючи незалежні
політичні партії та групи за інтересами.

Виділені ознаки поліархії, які необхідно
розглядати комплексно, в їх взаємозв’язку, з одного боку, дозволяють
систематизувати основні риси сучасної демократії, а з іншого – провести різницю
між демократичними і недемократичними політичними режимами, а також ступінь
демократичного розвитку в кожній окремій країні. Концепція поліархії виходить з
того обставини, що в теорії демократії ніколи не буде досягнутий остаточний
консенсус з приводу вищих цінностей і цілей демократичного розвитку, будь це
свобода, соціально-економічна рівність, економічна справедливість і т.д. Проте
в ході руху від абстрактного ідеалу і практичної реальності, з точки зору
концепції поліархії, всі перераховані вище субстанціональні проблеми в
кінцевому підсумку впираються в питання демократичних процедур. Тому поліархія
часто розглядається, як тип процедурно-процесуальної демократії.

В даний час, навіть з урахуванням тієї
обставини, що не всі з перерахованих вище семи ознак поліархії розвинені в
сучасних демократичних державах з однаковим ступенем рівномірності, у багатьох
країнах її досягнення істотно ускладнено. Так, за підрахунками фахівців, в 1993
році з 186 країн лише 67 держав можна було розглядати в якості поліархічних або
близьких до таких.

У цьому зв’язку Р. Даль виділяє такі умови, при
яких можлива стабільність поліархії:

– Політичні лідери для завоювання влади та її
забезпечення не повинні вдаватися до засобів насильницького примусу, тобто
використання силових структур (армії, поліції);

– Необхідна наявність сучасного, динамічного
суспільства, організованого на плюралістичних принципах;

– Конфліктний потенціал субкультурного
плюралізму повинен врівноважуватися високим рівнем терпимості;

– Серед громадян держави, особливо політично
активних шарів необхідно наявність політичної культури і системи переконань,
тяжіють до ідей демократії і поліархії: вкрай незначним, або позитивно сприяти
встановленню і розвитку поліархії.

Істотним гальмом демократії Р. Даль вважає
надмірну концентрацію і централізацію влади. Тому важливим фактором розвитку
поліархічної демократії є розосередження економічних і політичних ресурсів.

До концепціям поліархічної демократії тісно
примикає модель спільнотної демократії,тобто модель демократичного розвитку в ряді держав, що відрізняються
багатоскладних характером суспільної структури, де суспільство розділене на
безліч сегментів. Ця модель суспільства відрізняється двома головними
особливостями: вертикальною сегментацією їх населення на різні мовні, етнічні,
расові чи ідеологічні спільності; інституціоналізацією процесу їх взаємодії,
яка здійснюється на рівні еліт цих спільнот.

Теоретична модель спільнотної демократії була
розроблена американським дослідником голландського походження А.Лейпхартом
(див.: Лейпхарт, 1997). На основі емпіричних досліджень в рамках порівняльної
політології досвіду політичного розвитку ряду держав (Австрії, Бельгії, Канади,
Нідерландів і Швейцарії) А.Лейпхарт поставив під сумнів типологію політичних
систем Г.Алмонда, пов’язаної головним чином з гомогенними або гетерогенними
культурами. Якщо для англо-американських систем характерна однорідність, то
європейські континентальні системи відрізняються роздробленістю політичної
культури. Останнє може з’явитися чинником політичної нестабільності в
суспільстві.

Проте дослідження, присвячені конкретному
досвіду політичного розвитку вищевказаних країн показали, що досягнення
соціальної злагоди можливе і в сегментарних суспільствах. Ця згода досягається
за таких умов:

– Здійснення влади “великої коаліції”
всіх значних сегментів багатоскладового суспільства, вона може виступати і як
кабінет “великої коаліції” в парламентській системі, і як коаліція
президента з важливими іншими посадовими особами при президентській системі, і
як великий коаліційний комітет з важливими дорадчими функціями;

– Пропорційне представництво сегментів
суспільства у всіх гілках державної влади;

– Взаємне вето;

– Високий ступінь автономності сегментів
суспільства.

Зазначені вище ознаки відрізняють режим
спільнотної демократії.

Для суспільства з моделлю спільнотної демократії
характерна, з одного боку відносна непроникність соціальних зв’язків між
сегментами, а з іншого – міцні вертикальні зв’язки, що об’єднують маси з елітою
всередині кожної субкультури. Тому відмінною рисою цього типу демократії є
інституціоналізація угоди шляхом переговорів між елітами різних блоків. У
зв’язку з цим до неї часто застосовуються також термін консенсусна демократія
на противагу мажоритарної демократії, де прийняття рішень засноване на
дихотомії більшість-меншість.

На практиці дана модель з’являлася не тільки в
країнах Заходу, а й у ряді країн, що розвиваються на окремих етапах їх
політичного розвитку, наприклад, в Лівані, Малайзії, Нігерії і т.д. У зв’язку з
цим деякі дослідники, враховуючи вкрай неоднорідний характер товариств країн,
що розвиваються розглядали варіант спільнотної демократії, як найбільш
оптимальний для держав третього світу. Однак, французькі соціологи М.Доган і
Д.Пелассі відзначали, що вченим, які прагнуть застосувати модель соціальної
злагоди до країнам, слід постаратися уникнути двох можливих помилок: спроб перетворити
теоретичну модель у нормативну; небезпеки розширення цієї аналітичної категорії
до ситуації, нічого спільного не має з її початковим значенням.

Теорія
консенсуальної демократії
. У політологів велику цікавість
викликає концепція консенсуальної демократії, розроблена А.Лейхартом. Сутність
демократії розкривається у процедурних механізмах прийняття рішень, що
дозволяють врахувати інтереси різних меншин. Подібна модель, на думку ученого,
може бути ефективною в багатоскладових суспільствах, тобто у суспільствах з
вираженими сегментними протиріччями релігійного, культурного, регіонального,
расового і етнічного характеру. Так само, як і в інших плюралістичних теоріях,
політичний процес розглядається через взаємодію сегментів, на основі яких
виникають партії, групи інтересів.

Ключовими моментами даної моделі демократії є чотири принципи:

 • максимальна автономність кожної групи
  при вирішенні своїх внутрішніх питань;
 • пропорційне представництво в органах
  влади і в розподіленні ресурсів;
 • коаліційний уряд;
 • принципи взаємного вето, що гарантує
  меншинам додаткові механізми захисту власних інтересів.

Концепція елітарної
демократії
базується на ідеї обмеженої участі
народних мас в управлінні державою.
Суперечливим є і питання про
масштаб політичних атрибутів представницької демократії, основоположниками
мінімалістських трактувань демократії, які розвиваються у межах елітарних
теорій, були М.Вебер і Й.Шумпетер. М.Вебер запропонував модель плебісцитарної
демократії
, в якій демократія виступає способом вибрання лідерів і способом
надання їх владі легітимного характеру. Однак класичну формулу елітарних теорій
демократії визначив Й.Шумпетер: демократія – це суперництво еліт за голоси
виборців, таким чином, в елітарних теоріях демократія виступає не як правління
народу, а правління еліт (правління меншості) із згоди народу. Ідея Шумпетера
отримала подальший розвиток і була доповнена критеріями лібералізму.

І. Шумпетер доводив, що народні маси досить байдужі до
будь-яких процесів, які безпосередньо не пов’язані з їх повсякденним життям.
У більшості своїй маса пасивна і некомпетентна
в питаннях політики, а тому легко піддається маніпуляціям професійних
політиків.
Пересічний громадянин, як вважає Шумпетер,
будучи дилетантом у політиці, навряд чи може раціонально формулювати загальну
волю, спрямовану на досягнення загального блага.
Насправді загальна
воля – це результат діяльності досвідчених професіоналів-політиків, які в ній
зацікавлені.
Тому народ слід переконати в тому, що відстоювання своїх
інтересів і прийняття політичних рішень слід повністю передоручити
високопрофесійному меншості – еліті, яка в змозі раціонально використовувати
демократичні механізми, зберігаючи при цьому свободу і можливості прийняття
рішень.

Згідно
концепції елітарної демократії еліти повинні боротися між собою за право
здійснювати владу в суспільстві, а участь народу обмежується правом віддати
перевагу складом правлячої еліти, а також правом періодичного контролю за
владними елітами за допомогою механізму виборів. Таким чином, демократія, з
точки зору елітарної концепції, покликана виконувати чисто технічну роль. Її
призначення зводиться до методу відбору найбільш обдарованої і компетентної
пануючої еліти, здатної взяти на себе відповідальність з управління державою.

Аналіз
розглянутих вище теоретичних моделей і концепцій демократії показує відмінність
підходів до визначення і характеристиці демократії, неоднозначність розуміння
її сутності. Аналізовані теорії характеризують ту чи іншу модель демократії в
ідеалі, тобто носять нормативний характер. Разом з тим розглянуті концепції
демократії відображають і реальний досвід існування і розвитку різноманітних
форм демократичних політичних систем, спираючись тим самим на емпіричний
підхід.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+