Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Історичний контекст виникнення та формування політичних еліт

1. Причини
формування еліти як соціальної групи

Термін “еліта” активно використовується в гуманітарних
науках з XIX ст. Ним
позначають найвищі соціальні групи в соціальній системі.

Нині, на думку Г. К. Ашина, склалися два найбільш загальних
підходи до розуміння терміна “еліта”, в контексті яких можна, у свою чергу, виокремити
певні напрями.

За першого, так званого ціннісногопідходу до еліти належать тільки кращі представники суспільства чи великої соціальної
групи. Кращі при цьому виокремлюються за високого рівня їхніх моральних якостей,
обдарованості та надзвичайної продуктивності у певній сфері. До прикладу, В. Парето
вважав, що коли людей за здібностями поділити за десятибальною шкалою, то до еліти
належатимуть особистості, що отримали десять балів.

Другий підхід – структурний. У межах цієї
парадигми до еліти належать особистості з найвищими соціальними статусами в суспільстві
чи в певній великій соціальній групі. Ці розуміння не завжди збігаються, адже не
завжди високий соціальний статус відповідає високим розумовим здібностям. Незрідка
це дає підстави говорити, що в країні немає еліти. Причиною цього є те, що високого
соціального статусу можна досягти не тільки завдяки високим розумовим здібностям
та морально-позитивним якостям особистості, а й за рахунок негативних якостей (жорсткість,
підступність, хитрість тощо) або випадково чи у разі народження в елітарній сім’ї.

Еліта – це не проста кількість обдарованих чи високостатусних
особистостей, а організована меншість, яка править неорганізованою більшістю. З
цього погляду еліта може зберігати своє значення не завдяки окремим особистостям,
а завдяки тому, що вона є організованою меншістю. Еліта – це та меншість людей,
котра володіє більшістю ресурсів групи.

Отже, еліта є конче потрібним елементом соціальної структури
суспільства, яка має відігравати вирішальну роль в управлінні ним. Еліта як вершина
піраміди суспільства поділяється на певні групи. Розрізняють еліту політичну,
що пов’язана з функціями політичного управління, економічну, науковукультурну, військову та ін.

Соціологія вивчає еліту як соціальну групу, представники
якої посідають найвищі позиції в суспільстві порівняно з іншими соціальними групами.
Тобто приділяється увага питанням соціальної стратифікації в суспільстві, вивченню
соціальної структури суспільства, найвищою частиною якого є еліта; дослідженню процесу
формування й розвитку цієї соціальної групи. Елітою в соціології вважаються люди,
що досягли найвищих позицій у суспільстві.

У політології еліта розглядається як формальна група,
що володарює в політичному процесі та посідає найвищі посади у структурі політичної
ієрархії.

Причини
утворення еліти
:

суспільство, як всі складно організовані системи,
потребує професійної управлінської дії, що викликає необхідність в розподілі
праці на керівниках і керованих;

необхідні люди, що володіють спеціальним знаннями,
навиками, досвідом, здатні здійснювати управлінські функції;

політична нерівність в суспільстві, обумовлене нерівністю
психічних, соціальних і інших умов, створює різні можливості займатися політикою
для різних соціальних груп і індивідів;

управлінська праця високо оцінюється і стимулюється
в суспільстві, а близькість до влади відкриває широкі можливості для реалізації
індивідуальних потреб. Це примушує багато людей прагнути у владні інститути;

пасивність широких верств населення, які, займаючись
рішенням власних повсякденних проблем, звичайно вважають за краще триматися
далі від політики.
 

 

2. Генеза
політичних еліт

Термін “еліта” у пере­кладі з французького
означає “кращий”, “вибраний”, “відбірний”. Цим поняттям
позначають провідні верстви суспільства, які здійснюють керів­ництво у певних галузях
суспільного життя. Залежно від функцій, які ви­конує еліта у суспільстві, її поділяють
на економічну, господарську, ду­ховно-інтелектуальну, політичну, військову, наукову
тощо.

Ідеї поділу суспільства на «вищих» і «нищих» виникли
в глибокій старовині. Так, Конфуцій обгрунтовував розподіл суспільства на
«благородних чоловіків» (правлячу еліту) і «низьких людей (простолюдинів).
В античній філософії елітарний світогляд був сформульований Платоном. Ідеолог
афінської аристократії, рішуче виступав проти допущення демоса до участі в політичному
житті, в державному управлінні, зневажливо іменуючи його натовпом, ворожої мудрості.
Державні функції, за Платоном, можуть успішно виконуватися лише аристократами, що отримали спеціальну освіту.
Ремісники і селяни повинні бути усунені від управління суспільством і приречені
на виконання «чорнової роботи». Рабів Платон взагалі не рахував за членів
суспільства.

Другий історичний етап осмислення феномену політичних
еліт пов’язаний з ім’ям X. Аквінського, який у своїй праці «Про правління
владик» (XIII ст.) висловив думку про те, що більшість людей повинна займатися фізичною
працею, а меншість — розумовою та управлінням цією більшістю. Найціннішою він вважав
працю духовних владик народу — служителів
церкви
.

Наступним історичним етапом розвитку елітаризму були
ідеї Н. Макіавеллі (1469—1527).
У праці «Володар» він дослідив концепції політичної влади сильної ініціативної меншості,
а також сформулював один з найважливіших принципів владних відносин для політичної
еліти, що отримав назву «макіавеллізму» — безпринципної політики, що є методом досягнення
великих цілей і виправдовувала застосування всіх засобів.

Теорія елітизму склалася лише на початку XX ст. в працях
представників італійської школи політичної соціології, таких як Г. Моска, В. Парето
та Р. Міхельса. Цю школу ще називають макіавеллістською, а їхні теорії — класичними,
оскільки всі вони спиралися на макіавеллістське положення про політику, як самостійну
сферу суспільства, а політичну еліту визначали як згуртовану групу людей, які володіють
виключними якостями та свідомі у своїй зверхності над усіма іншими. Проте ресурси
політичного панування меншості над більшістю вони уявляли різними.

Г.Моска (1854-1941)
сформулював свою теорію еліти в роботах «Основи політичної науки» і «Історія політичних
доктрин». Аналіз «політичного класу» Г.Моска здійснював за допомогою організаційного
підходу. На його думку:

  розвиток будь-якого суспільства незалежно від способу
  соціальної і політичної організації здійснюється керівним класом;

  групова згуртованість і однодумність, властива суспільному
  класу, забезпечуються завдяки наявності у нього організації, структури, що
  дозволяє зберігати владу;

  сам правлячий клас неоднорідний; він складається
  з двох прошарків: дуже нечисленної групи «вищого начальства» (щось подібне
  до «наделіти» всередині еліти) і набагато більш численної групи «начальників
  середньої ланки»;

  входження в політичний клас припускає наявність
  у індивіда особливих якостей і здібностей. Доступ в політичний клас відкривають
  три якості: військова доблесть, багатство, церковний сан. З ними пов’язано
  три форми аристократії – військова, фінансова і церковна. У результаті розвитку
  цивілізації переважаючим стає багатство. Менше значення мають наукові знання,
  уміння застосовувати їх практично;

  домінуючим критерієм для відбору в політичний клас
  є здатність управляти, яка включає знання національного характеру, ментальність
  народу і власне досвід управління.

Г.Моска в роботі «Правлячий клас» писав, що у всіх суспільствах
існують два класи людей – клас який править, і клас, яким правлять. Правлячий клас
завжди є нечисленним. Меншина править більшістю, тому що вона, по-перше, зорганізована,
а по-друге, має особливі якості, завдяки яким користується пошаною і великим впливом
в суспільстві.

Влада, затверджував він, завжди знаходилася і повинна
знаходитися в руках меншини. Коли вона переходить з одних рук до інших, то переходить
від однієї меншини до іншої, але ніколи від меншини до більшості.

В.Парето (1848-1923)
(саме він ввів в політичну науку термін «еліта»). Теорія еліт висловлена ним в «Трактаті
загальної соціології» (1916).

Стан рівноваги забезпечується взаємодією безлічі сил,
які він назвав елементами. Вони утворюють чотири групи – економічні, соціальні,
політичні і інтелектуальні. Особливу увагу Перето приділяв мотивації людської діяльності.
На його думку:

  – мотивами людської діяльності і двигунами історії
  є психологічні стимули, які він називав «залишками» – «резидуї»;

  – «резидуї» – вічні і незмінні основи діяльності людини,
  що відображають його індивідуальність; вони зводяться до біологічних інстинктів,
  нелогічних, ірраціональних відчуттів, емоцій;

  – соціальна рівновага і форма суспільства виявляють
  сукупну взаємодію людських відчуттів, які відбиваються в «резидуа».

В.Парето був автором теорії круговороту еліт, згідно
якої:

  соціальні зміни в суспільстві є слідством боротьби
  і «циркуляції» еліт;

  еліта ділиться на правлячу і не правлячу (контр
  еліту): правляча еліта безпосередньо і ефективно бере участь в управлінні,
  володіючи харизматичними властивостями лідерів; контр еліта є потенційною елітою
  за здібностями, особистим якостям, але позбавлена можливості ухвалювати політичні
  рішення;

  розрізняють два типи еліт, послідовно що зміняли
  один одного:

«леви», для яких характерні відвертість, рішучість
в управлінні, опора на силові, авторитарні методи владарювання. Вони добрі для стабільних
ситуацій, оскільки украй консервативні;

«лисиці», що володарюють за допомогою використовування
різних засобів маніпуляції, обману, демагогії. Вони частіше вдаються до підкупу,
роздачі винагород, ніж до загрози застосування насильства. «Лисиці» переважають
в умовах нестабільності, перехідності, коли потрібні енергійні, прагматично мислячі
і здібні до перетворень правителі;

  суспільство, в якому переважають «леви», приречено
  на застій; суспільство, в якому переважають «лисиці», відрізняється динамічністю
  розвитку;

  поступальність і стабільність в розвитку суспільства
  можуть бути забезпечений при пропорційній притоці в еліту першої і другої орієнтації.

Р.Міхельс (1876-1936)
з його «залізним законом олігархічних тенденцій». Суть його концепції полягає в
тому, що «демократія», щоб зберегти себе і досягти відомої стабільності, вимушена
створювати організацію. А це пов’язано з виділенням еліти – активної меншини. Необхідність
управління організацією (зокрема, політичною партією) вимагає створення апарату,
і влада концентрується в його руках. Партійна еліта володіє перевагами перед рядовими
членами – має більший доступ до інформації, можливість чинити тиск на масу. Маси
через «некомпетентність і апатію» не можуть і не хочуть брати участь в політичному
процесі. У великих організаціях демократична структура неможлива – немає способу
організації системи так, щоб голос простого її члена був почутий. Професійні функціонери
профспілок, партій соціалістичної орієнтації, що особливо стали членами парламенту
міняють свій соціальний статус, залучаються до правлячої еліти і починають захищати
її інтереси, власне привілейоване положення.

В процесі функціонування партії її апарат відривається
від рядових членів і підпорядковує політику власним інтересам, перетворюється на
правлячу еліту. Отже на певному етапі демократія неминуче обертається олігархією.
І чим крупніше організація, тим більше виразно виявляється цей закон. Демократія,
отже, перетворюється на арену «циркуляції партійних еліт». У всіх партіях незалежно
від їх типу «демократія веде до олігархізації». Це закономірність розвитку політичної
організації, так званий «залізний закон олігархії».

Деякі учені розробляли кількісні показники у своїх теоріях
політичних еліт. Наприклад, російський мислитель М.Бердяєв виводив «коефіцієнт еліти»
стосовно високоінтелектуальної частини населення до загальної кількості писемних.
На його думку, якщо коефіцієнт еліт більший п’яти відсотків, то це означає наявність
у суспільстві високого потенціалу розвитку; якщо цей коефіцієнт знижується до одного
відсотка, держава гине, у суспільства відбувається застій, а еліта трансформується
в касту.

 

 

3.
Формування політичної еліти в античному світі (Стародавня Греція, Рим)

У своєму розвитку еліта пройшла низку історичних
етапів. У Стародавніх Греції і Римі на ранніх періодах (у Греції -IX
—VII, у Римі — до УІ — VCT. до н. е.) еліта панувала в різних формах —
вибраних, кращих.

У другій половині V ст. до н. є. софісти вперше вжили адекватне поняття «влади кращих» — слово аристократія.
У Греції аристократію представляли насамперед басилеї — військові вожді, начальники, власники великих
маєтків, де працювали раби. Знатні греки — це була військово-політична,
економічна верхівка. Через кілька поколінь місце басилеїв зайняли євпатриди (тобто ті, хто походив від
шляхетних батьків). У VIII-VI ст. до н. е. євпатриди заволоділи кращими
землями, зосередили у своїх руках політичну владу. Лише з них обирали архонтів,
що уособлювали всю виконавчу владу. З їх числа поповнювали й ареопаг, де вони
засідали пожиттєво. Ареопаг був найвищим політичним колективним органом родової
знаті, у руках якого перебувала вся повнота контролюючої і судової влади.

У царський період у Римі державний устрій розвивався
на тій же основі, що й сімейний побут, він був у більшій сфері «повторенням сімейних відносин». Сім’я, за римськими поняттями,
повинна була становити щось єдине, а тому управлятися одним повноправним мужем,
батьком, який правив, судив і захищав. Об’єднання родів, а їх було спочатку
300, і утворило Римську державу. Глави родів — патриції (від лат. pater
— батько) спочатку становили римський сенат, тому сенатори називались
«батьками».

Сенат патриціїв був охоронцем законності як від
царя, так і від самої римської громади. Він міг відмовитись затвердити будь-яку
постанову громади, якщо вважав її такою, що суперечила обов’язкам перед богами
чи перед іншими державами або законам самої общини. Поступово патриції почали
посідати високі посади, насамперед у війську та магістратах. Економічною
основою могутності патриціїв було особливе право на користування общинною
землею. Як і в Греції, родова аристократія спиралася на військову силу,
багатство. Вона брала безпосередню участь у прийнятті політичних рішень, мала
всю повноту влади. У V ст. до н. є. аристократія становила приблизно одну п’яту
всього громадянства Риму.

VI – III ст. до н. є. в історії Греції були періодом
рабовласницької демократії (полісної). З реформами Солона і Клісфена в Афінах
встановлюється демократія, що протиставилась аристократії. Однак у грецький
«демос» входило приблизно 20 відсоток населення Афін, бо ні афінські громадянки,
ні тим більше, раби, не мали жодних політичних прав. Саме при демократії в
Афінах політична меншість вирізнилася від економічної, торгової насамперед.
Отже, лише п’ята частина населення становила кращих, вибраних в афінській
демократичній політії.

Трохи інакше виглядала картина в еллінську епоху. У державі А.
Македонського політична еліта складалася із військової знаті, однак із
завоюваннями, становленням імперії до неї поступово долучався адміністративний
апарат захоплених земель. Якщо верхівка імперської еліти складалася переважно з
македонців, то середня адміністративна ланка залишилася у руках місцевого
чиновництва. Характерною рисою елітаризму за А. Македонського було те, що сам
він прагнув до злиття греків із завойованими народами. Найлегше це було вчинити
змішуванням головної, найпростішої суспільної одиниці — сім’ї. Тому він
проводив курс на змішані шлюби серед панівної еліти (прикладом був сам).

Його наступники сформували розвинуту ієрархію
військово-державної, релігійної еліти. Як і раніше, вона складалася з
військової знаті. Їх обов’язком було передавати і реалізовувати волю, тобто
рішення монархів, забезпечувати максимум прибутків, регулювати надходження
податків. Як і за Македонського, вища знать була грецькою, середня верства —
місцевою, релігійна верхівка складалася здебільшого теж із місцевих жителів.
Якщо чиновник був людиною царя, то жрець — людиною Бога. Володіючи значною
монополією на відносини, спілкування з богами, жерці перетворилися у
напівзамкнуту касту. З ослабленням царської влади зростала економічна, духовна
могутність жерців, що неминуче провадило й до все більшого впливу їх на
прийняття політичних рішень. Це ослаблювало монархії і вело до кризи еллінської
цивілізації.

У Римі (VI —І ст. до н. є.) було сформовано
державний устрій Римської республіки. У наслідок боротьби патриціїв із плебеями
останні були внесені до складу «римського народу» і з II ст. до н. е.
прирівняні у правах до патриціїв. Верхівка патриціїв і плебеїв утворила нобілітет (лат. знатний), що став досить замкнутим колом, члени
якого мали переважний доступ до вищих державних посад. Окрім нащадків 300
родин, до сенату могли увійти лише ті громадяни, які займали вищі виборні
посади.

В епоху Римської імперії (І ст. до н. є. — V ст.) сформувався
новий патриціат, що становив привілейовану частину сенаторства, яка
збільшувалася завдяки уродженцям з усієї Італії і навіть провінцій.

Загалом же у стародавньому світі загальним критерієм
знатності були сила, мужність та гроші. Політична еліта майже повністю
змикалася з керівною, управлінською, тобто державною правлячою верствою.

 

 

4.
Політична еліта середньовічної Європи: від лицарства до дворянства

У V-X ст. по всій Європі завершується становлення
великих територіальних імперій-монархій. Вони мали більш-менш однотипний
політичний устрій, що спирався на нерівність станів та осіб. Боротьба з
халіфатами, сприяла формуванню цілком нової аристократії – феодальної, джерела
якої можна простежити у бенефіціальній реформі Карла Мартелла, де головними
були сила та гроші.

Розвиток науки й техніки призвів до зростання
спеціалізації у військовій справі. Приблизно в середині VIII ст. у Франції
з’являються верстви воїнів-професіоналів, що відокремилися від решти суспільних
верств. Це пояснюється тим, що ведення війни потребувало все дорожчого
озброєння. У 750 р. лангобардський король Астульф постановив, що «воювати верхи
повинні власники не менш, ніж семи наділів або сорока югерів землі». Тобто це
були люди середнього і великого достатку. Трохи пізніше вартість озброєння
кінного воїна разом із вартістю скакуна почала становити не менше вартості 4
маєтків середньої величини. Вже приблизно з епохи Карла Великого брати участь у
війні як рівноправний учасник міг далеко не кожний. Від якості озброєння, а
отже, від розмірів багатства дуже часто залежала й доля самого воїна. Це
докорінно змінювало соціально-політичний статус воїнів-професіоналів, їх
підносили по ієрархічній драбині, давали змогу брати участь у політичному,
державному житті суспільства, що знайшло своє відображення у феодальному праві
тих часів.

Збільшуючись кількісно, рицарство отримало окремі
судові права — баналітет, право на полювання. Якщо раніше допускалося
поповнення рицарства по вертикалі знизу-догори, то вже у 971 р. приймається
рішення про те, що «ніхто із невільних та їх нащадків не міг бути зведений у
ранг воїна».

Із зростанням економічної, військово-політичної
могутності рицарства в XIII —XIV ст. у Західній Європі формується нова еліта — дворянство.
Так, у Франції з розвитком держави, її апарату поряд із військовим дворянством— «дворянством шпаги», що
залишилось переважно у провінції, формується у столиці і головних містах «дворянство мантії», що складалося
уже з вищих урядовців, суддівських чинів. Вища аристократія
групувалася навколо королівського двору (близько 1 тис. родин). Усіх їх
звільняли від податків, вони мали особливе право на офіцерські патенти в армії,
при дворі.

В Англії воно поділилось на три групи: вищу (від лордів до баронів
включно), середню — джентрі (вкл. з баронетами) і нетитулованих
джентльменів. Вище дворянство групувалося у палаті лордів, середнє і нижче
засідало в палаті общин разом з представниками міст. У Німеччині до вищої групи (бл. 100 осіб) належали
князі, маркграфи і вищі церковні особи, до середньої — дворянство, безпосередньо залежне від імператора,
до нижчої
воїни-професіонали.

Дворянство стало замкнутою верствою з власним стилем
життя, кодексом поведінки, перетворившись в еліту феодального суспільства.

Західноєвропейська історія дала приклад
ієрархізованого суспільства з сильною й впливовою елітою, що формувалась на
основі сили, військової доблесті й грошей. Причому, як стверджували деякі
вчені, феодальна еліта ставила себе вище від держави, бо феодалізм «заперечує
державу». У цій державі лише дворянство мало політичні права.

Наукова, промислова та соціально-політичні революції
XVI —XVIII ст. кардинально змінили природу і політичне становище європейського
дворянства. У буржуазному суспільстві головним джерелом формування політичної
еліти стають гроші.

Гроші робили своє, про що свідчили й документи тих
часів: «…Щоденно бачиш, як чиновники і судді отримують спадкові володіння і
сеньйорії баронів та дворян і як ці дворяни доходять до такої бідності і нужди,
що не можуть підтримати свого дворянського звання».

 

 

5.
Джерела формування політичної еліти наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

XIX ст. — це час кардинальних змін, прихід мас у
велику політику, а водночас і спроба захистити старі рицарські чесноти й
підготувати ґрунт для формулювання концепцій елітаризму. Так, Ф.Ніцше у праці «По той бік добра і зла», виходячи з
позицій елітаризму, пророче задекларував майбутній розпад європейської духовної
культури: тут і «повстання мас», і початок царювання посередностей, бачення XX
ст. як часу боротьби за владарювання над світом, виведення нової людської породи
— «раси панів» замість віджилої старої еліти. Ф.Ніцше звинуватив демократію у
початку урядування сірих посередностей, переважання стадних інстинктів покори,
що передаються «у спадок дуже успішно і на шкоду мистецтву владарювання».
Мовляв, за твердженням демократів, замінити еліту, вождів здатна «сукупність
мудрих стадних людей: такого походження, наприклад, усі представницькі
установи». Врятувати від демократії можуть лише «… ми… люди іншої віри…
які бачимо в демократичному русі не тільки форму занепаду здрібнення людини, а
загальне виродження людини, включно аж до «людини майбутнього». Тому, вважав
Ф.Ніцше, майбутнє Європи не в демократії з її парламентами та іншими
демократичними інститутами, а за
невеликим прошарком сильних, незалежних
людей, владою обраних.

Суспільство було суворо ієрархізоване, мобільність
між суспільними групами була низька, тому місце особи визначалося раз і
назавжди різними «рангами», «чинами», «званнями», причому ця драбина ієрархій
довго зберігалася в Англії, ще довше у Франції і значно довше в Німеччині. Тому
Ф.Ніцше гостро реагував на занепад дворянської еліти, серед якої було багато
індивідів освічених, високоморальних та шляхетних не тільки за походженням.
Стикаючись у повсякденному житті з новими людьми з низів, часто малограмотними,
але політично активними, дворянство, особливо його інтелектуальна частина
відгороджувалась від них. Запізнілий бунт інтелектуальної дворянської еліти
наприкінці XIX ст. – це й свідчення неспроможності пристосуватися до нових
умов, і несприйняття майбутнього приходу мас у велику політику.

XX ст. – час торжества маси, широкий загал через
представницькі інститути майже всюди приходить у політику, починає, принаймні
номінально, брати участь у політичному керівництві та управлінні. Цей якісно
новий стан суспільства знайшов своє відображення в опрацюванні кількох
концепцій формування та існування політичних еліт. Прихід народів у політику
призвів і до активізації вивчення політичної діяльності народних мас і водночас
спричинив появу концепцій елітарності, покликаних урівноважити поширені марксистські,
анархічні теорії.

Маси потребували вождів, вони, дійшовши до влади в
особі власних представників, дуже скоро почали формувати і нову еліту влади, як
звичайно, кращу, ніж була. Водночас світова війна, революції в Європі
рекрутували з низів еліту — нову за формою, але стару за своєю суттю — правлять
завжди кращі, ініціативніші, тобто меншість. Причому чим жорстокіше нищили
стару еліту, тим більше по середньовічному формувалась нова.

В. Парето (1848-1923)
(саме він ввів в політичну науку термін «еліта»). Теорія еліт висловлена ним в «Трактаті
загальної соціології» (1916).

В.Парето був автором теорії круговороту еліт, згідно якої:

  соціальні зміни в суспільстві є слідством боротьби
  і «циркуляції» еліт;

  еліта ділиться на правлячу і не правлячу (контр
  еліту): правляча еліта безпосередньо і ефективно бере участь в управлінні,
  володіючи харизматичними властивостями лідерів; контр еліта є потенційною елітою
  за здібностями, особистим якостям, але позбавлена можливості ухвалювати політичні
  рішення;

  розрізняють два типи еліт, послідовно що зміняли
  один одного:

«леви», для яких характерні відвертість, рішучість
в управлінні, опора на силові, авторитарні методи владарювання;

«лисиці», що володарюють за допомогою використовування
різних засобів маніпуляції, обману, демагогії. Вони частіше вдаються до підкупу,
роздачі винагород, ніж до загрози застосування насильства. «Лисиці» переважають
в умовах нестабільності, перехідності, коли потрібні енергійні, прагматично мислячі
і здібні до перетворень правителі;

Р. Міхельс (1876-1936)
– «залізний закон олігархічних
тенденцій
». Суть його концепції полягає в тому, що «демократія», щоб зберегти
себе і досягти відомої стабільності, вимушена створювати організацію. А це пов’язано
з виділенням еліти – активної меншини. Необхідність управління організацією (зокрема,
політичною партією) вимагає створення апарату, і влада концентрується в його руках.
Партійна еліта володіє перевагами перед рядовими членами – має більший доступ до
інформації, можливість чинити тиск на масу. Маси через «некомпетентність і апатію»
не можуть і не хочуть брати участь в політичному процесі.

Близькими до думок В.Парето були міркування Г. Моска(1858—1941). У своїй основній праці «Основи
політичної науки
», опублікованій 1896 р., він сформулював думку, що
політика як боротьба протилежних «класів» пануючої меншості (еліти) та
підпорядкованої більшості (народу) є сферою вічного протиставлення компетентної
обраної меншості і некомпетентних мас народу. Незалежно від
соціально-політичної системи суспільство
завжди ділиться на два класи
пануючий «політичний клас», організований, що керує суспільством і тому користується
певними привілеями, і клас, яким керують, неорганізовану більшість. Демократію, народовладдя, соціалізм
він вважав нездійсненними, бо народ сам неспроможний реалізувати політичну
владу. Політична еліта повинна звільнити народ від подібних ілюзій. Сама ж
проблема формування еліти, вважав Г.Моска, полягає у тому, що вона повинна в
майбутньому творитися на основі розуму, здібностей, освіти, на основі допуску
до неї кращих представників народних низів, що дасть змогу подолати її
закритість, консервативність.

Одним із співтворців концепцій елітарності був Х.Ортега
і Гассет
(1883-1955), який у праці «Повстання
мас
», дещо повторюючи своїх попередників, зазначав: «Суспільство завжди
є динамічною єдністю двох факторів: меншості і мас. Меншість — це індивіди або
група індивідів, що якісно відрізняються від натовпу. Маса – це натовп людей,
що не мають окремих ознак, які б їх відокремлювали». Оцю меншість, доводив він,
від мас відрізняє аристократизм. Однак для нього аристократія не була класом,
оскільки «аристократію вирізняють не її права, а обов’язки… Шляхетний — це
сильний і відважний», — писав він.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ