Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Система сучасних глобальних проблем

1. Сутність глобальних
проблем, їх критерії і відмінність від інших проблем

 

Глобальні проблеми відображають
суттєві негаразди, що охоплюють економічну, енергетичну, демографічну, соціальну,
екологічну та інші сфери людського існування. Вони зачіпають людське життя не лише
в певних регіонах світу, а мають планетарний характер.

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ – (походить
від латинського globus (terrae) – куля земна) – це сукупність життєво важливих
проблем людства, від розв’язання яких залежить подальше існування людства, можливість
соціоекономічного і культурного прогресу.

КРИТЕРІЇ
ВИЗНАЧЕННЯ ГЛАБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ:

– глобальні
проблеми повністю або частково зачіпають інтереси людства в цілому та кожної окремої
людини зокрема;

– глобальний
характер таких проблем визначається тим, що у разі їх не вирішення людству загрожує
регрес або навіть загибель;

– вирішення
глобальних проблем вимагає застосування колективних зусиль всіх держав та народів
світу.

Глобальні проблемице всезагальні проблеми, що відзначаються
загальнопланетарним за своїми масштабами і значенням характером, пов’язані з життєвими
інтересами народів усіх країн, становлять загрозу життю для всього людства і можуть
бути вирішенні спільними діями всіх країн світу
.

Серед глобальних проблем найчастіше фігурують
проблеми миру та роззброєння, екологічна, демографічна, енергетична, сировинна,
продовольча, подолання бідності та відсталості. У міру розвитку людської цивілізації
можуть виникати і вже виникають нові глобальні проблеми. Так, до групи глобальних
стали відносити проблему освоєння та використання ресурсів Світового океану, освоєння
та використання космосу. Дослідження цих проблем дозволяє помітити, що вони тісно
взаємопов’язані, зокрема, енергетична та сировинна проблеми співвідносяться з екологічною,
екологічна з демографічною, демографічна з продовольчою і т. д. Тому їх аналіз,
пошук шляхів вирішення являє собою складне завдання.

Зміни, що відбулись у
1970—80-ті і особливо в 90-ті рр., дозволяють говорити про зміну пріоритетів у глобальних
проблемах. Якщо в 1960—70-х рр. головною вважалась проблема запобігання світової
ядерної війни, то нині на перше місце одні спеціалісти висувають екологічну проблему,
другі — демографічну, а треті — проблему бідності та відсталості. Проте з певною
умовністю всі ці проблеми можна назвати пріоритетними, оскільки глобальні проблеми
безпосередньо пов’язані з виживанням людства, хоча вони і породжені різними факторами,
а отже, є об’єктами дослідження ряду наук: світової економіки, соціології, права,
біології, географії, екології, океанології та ін. Нині почала розвиватись глобалістика,
яка пропонує вивчення зазначених проблем у трьох послідовних рівнях — глобальному,
регіональному, національному.

Глобалістика це самостійна галузь знань про найзагальніші,
планетарні проблеми сучасного і майбутнього розвитку людської цивілізації

Глобальні проблеми мають яскраво виражений економічний аспект. Вони впливають
на структуру відтворення, на динаміку економічних процесів, на пошуки ефективних
форм і методів управління. Успішне вивчення глобальних проблем можливе лише в рамках
аналізу всієї системи світового господарства.

Незважаючи на всю різноманітність
глобальних проблем, вони мають загальну специфіку, що виділяє їх на фоні інших проблем
світової економіки. Специфіка глобальних проблем полягає в наявності ряду спільних
рис:

1) кожна з проблем і всі
разом принципово важливі для майбутнього людства. Затримка з їх вирішенням являє
собою смертельну загрозу цивілізації або деградацію умов життя і виробничої діяльності
на Землі;

2) у них проявляється
поглиблення і ускладнення світогосподарських зв’язків та інтернаціоналізація інших
суспільних процесів на Землі;

3) їх розв’язання можливе
лише за умови об’єднання зусиль усіх держав і народів. Знайти рішення глобальних
проблем — значить забезпечити умови виживання всіх народів і подальший розвиток
цивілізації.

 

 

2. Принципи класифікації
глобальних проблем

Класифікація
глобальних проблем. За походженням, характером і способам вирішення глобальні проблеми
класифікуються на такі три групи.

До першої групи належать проблеми, які виникають
у сфері взаємодії природи і суспільства (надійне забезпечення людства сировиною,
енергією, продовольством тощо, збереження природного навколишнього середовища, освоєння
ресурсів Світового океану, оволодіння космічним простором).

Друга група — це проблеми соціально-економічних
і воєнно-політичних відносин, а саме: відносини між розвинутими країнами і країнами,
що розвиваються; відносини між розвинутими країнами і постсоціалістичними країнами
та державами різних соціально-економічних устроїв, подолання економічної відсталості
багатьох країн, проблеми роззброєння і збереження миру, локальні, регіональні та
міжнародні кризи.

Третя група охоплює проблеми, пов’язані з розвитком
людини, забезпеченням її майбутнього, зростанням народонаселення, боротьбою із зубожінням,
голодом, хворобами, наркоманією тощо.

Глобальні проблеми відрізняються загальнопланетарним
характером, пов’язані з життєвими інтересами народів усіх країн незалежно від їх
соціального ладу, рівня економічної зрілості, географічного положення і можуть бути
вирішені шляхом взаємодії всіх держав.

Їх невирішеність породжує загрозу для майбутнього
всіх людей. Наприклад, науково-технічна революція призвела до небаченого розвитку
засобів розрухи і військової справи. Людина виявилась здатною знищити все живе на
планеті. Накопичених арсеналів, як уважають учені, достатньо для того, щоб знищити
58 млрд осіб, або в 9,7 раза більше ніж живе людей на землі.

КЛАСИФІКАЦІЯ
ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ – у політологічній науці немає єдиної думки щодо класифікації глобальних проблем сучасності, а тому назвемо найбільш поширені, а саме:

1. Глобальні
проблеми, пов’язані із сферою міжнародних відносин
(зростання військових конфліктів в
різних регіонах планети; економічна, культурно-освітня, медичної відсталість слаборозвинених
країн та інші);

2. Глобальні політичні проблеми(поширення тероризму, низька ефективність політичних систем забезпечення міжнародної
безпеки, передусім ООН тощо)

3. Глобальні
проблеми типу “людина-суспільство”
(демографічна, продовольча; поширення найнебезпечніших захворювань,
злочинності, наркоманії, інших негативних соціальних явищ);

4. Глобальні
проблеми типу „суспільство-природа”
(екологічні, енергетичні, сировинні, кліматичні тощо).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+