Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Методи та принципи порівняльної політології. Методичні проблеми порівняльної політології

1. Основні підходи та школи порівняльно-політологічних
досліджень: біхевіоризм, структурний
функціоналізм, інституціоналізм та неоінституціоналізм, теорія раціонального
вибору

У перший період
існування порівняльної політології як окремої субдисципліни вона більшою мірою
цікавилася політичними інститутами, тому теоретичний підхід і відповідний
період розвитку отримав назву «інституціоналізм».
Він дозволяв аналізувати функціонування інститутів окремо і в сукупності
всередині однієї політичної системи, тобто, країни. Однак він не давав
відповіді на питання про зв’язок політичних інститутів з людьми – з тими, які
знаходяться і в межах, і поза межами політичних інститутів.

Відповіді на ці
питання стали можливі з приходом в соціальні науки в 1930- ті роки біхевіоризму. Він висловився у сплеску
інтересу до вивчення поведінки людей по відношенню до інститутів. Найбільший
інтерес політологів викликала електоральна поведінка, тобто, голосування на
виборах, а також участь людей у політичній та громадській активності.
Введення в дослідний оборот масових опитувань дозволило зрозуміти, чому люди
голосують так, а не інакше, чому вони беруть участь у діяльності політичних
партій, громадських рухів та об’єднань. Була розроблена концепція політичної
культури, яка намагалася пояснити причини тієї чи іншої політичної поведінки
людей залежно від ступеня розвитку політики в тій чи іншій державі.

Однак і масові
біхевіористські дослідження спочатку проводилися всередині окремої держави,
насамперед, США. І тільки в процесі «руху за порівняльну політологію» і цей
підхід і тип досліджень став застосовуватися в порівняльній перспективі, тобто,
по відношенню до багатьох держав.

Їх застосування в
порівняльній політології, також як і її подальший розвиток в цілому стало
можливим завдяки появі, знову спочатку в рамках соціології, структурно-функціонального підходу.
Його застосування до політології дозволило в деякій мірі вирішити проблему
порівнянності різних випадків, якими є демократичні і авторитарні держави,
парламентські і президентські, федеральні і унітарні. В рамках
структурно-функціонального підходу була вироблена модель політичної системи,
яка дозволила звести до спільного знаменника всі політичні системи, через
положення про наявність у кожної з них певного набору функцій, який обов’язково
виконується політичними інститутами, хоча і по-різному. Маючи таку загальну
підставу, політологи змогли порівнювати політичні системи різних держав, що
дало потужний поштовх для розвитку порівняльної політології, особливо в частині
порівняння політичних інститутів, закономірностей їх функціонування та
розвитку. Таким чином, політологія в цілому і особливо порівняльна політологія
до 1960-го років знову звернулася до вивчення інститутів на основі структурно
функціонального підходу і тим самим посіла важливе місце в рамках політичної
науки.

Теорія раціонального вибору стала проникати в політичну науку з економічної науки
вже в 1950-і рр., В порівняльних дослідженнях вона стала широко
використовуватися тільки в останні десятиліття. Основний постулат теоретиків
раціонального вибору, на якому ґрунтується передумова її використання в
порівняльній політології, наступний: «Індивідуальна
поведінка може розглядатися як раціональна остільки оскільки вона стосується
основних соціальних і політичних обставин. Таким чином, фундаментальні принципи
політичної поведінки однакові в різних політичних системах, незважаючи на
очевидні відмінності конфігурації інститутів і політичних феноменів
».

Теорія раціонального
вибору будується на таких основних передумовах.

1. Методологічний
індивідуалізм
. Теорія раціонального вибору спирається на передумову,
яка говорить про те, що дослідження повинне починатися не з суспільства або
структури, а з живого і діючого індивіда. Суспільство і структури вторинні по
відношенню до індивіда, саме останній виробляє у своїй діяльності відносини та
інститути. Діють не структури, а індивіди.

2. Раціональність
індивідів
. Індивід діє завжди раціонально, тобто при всіляких обставин
він намагається максимізувати свою вигоду. Теорія раціонального вибору не
розглядає те, як індивід виправдовує свою поведінку, але говорить про те, що
індивід має переваги, розташовує їх у певному порядку і діє відповідно до своєї
максимальної вигоди.

3. Оптимальність
вибору
. Передумова оптимальності вибору пов’язана з раціональністю
людської поведінки, але має відносно самостійне значення. Воно визначається
закладеним в даній передумові змістом, що відносить раціональний вибір, тобто
націленість людини на максимізацію власного інтересу, до умов оптимізації
соціальних взаємодій.

4. Обмін
діяльністю
. Індивід в суспільстві діє не один. Відповідно, існує
сподівання, що й інші індивіди будуть діяти раціональним чином. Індивіди згодні
вільно взаємодіяти, а отже, існує взаємна залежність виборів. Кожен індивід
намагається максимізувати свою вигоду, але при цьому кожен здійснює цю мету за
певних умов, якими виступають правила або норми, сукупність яких виражається
поняттям інститут. У цьому сенсі люди здійснюють раціональний вибір в
інституційних умовах. Інституційні умови створюються людьми, але вихідним тут є
така умова, як згоду здійснювати обмін.

Основні положення
теорії раціонального вибору разом з системною теорією стали в підставу неоінституціоналізму, який з середини
1990-х років і до теперішнього часу складає головний напрямок політології і
особливо – порівняльної політології. Він поєднує в собі і елементи
інституціоналізму, вважаючи інститути основними системоутворюючими факторами і
рамками політичного процесу, і елементи теорії раціонального вибору, відповідно
до якої актори поводяться в рамках цих інститутів для досягнення максимальної
вигоди при мінімальних витратах. При цьому неоінституціоналізм може пояснити як
формування або трансформація інститутів в залежності від сукупності
різноспрямованих інтересів створюють їх акторів, так і поведінку акторів в
рамках існуючих інститутів.

Для порівняльної
політології поява і популярність неоінституціоналізму відіграли особливу роль,
оскільки він ще більше сприяв формуванню методологічних підстав порівняння
інститутів як таких, а також процесу їх створення, трансформації та наслідків
їх функціонування в різних країнах. Тобто, він зробив можливими дослідження
динаміки, наприклад, демократизації або консолідації демократії в різних
країнах, і вивчення інших процесів, при яких важливими є і інститути, і їх
трансформації, і поведінка різних акторів. В рамках неоінституціоналізму нову
силу знайшли дослідження ефектів виборчих систем, їх взаємозв’язку з партійними
системами і електоральною поведінкою.

 

 

2. Якісні методи в порівняльній політології: метод case-study, бінарний аналіз, крос-національні
та крос-регіональні дослідження, методики булевої алгебри

Метод «case-study». Даний вид порівняння застосовується тоді, коли
аналізується одна країна (який-небудь політичний феномен в окремій країні) на
тлі порівняння її з іншими країнами. Не всі вважають подібне дослідження
порівняльним, але все ж більшість вважає, що серед досліджень по типу «окремого
випадку» можна виявити порівняльний акцент. Для підтвердження в якості основи
береться типологія дослідження по типу «окремого випадку», запропонована в 1971
р Арендтом Лейпхартом. Він виділяв такі типи:

1) інтерпретативне
дослідження «окремого випадку», в якому використовується існуюча теорія для
опису випадку;

2) вивчення окремих
випадків для перевірки і підтвердження теорії;

3) вивчення окремих
випадків для виробництва гіпотез;

4) дослідження
окремих випадків, які відхиляються.

За винятком першого
типу, всі інші так чи інакше пов’язані з порівняльними дослідженнями і можуть
трактуватися як деякі їх модифікації.

Взагалі стратегія
«case-study» дослідження визначається наступним чином. Вивчення окремого
випадку є емпіричним дослідженням, при якому, по-перше, існуючий феномен
аналізується всередині його реального життєвого контексту, по-друге, коли кордони
між феноменом і його контекстом неясні, по-третє, використовується безліч
джерел доказазів.

Загалом «case-study»
порівняння за проектом не відрізняється від звичайного дослідження окремого
випадку. Воно має свої переваги і недоліки. Але воно відрізняється від інших
видів порівнянь тим, що кожен випадок розглядається окремо і повинен служити
особливій дослідницькій меті в загальному комплексі випадків. Даний тип
порівняння керується не логікою «вибірки», а логікою «реплікації», тобто логікою
множинних експериментів.

Бінарне порівняння являє собою стратегію дослідження двох країн, що
дозволяє виявити загальне і особливе в їх політичному розвитку. При цьому
виділяються два типи бінарних порівнянь: непрямеі пряме. Бінарне порівняння, є
непрямим в тому сенсі, що будь-який інший об’єкт порівняння, який вважається
несхожим розглядається в залежності від власного бачення дослідника. Як приклад
наводиться дослідження демократії в Америці Токвіля, яке дозволило автору
сформувати інше уявлення про політичні інститути Франції. Пряме бінарне
порівняння є безпосереднім і дозволяє досліднику за допомогою історичного
методу включити в орбіту вивчення відразу дві країни.

Ліпсет, який також
аналізує особливості бінарного порівняння, виділяє такі дві стратегії: імпліцитна і експліцитна. Він підкреслює значення дослідних гіпотез для вибору
двох країн, що піддаються порівнянню. У цьому зв’язку не кожне порівняння двох
країн корисно. Особливу увагу автор звертає на проблему винятковості при виборі
порівнюваних країн. Розглядаючи порівняльне дослідження Японії і США як двох
прикладів найбільш успішного індустріального розвитку, Ліпсет говорить ще про
одну характеристику стратегії бінарного порівняння: вибір найбільш характерної
відмінності між порівнюваними країнами, що має відношення до предмету аналізу.
У даному випадку мова може йти про зовсім різні шляхи досягнення промислового
успіху, які виявляються не на конкретному рівні аналізу, а на глобальному.
Отже, унікальність чи винятковість двох досліджуваних країн проглядається при
різнорівневих бінарних порівняннях.

Регіональне порівняння. Поширеним видом порівняння виступає порівняння
регіонів, тобто групи країн, обраних в силу схожості їх економічних,
культурних, політичних і т. п. характеристик. Регіональне порівняння відноситься
до дискутованому, зараз в порівняльній політології, типу порівняння найбільш
схожих країн на противагу дослідженням групи країн з відмінними
характеристиками. Дослідники підкреслюють плідність подібного дослідження, так
як воно дозволяє вирішити ряд проблем порівняння (порівнянність,
еквівалентність). Як правило, у порівняльній політології вивчаються країни
Західної Європи, Скандинавські країни, Латинська Америка, англомовні країни,
Східна Європа і т. д. Правда, передумова схожості регіону часто веде дослідника
від можливого пошуку життєвих відмінностей у відповідній групі країн, які і
можуть виступати в якості пояснювальних змінних.

Глобальне порівняння. Особливістю глобальних досліджень є те, що в якості
одиниці аналізу тут береться вся політична система, її основні характеристики.
Можливість проводити глобальні дослідження з’явилася в 1960-і рр. у зв’язку з
розвитком порівняльної статистики, наявністю даних по більшості країн і
розвитком комп’ютерних програм обробки статистичних та соціологічних даних.
Особлива увага в глобальних порівняльних дослідженнях політики стала
приділятися соціально-економічним умовам появи та зміцнення режимів,
ранжирування країн за рівнем демократії, співвідношенню різних типів держав і
режимів, проблемі рівності і політики і т. д.

 

 

3. Методичні проблеми порівняльної політології: проблема релевантності, проблема
порівнянності та еквівалентності, проблема Гелтона

Проблема порівнянності. Суть проблеми порівнянності досить проста. При
вивченні двох і більше об’єктів завжди виникає питання: а чи порівнюючі вони
Умовою можливості порівняння виступає як схожість, так і відмінність. Вся
справа в мірі, що дозволяє робити оцінку можливості порівняння. Проблема
порівнянності важлива в декількох відносинах. Якщо досліджується взаємозв’язок
між залежними і незалежними змінними, то необхідно вибрати для порівняння такі
країни, які були б схожі за більшістю параметрів.

В даному випадку, як
правило, країни вибираються на підставі економічної, культурної, історичної і
т. д. близькості. Але можна використовувати і найбільш відмінні країни, якщо в
деякому відношенні, цікавому для дослідника, вони подібні. Часто порівнянність
досягається за рахунок порівняння не країни в цілому, а окремих її регіонів.
Підвищується рівень порівнянності і при дослідженні однієї країни або історично
близького регіону в діахронному плані. Дослідник може підвищувати ступінь
порівнянності за рахунок пошуку однорідних структурних контекстів досліджуваної
залежності, а не порівняння її змісту. Проблема порівнянності часто вирішується
за рахунок загальної концептуальної схеми суспільства або його політичної
системи, яка застосовується до різних культурних та історичних середовищ.

Проблема
порівнянності може бути поставлена і в тому сенсі, що загальні поняття і
гіпотези, що застосовуються в порівнянні, спотворюються в різних культурних,
історичних та політичних контекстах. Тут проблема порівнянності переростає в
проблему еквівалентності, з одного боку, та універсальності – з іншого.

Проблема еквівалентності. Особливе значення ця проблема набуває при проведенні
порівняльних досліджень за допомогою методів інтерв’ювання, анкетного
опитування, експертного аналізу. Мова в даному випадку йде про еквівалентність
понять і процедур, що використовуються в дослідженні. У цьому зв’язку важливо
досягти концептуальної еквівалентності – взаємовідповідності значення концепту
в різних культурах; еквівалентності вимірювальної техніки – відмінність чи
схожість вимірювальних індикаторів та індексів; еквівалентності обстановки,
якщо мова йде про інтерв’ю, анкетному опитуванні; лінгвістичної
еквівалентності, що зачіпає лексичний і граматичний смисли понять;
еквівалентності вибірки респондентів. Для вирішення проблеми еквівалентності
використовується багаторазова процедура зворотного перекладу понять, попереднє
зондування. Вважається, що еквівалентність можна дотримати, якщо звертати увагу
скоріше на еквівалентність ідей, а не слів, і якщо тісніше пов’язувати поняття
з реальним, а не нормативним політичним життям.

«Проблема Гелтона». Проблема названа по імені президента Королівського
антропологічного інституту Великобританії Гелтона, який в 1889 р. при
обговоренні методології крос-культурного аналізу, запропонованого Тейлором,
висловив припущення про значний вплив на культуру зовнішнього фактора. «Вкрай
бажано, – говорив він, – щоб давалася повна інформація щодо того, якою мірою
незалежні звичаї порівнюваних племен і рас. Могло б бути, що деякі племена походили
з загального джерела, так що вони були б подвійними копіями одного і того ж
оригіналу. Визначено, що при такому дослідженні всі спостереження повинні були
б бути, кажучи статистично, ретельно “зважені”. Корисною була б ідея
про розподіл різних звичаїв і про їх відносне переважання в світі, що можна
було б представити на карті, показуючи затемненнями і кольором області їх
географічного поширення». У 1970-і рр. «Проблема Гелтона» перекочувала в
порівняльну політологію.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ