Библиотека Studies работает при поддержке агентства Magistr.ua

Екологічне право (Шпаргалки)

[attachment=30]

1. Методологія та форми
взаємодії людини і суспільства з природним середовищем в умовах індустріального
періоду цивілізації.

2. Екологічна криза:
поняття, причини, наслідки, форми прояву та шляхи подолання.

3. Поняття екологічного
права в широкому і вузькому змісті: сумісні концепції екологічного права: однорідність
і комплексність норм екологічного законодавства.

4. Основні критерії
самостійності екологічного права як галузі законодавства і права, правової науки
і навчальної дисципліни.

5. Принципи екологічного
законодавства і права: правове забезпечення гармонізації взаємодії суспільства з
природою.

6. Система екологічного права: загальна, особлива і спеціальна частини екологічного
права; основні інститути екологічного права.

7. Виникнення й основні етапи становлення природоохоронного законодавства і
права на території сучасної України.

11. Конституційні основи екологічного права та їх основоположне значення для
розвитку природоохоронного законодавства.

12. Спеціальні закони як джерела екол. права: зміст і структура Закону «Про
ОНПС”

13. Нормативно-правові акти органів центральної виконавчої влади і спеціальних
відомчих органів управління як джерела екологічного права.

14. Нормативні акти органів місцевого самоврядування у сфері екології та співвідношення
їх змісту з правовими актами центральних органів влади й управління.

15. Екологічні правовідносини та їх відмінні риси від суміжних правовідносин: підстави виникнення, змінення та припинення екологічних правовідносин. 

16. Основні види та особливості зміст екологічних правовідносин: співвідношення
правових і технічних норм у врегулюванні екологічних правовідносин.

18. Поняття і функції об’єктів природи: природні об’єкти, природні ресурси та
природні комплекси, їх інтеграція і диференціація; фонди природних об’єктів.

19. Природне і соціальне середовище як інтегровани об’єкт екологічного права:
матерілізовані та нематеріалізовані об’єкти екологічного права.

20. Суб’єкти екологічного права: природоохоронна правосуб’єктність і екологічні
права й обов’язки юридичних і фізичних осіб.

21. Право власності українського народу на природні багатства: суб’єкти права
державної, комунальної та приватної власності на природні об’єкти та їх ресурси.

22. Підстави виникнення права власності на природні об’єкти: сучасні цивільно-правові
засади виникнення права власності на природні об’єкти.

23. Особливості змісту та умови здійснення правомочностей власності щодо природних
об’єктів: законодавчі обмеження прав власників природних об’єктів.

24. Умови та порядок припинення права державної, комунальної та приватної власності на природні об’єкти та їх ресурси. 

25. Природокористування як необхідна умови існування людини і суспільства: загальне
(загальнодоступне) і спеціальне (врегульоване) природокористування.

27. Основні принципи інституту права природокористування: безоплатність загального
і платність спеціального природокористування.

28. Правоздатність та дієздатність природокористувачів: природні права людини на користування природними об’єктами та їх ресурсами. 

29. Здійснення права природокористування та основні права й обов’язки природокористувачів:
охорона довкілля і захист прав природокористувачів.

30. Підстави й умови припинення права природокористування: тимчасове призупинення
діяльності природокористувачів, які забруднюють природне середовище.

31. Основні принципи управління природокористуванням та природоохороною: пріоритетність
вимог екологічної безпеки й особливості її забезпечення.

32. Система державних органів управління у сфері охорони довкілля: правовий статус спеціального органу виконавчої влади та ого структурних формувань на місцях.

33. Основні функції державного управління у сфері охорони навколишнього природного
середовища.

34. Правовий механізм забезпечення еективності природоохорони: форми екологічного
контролю та їх здійснення.

35. Правові гарантії участі громадськості в управлінні природокористуванням
і природоохороною: правовий статус природоохоронних організацій та екологічних рухів.

37. Основні цілі та завдання стандартизації та нормування у сфері ОНПС.

38. Система нормативів та стандартів у сфері природокористування й ОНПС.

39. Фактичні та юридичні критерії якості довкілля: нормативи гранично допустимого
шкідливого впливу на довкілля.

40. Нормування санітарних та захисних зон: умови і порядок їх встановлення та
контролю виконання.

42. Юридичні вимоги щодо інформації про стан НПС: зміст права громадян на екологічну
інформацію.

43. Короткострокові та довгострокові екологічні прогнози за їх народногосподарське
й природоохоронне значення.

44. Законодавчі вимоги щодо ведення екологічного моніторингу та його юридичне і практичне значення. 

45. Правове регулювання ведення кадастрів природних ресурсів та їх еколого-правовий
зміст.

46. Державний облік об’єктів та речовин, що негативно впливають на стан НПС.

47. Сучасний стан нормативно-правового закріплення екологічних прав, свобод
та обов’язків людини, громадянина й особистості в національному законодавстві та
міжнародних документах.

52. Еколого-правови культура як складова частина культури людини та цивілізаційної
культури.

53. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення: кримінальна,
адміністративна, цивільна, дисциплінарна.

54. Підстави та умови застосування юридичної відповідальності за екологічні
правопорушення.

55. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної природному середовищу: співвідношення
економічного збитку й екологічної шкоди.

56. Попередження екологічних правопорушень: усунення законодавчих прогалин і поліпшення роботи природоохоронних органів. 

66. Правова охорона водних ресурсів через охорону інших природних об’єктів:
охорона земель водного фонду, ділянок дна річок, озер, морів та інших водних об’єктів.

67. Правовий режим водоохоронних зон і зон санітарної охорони, прибережних захисник
смуг, смуг відводу, берегових смуг водних шляхів.

68. Правова охорона вод від забруднення, засмічення і виснаження: умови розміщення та будівництва підприємств, що можуть впливати на стан водних об’єктів. 

76. Економічні та екологічні функції лісів і стан законодавства про охорону лісових ресурсів: співвідношення вимог лісового і земельного законодавства. 

77. Державне управління і державний контроль в області охорони, захисту і відтворення
лісів.

81. Законодавства про охорону рослинного світу та природних рослинних ресурсів
загальнодержавного і місцевого значення.

83. Правові вимоги щодо здійснення інтродукції, акліматизації та селекції рослин;
правила створення і збереження ботанічних колекцій.

86. Основні характерні риси законодавства про охорону тваринного світу: структура
та зміст Закону «Про тваринний світ”.

88. Правові закони охорони тваринного світу: охорона середовиша існування, умов
розмноження та шляхів міграції тварин.

89. Особливості охорони тваринного світу на територіях і об’єктих природно-заповідного
фонду: «Червона книга України” та значення її ведення.

90. Правові вимоги щодо переселення й акліматизація тварин: правила ввозу та
вивозу об’єктів тваринного світу в Україну та створення біологічних колекцій тварин.

93. Загальна характеристика законодавства про риродно-заповідний фонд України:
поняття і класифікація територій та об
єктів природно-заповідного фонду.

94. Умови і порядок оголошення та створення територій й обєктів заповідними: правове й економічне забезпечення функціонування природно-заповідного фонду. 

95. Особливості правової охорони окремих видів територій та обєктів природно-заповідного фонду.

97. Поняття й особливості охорони курортних, лікувально-оздоровчих територій
та об
єктів: структура і зміст Закону «Про курорти”.

98. Умови оголошення територій та обєктів курортними: правові заходи охорони
територій і середовища курортів та їх охоронних зон.

99. Лікувально-оздоровчі туриторії й об’єкти та їх правове становище: охорона
мінеральних джерел і кліматичних умов, що сприяють лікуванню населення країни.

100. Правовий режим особливо охоронюваних обєктів і територій, що мають курортно-оздоровче значення. 

101. Формування міського ландшафту й охорона природних ресурсів в населених
пунктах при здійсненні планування, проектування, будівництва та благоустрою.

103. Особливості правової охорони зеленої і захисної рослинності в містах та
інших населених пунктах.

107. Екологічні вимоги зодо розміщення, проектування, будівництва, реконструкції
й експлуатації промислових підприємств.

108. Правові заходи охорони довкілля на підприємствах паливно-енергетичного
комплексу та ядерної енергетики.

111. Основні напрями ОНПС у сільському господарстві.

116. Види зон надзвичайної екологічної ситуації та їх правовий статус: зони
екологічної катастрофи, зони підвищеної еклогічної небезпеки і зони екологічного
лиха.

117. Правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

118. Правові вимоги стосовно попередження та ліквідації наслідків надзвичайних
екологічних ситуацій.

121. Законодавчі вимоги щодо поводження з виробничими і побутовими відходами:
основні напрями державної політики в сфері поводження з відходами.

123. Законодавчі заходи запобігання утворенню відходів та екологічно безпечного
поводження з ними.

124. Правове регулювання поводження з особливо небезпечними підходами: законодавчі
вимоги щодо їх утворення, транспортування, зберігання та знешкодження.

126. Атмосферне повітря як обєкт правової охорони: структура і зміст
Закону «Про охорону атмосферного повітря”.

128. Правові міри охорони атмосферного повітря від побутового виробничого впливу:
обмеження викидів речовин зі стаціонарних та пересувних джерел.

130. Заходи щодо зниження і запобігання фізичного впливу на атмосферу: шумового,
ультразвукового, електромагнітного, іонізуючого та радіоактивного.

131. Види біологічного впливу на атмосферне повітря та заходи їх запобігання:
бактеріальний, вірусний, грибковий та кислотний.

132. Правові вимоги охорони атмосферного повітря при розміщенні та розвитку
міст і населених пунктів, проектуванні та будівництві виробничо-господарських об’єктів.

133. Правові вимоги національного законодавства та норм міжнародного права стосовно
запобігання діяльності, що впливає на погоду і клімат.

134. Економічний механізм забезпечення охорони атмосферного повітря: державний
та громадський контроль за станом атмосфери.

136. Роль і значення екологічної екологічної експертизи для здійснення природоохоронних
заходів: структура і зміст Закону «Про екологічну експертизу”.

137. Форми екологічної експертизи: державна й громадська екологічна експертиза
та їх правове закріплення.

138. Функції державних органів виконавчої влади щодо регулювання екологічної
експертизи: умови і порядок призначення екологічнох експертизи.

139. Правовий статус експерта екологічної експертизи: права й обовязки 

140. Умови і порядок проведення екологічнох експертизи: правове значення експертного
висновку, його затвердження й оскардження.

146. Поняття екологічної безпеки: основні вимоги законодавства щодо забезпечення
екологічнох безпеки.

147. Забезпечення екологічної безпеки населення при застосуванні хімічних речовин
і токсичних препаратів.

148. Правові заходи забезпечення екологічної безпеки від шкідливого біологічного
впливу на життя і здоров
я населення.

149. Правове забезпечення екологічної безпеки населення від
радіактивного забруднення середовища існування.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНИЕ ВОПРОСЫ

1. Поняття та особливості джерел екологічного права, їх класифікація.

2. Правовий статус і структура Міністерства аграрної політики та продовольстваУкраїни.

3. Правовий статус і структура Міністерства екології та природних ресурсів України

4. Екологічне прогнозування та його природоохоронне значення 

5. Екологічне оподаткування.

6. Правове регулювання нормування і ліцензування природокористування.

7. Правовий режим охорони та використання рекреаційних зон і територій.

8. Правове регулювання ведення полювання і засоби забезпечення охорони тваринного
світу.

9. Правове регулювання державного управління і ведення державного кадастру у
сфері охорони природно-заповідного фонду.

10. Міжнародні об’єкти екологічного права і особливості їх правового статусу
в національному законодавстві.

11. Поняття і види управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.

12. Договірні форми природокористування та їх правовий зміст.

13. Правові засади поводження з радіоактивними відходами.

14. Правове забезпечення санітарио-епідеміологічного благополуччя населення
в містах та інших населених пунктах.