Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Автономна Республіка Крим – теритріальна автономія у складі України


Україна хоча і є унітарною державою, проте вона має складний територіальний устрій, оскільки до її складу входить територіальна автономія – Автономна Республіка Крим. 

У 1954 році Крим (Кримська область) було передано до складу УРСР. На підставі ст. 14 чинної на той час Конституції СРСР 1954 р. Вищий законодавчий орган СРСР прийняв Закон СРСР, яким затвердив Указ Президії Верховної Ради СРСР від 19 лютого 1954 р. про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу Української РСР. Це відбулося на підставі рішень Президії Верховної Ради РРФСР від 5 лютого 1954 р. та Президії Верховної Ради УРСР. Крім того, Законом СРСР від 26 квітня 1954 р. були внесені зміни до статей 22 та 23 Конституції СРСР, за якими Кримська область була виведена зі складу РРФСР І віднесена до складу Української РСР. Відповідні зміни були внесені й до інституцій РРФСР і УРСР. Таким чином, у 1954 році на законних підставах був встановлений статус Кримської області як української території та адміністративно-територіальної одиниці. У цьому статусі Кримська область проіснувала до початку 90-х років XX ст.  

З розпадом колишнього СРСР виникло питання визначення адміністративно-правового статусу Криму. 20 січня 1991 p., за ініціативи жителів Криму, відбувся загальнокримський референдум щодо поновлення автономії Криму. Більшість жителів Криму підтримала питання референдуму. За результатами загальнокримського референдуму Верховна Рада Української РСР прийняла Закон України “Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки” від 12 лютого 1991 p., за яким Кримській області було надано статус автономної республіки, а Кримська обласна Рада народних депутатів набула статусу Верховної Ради Кримської Автономної Республіки.

Верховною Радою України були також внесені відповідні зміни до чинної на той час Конституції України (ст. 75) та прийнято 29 квітня 1992 р. Закон України “Про статус Автономної Республіки Крим“. 

17 березня 1995 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Автономну Республіку Крим» № 95/95-ВР

На конституційному рівні 28 червня 1996 року статус Автономної Республіки Крим визначений у «Розділі X. Автономна Республіка Крим» Конституції України. Ці документи законодавчо визначили новий конституційно-правовий статус Криму як автономної республіки у складі України.

Автономна Республіка Крим є невід’ємною складовою частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання. Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України. Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції і законам України та приймаються відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та на їх виконання.

Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, депутати якої обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років. Припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим має наслідком припинення повноважень її депутатів. Чергові вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраної на чергових виборах.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов’язковими до виконання в Автономній Республіці Крим.

Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням із Президентом України.

Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим визначаються Конституцією України та законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до її компетенції.

Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами України.

Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання з питань:

 • сільського господарства і лісів;
 • меліорації і кар’єрів;
 • громадських робіт, ремесел та промислів; благодійництва;
 • містобудування і житлового господарства;
 • туризму, готельної справи, ярмарків;
 • музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури, історико-культурних заповідників;
 • транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів;
 • мисливства, рибальства;
 • санітарної і лікарняної служб.

З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України Президент України може зупинити дію цих нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності.

До відання Автономної Республіки Крим належить:

 • призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затвердження складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим;
 • організація та проведення місцевих референдумів;
 • управління майном, що належить Автономній Республіці Крим;
 • розроблення, затвердження та виконання бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної політики України;
 • розроблення, затвердження та реалізація програм Автономної Республіки Крим з питань соціально-економічного та культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони довкілля – відповідно до загальнодержавних програм;
 • визнання статусу місцевостей як курортів; встановлення зон санітарної охорони курортів;
 • участь у забезпеченні прав і свобод громадян, національної злагоди, сприяння охороні правопорядку та громадської безпеки;
 • забезпечення функціонування і розвитку державної та національних мов і культур в Автономній Республіці Крим; охорона і використання пам’яток історії;
 • участь у розробленні та реалізації державних програм повернення депортованих народів;
 • ініціювання введення надзвичайного стану та встановлення зон надзвичайної екологічної ситуації в Автономній Республіці Крим або в окремих її місцевостях.

Законами України Автономній Республіці Крим можуть бути делеговані також інші повноваження.

В Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України, статус якого визначається Законом України «Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим» від 02.03.2000 р.

Відповідно до Закону України «Про Автономну Республіку Крим», Автономна Республіка Крим є адміністративно-територіальною автономією у складі України. Автономна Республіка Крим самостійно вирішує питання, віднесені до її відання Конституцією України, Законом України «Про Автономну Республіку Крим, іншими законами України та Конституцією Автономної Республіки Крим. Конституція Автономної Республіки Крим, зміни і доповнення до неї приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим і набирають чинності після затвердження їх Верховною Радою України.Конституція Автономної Республіки Крим є органічною частиною законодавства України і не може суперечити Конституції України. 

Автономна Республіка Крим з питань, віднесених до її відання, має право приймати законодавчі акти, які не повинні суперечити Конституції України, Закону України «Про Автономну Республіку Крим та іншим законам України, а також Конституції Автономної Республіки Крим.

Закони України, прийняті з питань, віднесених до відання Автономної Республіки Крим, діють на території Автономної Республіки Крим до прийняття відповідних законодавчих актів Автономної Республіки Крим. 

Автономна Республіка Крим діє в межах території колишньої Кримської області в складі України. Місто Севастополь є адміністративно-територіальною одиницею загальнодержавного підпорядкування і не входить до складу Автономної Республіки Крим. Статус міста Севастополя визначається законами України. 

Органом законодавчої влади Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки КримОрганом виконавчої влади Автономної Республіки Крим є Уряд Автономної Республіки КримОрганами місцевої влади в Автономній Республіці Крим є сільські, селищні, районні, міські, районні у містах Ради та їх виконавчі органи. Суди, органи прокуратури, підрозділи Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим утворюються і діють відповідно до Конституції і законів України. 

Державними символами в Автономній Республіці Крим є державні символи України. Автономна Республіка Крим може мати власні символи: герб, прапор, гімн. Їх опис, а також порядок використання встановлюються законом Автономної Республіки Крим. Використання власних символів Автономної Республіки Крим можливе лише разом з державними символами України. 

Віданню Автономної Республіки Крим в особі її органів влади підлягають:

 • тлумачення законів Автономної Республіки Крим та контроль за їх додержанням;
 • вирішення питань адміністративно-територіального поділу Автономної Республіки Крим, встановлення і зміна меж районів, населених пунктів, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування міст, районів, районів у містах, селищ міського типу, сіл;
 • призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і затвердження складу Центральної виборчої комісії;
 • проведення референдумів Автономної Республіки Крим з питань, що підлягають її віданню;
 • реалізація права власності на об’єкти, що належать Автономній Республіці Крим;
 • визначення структури і пріоритетних напрямів розвитку економіки Автономної Республіки Крим, забезпечення науково-технічного прогресу; створення і функціонування вільних економічних зон відповідно до законодавства України; ліцензування і квотування вивезення продукції власного виробництва на експорт;
 • розробка і затвердження програм з питань економічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони навколишнього середовища Автономної Республіки Крим та їх реалізація;
 • встановлення доходів, що надходять на утворення бюджету Автономної Республіки Крим;
 • складання і затвердження бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової політики України;
 • визначення статусу місцевостей як курортів, встановлення зон санітарної охорони курортів та їх правового режиму;
 • вирішення питань екологічної безпеки, раціонального використання, охорони, відтворення природних ресурсів, оголошення карантину і зон стихійного лиха;
 • здійснення політики в галузі освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, соціального забезпечення, а також охорони і використання пам’яток історії та культури;
 • участь у забезпеченні прав і свобод громадян, національної злагоди, сприяння охороні правопорядку та громадської безпеки;
 • розробка та проведення науково обгрунтованої демографічної політики, програми урбаністики і житлового господарства;
 • забезпечення функціонування і розвитку державної і національних мов та культур на території Автономної Республіки Крим;
 • участь в розробці і реалізації державних програм повернення депортованих з Криму народів;
 • встановлення почесних звань Автономної Республіки Крим.

Законами України Автономній Республіці Крим можуть бути делеговані й інші повноваження. 

Автономна Республіка Крим бере участь у формуванні та здійсненні внутрішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України з питань, що стосуються інтересів Автономної Республіки Крим. Автономна Республіка Крим вступає у відносини з органами інших держав та міжнародними організаціями лише в галузях економіки, охорони навколишнього середовища і культурного співробітництва в межах повноважень, передбачених Законом України «Про Автономну Республіку Крим та іншими законами України. 

Автономна Республіка Крим в особі Верховної Ради Автономної Республіки Крим має право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.  Автономна Республіка Крим в особі її органів законодавчої, виконавчої влади та органів місцевої влади забезпечує додержання на своїй території Конституції і законів України, актів Президента і Уряду України, загальнодержавних програм соціально-економічного і культурного розвитку. 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим може звернутися до Конституційного Суду України з питання визнання нечинними на території Автономної Республіки Крим законодавчих актів України, указів Президента України, актів органів державної виконавчої влади України в разі порушення ними повноважень Автономної Республіки Крим. В разі визнання Конституційним Судом України правових актів України нечинними на території Автономної Республіки Крим Верховна Рада України або відповідно Президент України зобов’язані врегулювати правові відносини, що виникли внаслідок дії цих актів. 

Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим можуть бути достроково припинені у разі, якщо вона:

 • порушила Конституцію України і закони України та не приводить свої рішення у відповідність з ними;
 • прийняла рішення, спрямоване на порушення територіальної цілісності України, самочинну зміну її державно-територіального устрою;
 • не може протягом двох місяців з дня обрання не менш як двох третин депутатів від кількісного складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим, визначеного виборчим законодавством, сформувати Уряд Автономної Республіки Крим.

Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим і призначення нових виборів цієї Ради приймає Верховна Рада України. У разі припинення повноважень Верховної Ради Уряд Автономної Республіки Крим продовжує виконувати свої обов’язки до сформування його нового складу Верховною Радою Автономної Республіки Крим наступного скликання. 

Україна виступає гарантом правового статусу Автономної Республіки Крим, передбаченого Конституцією України і Законом України «Про Автономну Республіку Крим.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ