Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Характеристика спеціального стажу


Характеристика спеціального стажу. Безперервний трудовий стаж

Трудовий стаж — це час трудової або іншої суспільно корисної
діяльності працівника, що включає час роботи і час відпочинку та відповідно
оплачується у визначеній формі, юридичне значення якого полягає в існуванні
прямої залежності між тривалістю трудового стажу та розміром соціальних виплат.

Трудовий стаж буває таких видів: загальний,
безперервний та спеціальний. Трудовий стаж може вимірюватись у днях, місяцях,
роках. Будь-які види діяльності без оплати в трудовий стаж не зараховуються.
Лише у передбачених законом випадках у стаж входять періоди перерв у
діяльності, навіть ті, що не оплачуються (наприклад, відпустка по догляду за
дитиною віком від 3 до 6 років), а також час навчання у вищих і середніх
спеціальних закладах. Форма оплати діяльності не має значення: це може бути
зарплата, стипендія, інші форми винагороди.

Трудовий стаж є юридичним фактом, який породжує різні
види пенсійних правовідносин (за віком, з інвалідності, в разі втрати
годувальника). Він має значення для визначення розмірів пенсій. Від тривалості
трудового стажу залежить розмір допомоги з тимчасової непрацездатності. Правила
обчислення стажу досить різні.

Загальний трудовий стаж це сумарна
тривалість трудової та іншої суспільно корисної діяльності, незалежно від
перерв.

Загальний трудовий стаж має значення для призначення
пенсії, надбавки до пенсії, для надання деяких видів допомог. Законом України
«Про пенсійне забезпечення» (ст. 56) встановлено, що до стажу включається
будь-яка робота, на якій працівник підлягав державному соціальному страхуванню.
Це означає, що до пенсійного стажу включається індивідуальна трудова
діяльність, у тому числі зайнятих у колективах орендарів, робота за
цивільно-правовим договором, якщо сплачувалися внески в Пенсійний фонд та Фонд
соціального страхування. У стаж роботи включається творча діяльність
письменників, художників, композиторів та інших творчих працівників.

У трудовий стаж включається навчання у вищих навчальних
закладах, в аспірантурі, докторантурі. Раніше таке навчання включалось до
загального стажу, якщо йому передувала робота чи служба в армії. До стажу
входить час догляду за дітьми (до досягнення ними трьох років), за
дитиною-інвалідом до досягнення нею 16 років, догляд за пенсіонером, який
потребує постійного стороннього догляду за висновком медичної установи.

У стаж роботи при призначенні пенсії за віком включається
час інвалідності в зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи професійним
захворюванням.

{reklama}

Зараховується у трудовий стаж і період проживання дружин
військовослужбовців офіцерського складу з чоловіками в місцевостях, де була
відсутня можливість їхнього працевлаштування за фахом (не більше 10 років).

Як правило, в стаж зараховується час фактичної роботи,
але іноді він обчислюється в пільговому порядку. Так, сезонні роботи, визначені
постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списку сезонних робіт і
сезонних галузей» від 28.03.97, зараховуються за повний рік роботи.

У зв’язку з проведенням пенсійної реформи інститут
трудового стажу, імовірно, втратить своє значення. Його замінить інститут
страхового стажу — це сумарна тривалість періодів трудової діяльності
застрахованої особи протягом її життя, за які сплачувались страхові внески.

Спеціальний трудовий стажце
сумарна тривалість трудової та іншої суспільно корисної діяльності, виокремлена
із загального стажу за її змістом або за умовами праці, в тому числі й
кліматичними.

Спеціальним стажем вважаються роботи визначені Списками
№1 та №2. Список № 1 визначає підземні, особливо шкідливі та
особливо тяжкі умови праці. Список № 2 визначає інші роботи зі шкідливими і
важкими умовами праці.

У стаж, що дає право на пільгове пенсійне забезпечення,
включається фактичний час виконання робіт безпосередньо у виробництвах, цехах,
ділянках, відділеннях за професіями і посадами, визначеними Списками №1 і
№2, якщо працівник зайнятий на цих роботах повний робочий день. Робота за
сумісництвом не зараховується до спеціального трудового стажу. Крім названих
робіт, віднесених до спеціального стажу, законодавством встановлено ряд інших
видів робіт і професій, що за своїм змістом є спеціальним ста­жем
(трактористи-машиністи, сільськогосподарські працівники — доярки, свинарки,
робітниці текстильного виробництва).

Ст. 13-14 Закону «Про пенсійне забезпечення» чітко
визначаються тривалість спеціального трудового стажу і вік працівника, що дають
право на пенсію на пільгових умовах (тільки для працівників, зайнятих на
підземних гірських роботах і в металургії, вік не має значення).

Вислуга років — це особливий вид спеціального стажу окремих категорій
працівників, який передбачає пільгове пенсійне забезпечення у зв’язку з утратою
професійної працездатності й виходом на пенсію до настання віку, який дає право
на пенсію за віком. Пенсія призначається як компенсація втраченої
працездатності за професією.

Неперервний трудовий стажце
тривалість останньої неперервної діяльності працівника на тому самому підприємстві,
вустанові, організації, в який може зараховуватися час попередньої роботи
у визначеному порядку. На сьогодні неперервний стаж втратив своє попереднє
значення.

Основним документом, що підтверджує трудову діяльність
працівника, є трудова книжка. Запис у трудовій книжці є доказом трудової
діяльності у тому випадку, коли він зроблений на підставі документів.

Крім трудової книжки, доказом трудового стажу можуть бути
інші документи, видані за місцем роботи або архівними установами. Порядок
підтвердження наявного тудового стажу за відсутності трудової книжки чи
відповідних записів у ній затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 12.08.93. Доку­менти, що підтверджують трудовий стаж, можуть бути такі:
довідки, виписки з наказів, особові рахунки і відомості на видачу зарплати,
архівні довідки, членські квитки профспілки.

Час роботи осіб, що займаються підприємницькою
діяльністю, заснованою на приватній власності і винятково на їхній праці,
установлюється згідно з довідками Пенсійного фонду України про сплату страхових
зборів у фонд. Так само підтверджується творча діяльність працівників.

Час навчання у вищих навчальних закладах, ПТУ,
аспірантурі підтверджується дипломами та іншими документами, виданими на
підставі архівних даних про період навчання.

Конституція України гарантує всім непрацездатним
громадянам України право на матеріальне забезпечення шляхом надання трудових і
соціальних пенсій. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають
в Україні, мають право на пенсію нарівні з громадянами України на умовах,
передбачених законодавством або міждержавними угодами. Пенсійне забезпечення
громадян України, які проживають за межами України, провадиться на основі
договорів з іншими державами.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+