Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Методи фінансування соціальної політики


Методи фінансування соціальної політики

Методи фінансування соціальної політики це економічні механізми залучення коштів, їх перерозподілу та здійснення видатків задля досягнення визначених цілей соціальної політики.

До методів фінансування соціальної політики належать:

Оподаткування. Основний метод, який використовується для залучення та перерозподілу коштів. Шляхом оподаткування прибутків фізичних та юридичних осіб здійснюється регулювання та перерозподіл доходів як окремих громадян, так і підприємств. За рахунок податків і зборів в Україні фор­муються державний та місцевий бюджети, а також цільові соціальні фонди.

Страхування. Суть соціального страхування полягає у матеріальному забезпеченні громадян на старість, у разі хвороби, втрати працездатності або годуваль­ника, у разі безробіття та в інших визначених випадках. Такі соціальні ви­плати здійснюють із спеціальних грошових фондів. Джерелами формування цих фондів є страхові внески, що їх сплачує працедавець або сам працівник, а також бюджетні та інші кошти.

Приватна благодійність. Метод залучення коштів для подальшого їх використання для фінансування соціальних програм, надання соціальної допомоги.

У різних країнах здійснення приватної благодійності та розрахунки на неї різні. У деяких країнах вона перебуває поза сферою діяльності держав­ної соціальної політики, а в інших країнах (приміром, у Канаді) береться до уваги при складанні державних планів.

Субвенції. Механізм фінансування, який передбачає покриття витрат місцевих бюджетів на фінансування державної соціальної допомоги у ви­гляді передачі коштів з державного бюджету до місцевих бюджетів. В Ук­раїні всі види державної соціальної допомоги надаються з місцевих бю­джетів за рахунок державного бюджету.

Субсидії. Це метод фінансування, що передбачає покриття певних ви­трат підприємствам або сім’ям чи окремим особам за рахунок державного чи місцевих бюджетів або цільових соціальних фондів,

Фінансові трансферти. Метод фінансування, який передбачає випла­ти готівкою задля підтримки доходів окремих осіб або сімей. Як, приміром, допомога малозабезпеченим сім’ям.

Використання державної інфраструктури. Це метод, який дозволяє організаціям зменшити вартість надання послуг шляхом користування державною інфраструктурою. Приміром, використання приміщень шкіл.

Капітальна конверсія. Це метод фінансування, який дозволяє змен­шити фінансові витрати недержавних організацій за державний рахунок. Громадські активи – належна урядові земля, громадські будівлі, майно мо­жуть бути перетворені у соціальне майно шляхом передання їх у користу­вання за низькими цінами громадським об’єднанням – житловим коопера­тивам, групам самодопомоги тощо.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+