Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Передумови формування соціальної політики


Передумови формування соціальної політики
(ціннісні, культурні, соціально-демографічні, економічні)

Серед передумов формування соціальної політики вирізняють:

 • ціннісні
 • культурні
 • соціально-демографічні
 • географічні / територіальні
 • економічні

Ціннісні та культурні передумови. Соціальна політика має ґрунтуватися на таких загальнолюдських/філософських цінностях, як право на життя, свобода, рівність і недискримінація, справедливість, солідарність та соціальна відповідальність. Саме такі цінності лежать в основі різних моделей соціального забезпечення.

Сучасна ситуація в Україні характеризується як відсутністю офіційно проголошеної державної ідеології, з притаманними їй цінностями, так і відсутністю чіткого уявлення про пріоритети тих чи інших цінностей у суспільній свідомості. Більшість соціологів погоджуються з думкою, що в Україні панує соціальна аномія, коли старі норми та цінності дискредитовані, а нові ще не сформувалися.

Відомо, що кожна країна, регіон мають специфічні культурні особливості: власну систему норм і традицій (наприклад, таких як високий рівень територіальної мобільності у циган, полігамний шлюб у деяких східних країнах, багатодітність у країнах Азії та Африки, безправність жінки в ісламських країнах), які враховуються при формуванні соціальної політики (так, у країнах Азії, Латинської Америки люди похилого віку традиційно доглядалися в родині і це спричинило нерозгалуженість системи соціального захисту осіб похилого віку порівняно з країнами Європи).

Економічні передумови. Кожна країна, регіон перебувають на певному різні економічного розвитку, мають певний рівень добробуту. Це впливає на можливості фінансування соціальних програм.

Безумовно, суттєво на соціальну сферу в Україні вплинула економічна ситуація в країні. Негативні зміни почали спостерігатися ще 1990 року. Відсутність ефективної економічної політики спричинила:

 • спад виробництва;
 • зменшення продуктивності праці;
 • зниження рівня зайнятості;
 • зростання безробіття, зменшення попиту на робочу силу, збільшення прихованого безробіття, а також кількості працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості;
 • знецінення заощаджень населення внаслідок гіперінфляції;
 • зниження реальної заробітної плати і пенсій;
 • заборгованість з виплати зарплати і пенсій.

Така ситуація в економічній сфері призвела до появи нових груп населення, яким потрібна соціальна допомога: безробітних та малозабезпечених. Бідними стали люди, котрі все життя працювали (заощадження втратили внаслідок інфляції, а пенсії мізерного розміру), навіть робота в більшості випадків не забезпечує належного доходу.

Соціально-демографічні передумови. Країна, регіон, місто, селище відрізняються за кількістю населення, співвідношенням вікових та статевих груп, характером процесу відтворення населення, середньою тривалістю життя.

За останні роки в Україні спостерігаються несприятливі соціально-дсмографічні та медико-соціальні тенденції. Перше, що привертає увагу, це зменшення чисельності населення України починаючи з 1993 р., після того, коли в Україні було зареєстровано максимальну кількість населення – 52,2 мільйона чоловік.

Збільшення частки людей похилого віку в структурі населення потребує збільшення надходжень для пенсійного забезпечення та соціальної допомоги старим людям. Перед соціальною політикою постає завдання реформування пенсійної системи для уникнення в майбутньому надзвичайного навантаження на працююче населення. Це може бути поступовий відхід від діючої моделі фінансування тільки за рахунок “солідарності поколінь”. Також варто забезпечити умови для створення додаткових недержавних пенсійних програм та програм соціальної допомоги.

Медико-соціальні передумови. Неможливо не помітити негативні медико-соціальні тенденції в сучасній Україні.

Щорічно збільшується кількість осіб, яких вперше визнано інвалідами. За останні роки кількість інвалідів щороку збільшується приблизно на 250 тис. чоловік. Це пов’язано як з погіршенням рівня життя населення, так і з кризовими явищами в системі охорони здоров’я.

У структурі первинної інвалідності переважають захворювання серцево-судинної системи, злоякісні новоутворення, травматизм. Зростає інвалідність серед осіб працездатного віку і внаслідок захворювань на туберкульоз, який вважається передусім соціальною хворобою.

Тільки за кілька останніх років майже в 4 рази росла захворюваність на наркоманію і токсикоманію. Значна кількість наркозалежних залишається в тіні, поза увагою та допомогою медицини.

Привертає увагу поширення на захворюваності на венеричні хвороби, що, як правило, спостерігається під час соціальних негараздів у суспільстві.

Такі тенденції свідчать, що сучасна політика в галузі охорони здоров’я безумовно потребує перегляду.

курсовые на заказ

Таким чином, внаслідок вищезгаданих соціально-демографічних і, в тому числі, медико-соціальних явищ і процесів збільшилася кількість людей, що потребують соціальної допомоги. Це сім’ї з дітьми, зокрема й неповні, старі люди, інваліди, наркозалежні.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Наступний розділ