Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Загальні положення про кваліфікаційні роботи

Кваліфікаційна
робота

Кваліфікаційна (магістерська, дипломна) робота є самостійним теоретико-прикладним науковим дослідженням студента, що виконуєть­ся ним на завершальному етапі здобуття повної вищої освіти в універ­ситеті. Її виконання є обов’язковою складовою навчального процесу на рівні підготовки за ОПП «магістр» та «спеціаліст». 

Кваліфікаційна робота
повинна засвідчити професійну зрілість ви­пускника, виявити його
загальнонаукову, загальнотеоретичну та спеці­альну підготовку, уміння
застосовувати здобуті в університеті знання для розв’язання конкретних наукових
та практичних завдань і, відпо­відно, готовність до самостійної професійної
діяльності.

Кваліфікаційна робота є
роботою, на підставі якої ДЕК приймає рішення про присвоєння кваліфікації
«магістр» («спеціаліст») з від­повідної спеціальності та видачу державного
документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і
повну вищу осві­ту. Результат виконання кваліфікаційної роботи є одним з
основних критеріїв для оцінки якості реалізації завдань відповідної освітньо-
професійної (або освітньо-наукової) програми.

Теми кваліфікаційних
робіт у поточному навчальному році не мо­жуть дублювати теми у попередньому
році.

Теми кваліфікаційних
робіт обираються студентами на основі роз­робленого і затвердженого
випускаючими кафедрами переліку тем, а також з урахуванням власних наукових
інтересів. Студент також може сам запропонувати тему кваліфікаційної роботи,
достатньо аргументо­вано обґрунтувавши доцільність її розробки.

Теми кваліфікаційних
робіт затверджуються на засіданнях випус­каючих кафедр і доводяться до відома
випускників до 15 вересня по­точного календарного року.

 

 

Вимоги до змісту та обсягу
магістерських і дипломних робіт

Метою написання магістерської роботи є закріплення та демон­страція сформованих протягом навчання в університеті знань і вмінь за спеціальністю. Це досягається завдяки виконанню студентом у про­цесі переддипломної практики і підготовки магістерської роботи про­фесійних завдань, притаманних первинним посадам, що їх обіймають професіонали.

Особливістю магістерської
роботи є те, що в ній має бути передба­чено проведення наукових досліджень
(творчих розробок), продемон­стрований певний рівень наукової кваліфікації
студента, його вміння вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові
завдання. З нау­кової точки зору, вимоги до магістерської роботи вищі, ніж до
диплом­ної роботи спеціаліста, однак нижчі, ніж до кандидатської дисертації.

Це пов’язано з тим, що
кваліфікація магістра передбачає здійснення педагогічної, наукової чи
управлінської діяльності, готовність прове­дення якої і повинна засвідчити науково-дослідна
магістерська робота. Тому магістерська робота має узагальнюючий характер,
оскільки, з од­ного боку, є своєрідним підсумком підготовки магістра, а з
іншого – са­мостійним науковим дослідженням студента, в якому систематизують­ся
накопичені факти і обґрунтовується їх наукова цінність і практична значущість.

Обсяг
магістерської роботи 
повинен становити 90-100 сторінок тексту, набраного на комп’ютері (кегль 14) через 1,5 інтервали. Список використаної
літератури з посиланнями у магістерській роботі повинен складатися з 80-100
першоджерел.

Метою написання дипломної роботи є систематизація, закріплен­ня, поглиблення теоретичних і практичних знань студента зі спеціаль­ності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових та при­кладних задач.

Крім того, дипломна
робота – це кваліфікаційна робота, метою якої є виявлення глибини знань
випускника за обраною спеціалізаці­єю, вміння самостійно працювати з
літературою, проводити аналіз на­укових концепцій і узагальнювати дані
практики, виявляти прогалини і недоліки нормативного регулювання, формулювати
власні висновки і пропозиції.

Особливістю дипломної
роботи є те, що в ній має бути продемон­стрований певний рівень фахової
кваліфікації студента – його готов­ність до організаційної, управлінської,
консультативно-методичної, науково-дослідної та науково-педагогічної
діяльності, готовність вирі­шувати науково-практичні та аналітичні завдання.

Під час підготовки
дипломної роботи студентам необхідно вирі­шити питання вибору методики
дослідження з обраної теми; пошуку, систематизації та обробки наукової
літератури; написання тексту дип­ломної роботи; дотримання вимог з оформлення;
процедури захисту. Таким чином, метою виконання дипломної роботи є: розвиток
теоретичного мислення, творчих здібностей майбут­ніх фахівців, вироблення у них
здібностей до практичної та науково-дослідної діяльності;

– систематизація,
розширення і поглиблення теоретичних знань і практичних умінь студентів;

– формування готовності і
здатності студентів до самоосвіти і само­розвитку, самостійної дослідницької
роботи в майбутній професійній діяльності.

Обсяг
дипломної роботи 
повинен бути 70-80 сторінок тексту, на­браного на комп’ютері (кегль 14) через 1,5 інтервали. Список вико­ристаної літератури з посиланнями повинен складатися, як мінімум, з 50-70 першоджерел.

   

Етапи
виконання кваліфікаційної роботи та її структура

Виконання кваліфікаційної
роботи містить такі орієнтовні етапи:

1. Вибір теми роботи та
обґрунтовування її актуальності.

2. Зустріч з науковим керівником
для складання завдання на квалі­фікаційну роботу та визначення напрямів
дослідження .

3. Постановка мети та
конкретних завдань дослідження, складан­ня плану роботи.

4. Визначення об’єкту та
предмету дослідження (обов’язково для магістерської роботи).

5. Вибір методів
дослідження (обов’язково для магістерської ро­боти).

6. Написання чернетки
роботи по розділах та ознайомлення науко­вого керівника з нею.

7. Обговорення
результатів дослідження з науковим керівником.

8. Обговорення окремих
частин та роботи в цілому з науковим ке­рівником з метою виявлення та усунення
недоліків.

9. Формулювання висновків
та їх оцінка.

10. Складання остаточного
бібліографічного списку літератури.

11. Остаточне оформлення
роботи та доповідь її результатів на за­сіданні кафедри, на якій випускається
робота (з наданням супроводжу­ючих документів: завдання на кваліфікаційну
роботу; відгук наукового керівника).

12. Підготовка до
захисту; написання доповіді, підготовка ілю­стративного матеріалу (схеми,
графіки, діаграми, таблиці на листах формату А4 для членів Державної
кваліфікаційної комісії, якщо це по­трібно).

13. Захист
кваліфікаційної роботи.

14. Означені етапи є
приблизними та не вказують на обов’язковий порядок їх виконання, тому деякі
частини роботи можуть виконуватися одночасно.

 

 

Структура та зміст
кваліфікаційної роботи

Дипломна або магістерська
робота звичайно складається зі:

– вступу,

– основної частини,
поділеної на розділи та підрозділи,

– висновків,

– списку використаних
джерел,

– додатків (якщо вони
потрібні).

Незалежно від обраної
теми, структура кваліфікаційної роботи має бути такою:

– Титульний аркуш
(Дипломна, Магістерська).

– Завдання на
кваліфікаційну роботу (Дипломна, Магістерська).

– Зміст (Додаток 6).

– Наприкінці змісту
надається перелік умовних позначень (при необхідності).

– Вступ.

– Основна частина, яка
складається з декількох розділів (2-3). Роз­діли у свою чергу поділяються на
підрозділи, що розкривають теорію питання та досвід практичної роботи. Кожен
розділ може складатися з 2-4 підрозділів). Можливо використання висновків до
розділів.

– Висновки (у яких
містяться загальні висновки).

– Список використаних
джерел (Додаток 7).

– Додатки (при
необхідності).

 

Оформлення кваліфікаційної роботи

Особливе значення має оформлення
кваліфікаційної роботи
. Краще за все, щоб кваліфікаційна робота була
набрана на комп’ютері. Цей варіант є найкращім, бо полегшує редагування і надає
можливість подальшого використання при написанні інших наукових праць. Робо­та
виконується на білому папері формату А-4 (210×297 мм).

Після остаточного
узгодження чернетки з керівником можна оформляти листовий варіант. Перед тим як
виконувати з чернетки ди­пломну роботу, її треба ще раз перевірити, уточнити
назву роботи в цілому та її розділів, підрозділів, таблиць, послідовність
розміщення матеріалу, звірити цифрові дані, обгрунтованість і чіткість формулю­вань,
висновків та рекомендацій.

Друкування
тексту
 – за допомогою комп’ютера здійснюється че­рез 1,5 міжрядкових інтервали, 14 кегль, шрифт Times New Roman.

Поля:

  1. зліва – 30 мм;
  2. праворуч – 10-15 мм;
  3. вгорі і знизу – 20 мм;
  4. від краю до верхнього
    колонтитула – 20 мм;
  5. від краю до нижнього
    колонтитула – 20 мм.

Заголовки
розділів 
пишуть по центру симетрично тексту велики­ми літерами.

Заголовки
підрозділів 
– по центру симетрично тексту малими лі­терами (крім першої). Переноси слів у
заголовках не допускаються. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо
заголовок складається з
 2-х
або більше речень, їх відділяють крапкою. Відстань між заголовком та текстом – 2
інтервали. Заголовки підкреслювати не рекомендується. Кожний розділ слід
починати з нового аркуша (сторінки). Підрозділи починають з відступом від
попереднього тексту на 1 інтервал на тій самій сторінці.

Нумерація

Сторінки кваліфікаційної
роботи нумерують арабськими цифрами, але на титульному аркуші, на аркуші зі
змістом роботи за додатках но­мер не ставлять. Нумерація починається з 3-го
аркушу (Вступ). На сто­рінках номер ставлять у правому верхньому куті.

Ілюстрації,
таблиці, графіки

Ілюстрації, таблиці і
матеріал роботи на ПЕОМ, що розміщені на окремих аркушах, включають в загальну
нумерацію сторінок і нумеру­ють арабськими цифрами у межах розділу.

Таблиці нумерують
послідовно арабськими цифрами у межах розділу.

У правому верхньому куті
таблиці над відповідним заголовком розміщується напис «Таблиця» з позначення її
номера. Нижче (через 1,5 інтервали) пишеться назва таблиці (з абзацу або
посередині).

Статистичні дані, які
студент використовує у кваліфікаційній ро­боті для аналізу та пропозицій,
повинні бути представлені на кінець попереднього звітного року або у вигляді
плану на поточний рік. Ви­словлення результатів роботи на підставі застарілих
статистичних да­них попередніх років вважається недоцільним.

Список
використаних джерел 
складається в алфавітному по­рядку (згідно вимог державного стандарту) або в
наступній послідов­ності (нормативно-правові акти, спеціальна література та
матеріали практики):

Нормативно-правові акти:

1. Міжнародні правові
акти (якщо вони використовуються).

2. Конституція України.

3. Закони України.

4. Постанови Верховної
Ради України.

5. Укази і розпорядження
Президента України.

6. Постанови і
розпорядження Кабінету Міністрів України.

7. Накази, інструкції,
видані міністерствами та іншими централь­ними органами виконавчої влади
України.

8. Акти місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

9. Локальні
нормативно-правові акти організацій.

Спеціальна література

Наукова,
навчально-методична, видана українською або інозем­ною мовами, періодичні
видання.

Матеріали практики
(судової, слідчої тощо).

Список першоджерел у
кваліфікаційній роботі можна розмі­щувати в алфавітному порядку
. У цьому разі
бібліографічний опис (список літератури) складають безпосередньо за друкованим
текстом роботи. Кожний бібліографічний запис починають з нового рядка з по­рядковою
нумерацією. Літературу розташовують в алфавітному по­рядку авторів та назв
праць, спочатку видання українською мовою, потім – іноземною.

Слід звернути увагу на
те, щоб посилання в тексті на використані джерела були позначені тим порядковим
номером, яким воно записа­но у списку використаної літератури з виділенням
двома квадратними дужками, наприклад «… у працях [1-7]…»

Про кожен документ
(книжку) подаються такі відомості: прізвище та ініціали автора, якщо книжка
написана двома чи трьома авторами, то їх прізвища перераховуються за таким
порядком, в якому вони вказані в книжці, повна і точна назва книжки, яка не
береться в лапки, підзаголо­вок, який уточнює назву (якщо він вказаний на
титульному аркуші); дані про повторне видання; назва місця видання книжки в
називному відмінку (для міст Києва, Харкова, Москви, Санкт-Петербургу)
вживаються скоро­чення: К., X., М., Л., СПб; назва видавництва (без лапок); рік
видання (без слів «рік» або скорочення «р.»); кількість сторінок із скороченням
«с.».

Кожна група відомостей
відокремлюються одна від одної знаком крапка і тире (.-).

Бібліографічний опис
роблять мовою документа.

Документи, які мають
більше трьох авторів, описують за назвою. При цьому за косою рискою, яку
проставляють після останнього слова назви, наводять ініціали і прізвища
чотирьох авторів (якщо книжку на­писано чотирма) або трьох «та ін.» (якщо
книжку написано п’ятьма і більше авторами).

Якщо на титульному аркуші
відсутнє прізвище автора (або авто­рів), то запис даних про книжку починають з
назви, після чого за косою рискою вказують прізвище редактора та його ініціали,
які ставлять пе­ред прізвищем і всі останні елементи за прізвищем автора.
Відомості про статті, які опубліковані в збірниках, журналах та інших періодич­них
виданнях, повинні мати: прізвище та ініціали автора статті; назву статті, після
чого ставиться дві косих риски, йде повна назва видання, в якому розміщена
стаття, за викладеними вище правилами, а для жур­налу – назва, рік випуску,
номер сторінок, на яких розміщена стаття.

Додатки нумеруються
цифрами (Додаток 1, Додаток 2, Додаток З і т. д.) на кожному окремому додатку.
Послідовність вміщення додатків визначається порядком появи посилань на них у
тексті роботи.

Додатки можна позначати
послідовно великими літерами україн­ської абетки, за винятком літер Г, Є, Є, ї,
О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б тощо. Один додаток позначається як
додаток А. Можливо також додатки позначати арабськими цифрами.

При оформленні додатків
окремою частиною (книгою) на титуль­ному аркуші під назвою дипломної роботи
друкують великими літера­ми слово «ДОДАТКИ».

До додатків доцільно
включати допоміжний матеріал, необхідний для повного сприйняття дипломної
роботи:

– зразки анкет,
опитувальних листів та ін.;

– таблиці допоміжних
цифрових даних;

– ілюстрації допоміжного
характеру;

– інструкції та методики,
розроблені в процесі виконання роботи.

На останній сторінці
студент та науковий керівник повинні
 поставити підписи проти своїх ПІБ
(прізвище, ім’я та по батькові)
 із зазначенням дати, коли робота в остаточному вигляді була подана на кафедру. 

Зброшурована у твердій палітурці кваліфікаційна робота подається на підпис завідувачу випускаючої кафедри. Завідувач кафе­дри після малого захисту приймає остаточне рішення щодо допуску кваліфікаційної роботи до захисту перед Державною екзаменаційною комісією, про що робить відповідну позначку та титульному аркуші. 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+