Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Юридична відповідальність: поняття і ознаки

Тема 16. Юридична відповідальність

1. Юридична відповідальність: поняття і ознаки

Важливим засобом забезпечення охоронної функції права є юридична
відповідальність.
Остання
є якісним показником реального втілення прав і свобод особи у соціальній дійсності.
Це зумовлено тим, що у процесі реалізації юридичної відповідальності відбувається
безпосередній вплив держави на сферу нормативно закріплених суб’єктивних прав та
юридичних обов’язків. При цьому виявляються ціннісні орієнтири держави, рівень цивілізованості
суспільства, ступінь духовності та культурності населення, а також наявність законодавчих
гарантій і механізмів захисту прав і свобод особи.

Проблематика юридичної відповідальності займає
одне з ключових місць у вітчизняному правознавстві. Однак, незважаючи на тривалий
період комплексного вивчення юридичної відповідальності, й досі дискусійною залишається
значна кількість аспектів її правової природи.

Розгляд юридичної відповідальності
неможливий без аналізу її родового поняття – соціальної відповідальності, що містить
основний «генетичний код» відповідальності будь-якого виду. Соціальна відповідальність
виникає одночасно з суспільством, з моменту, коли поведінка особи набуває суспільної
значущості та починає впорядковуватися за допомогою соціальних норм, її формування
тісно пов’язане з розвитком людини і суспільних відносин.

Соціальна відповідальність представляє собою нерозривну
єдність позитивного та негативного аспектів і має дві форми реалізації, тобто способи
зовнішнього прояву: позитивну (добровільну) – виражається в реакції на виконання
вимог соціальних норм, у його соціально корисній поведінці, та на неї, і негативну
(примусову) – виражається в реакції на порушення соціальних норм і застосування
визначених заходів суспільного і (або) державного примусу.

Соціальна відповідальністьце реакція на виконання або порушення соціальних
норм.

На підставі існуючих різновидів соціальних
норм, яких дотримується або порушує людина, виокремлюють такі основні види соціальної
відповідальності:
моральну, політичну, релігійну, корпоративну, юридичну
та ін. У суспільстві різновиди соціальної відповідальності існують у єдності та
взаємодії. Виникнення ж юридичної відповідальності історично зумовлено, насамперед,
тим, що система соціальної відповідальності первіснообщинного суспільства виявилася
непристосованою до реалій соціально неоднорідного суспільства.

Юридична відповідальність як будь-який інший вид
соціальної відповідальності є єдиною та включає в себе позитивну (перспективну,
добровільну) і відповідальність за протиправну поведінку (негативну, ретроспективну).

У вітчизняному правознавстві сформувалися різні підходи до позитивної юридичної відповідальності:
позитивна відповідальність – почуття відповідальності; позитивна юридична відповідальність
– обов’язок дотримуватися норм права; позитивна юридична відповідальність – правомірна
поведінка; заохочувальна позитивна юридична відповідальність та ін.

Крім того, склалися основні підходи і до негативної юридичної відповідальності: юридична відповідальність – покарання; юридична відповідальність – реалізація санкцій;
юридична відповідальність – міра державного примусу; юридична відповідальність –
реакція суспільства на правопорушення; юридична відповідальність – обов’язок перетерпіти
обмеження; юридична відповідальність – оцінка (осуд); юридична відповідальність
за правопорушення – юридична безвідповідальність суб’єктів права та ін.

Варто відмітити, що вчені, які визнають і досліджують
позитивний та негативний аспекти юридичної відповідальності, підкреслюють єдність
останніх.
Однак
виділення аспектів, видів відповідальності (позитивного та негативного) неодмінно
має наслідком поділ, розчленування даного явища.

На підставі викладеного вище, є всі підстави
стверджувати, що юридична відповідальність це нормативна, гарантована та забезпечена
державним переконанням або примусом міра реагування держави на дотримання та виконання
норм права, у правомірній поведінці суб’єктів права, що схвалюється або заохочується
державою, а у випадку порушення норм права – обов’язок правопорушника перетерпіти
осуд, обмеження прав особистого, матеріального та організаційного характеру.

Ознаки юридичної відповідальності:

– ґрунтується
на нормах права, формально визначена, володіє чіткістю, деталізованістю та загальнообов’язковістю;

– гарантується
державою, безпосередньо пов’язана з державно-владною діяльністю та державно-правовим
волевиявленням;

– забезпечується
державним переконанням або примусом;

– її
наслідками є державне схвалення, заохочення або осуд і покарання;

– здійснюється
у визначеному процесуальному порядку.

Окреслені вище ознаки юридичної відповідальності
дозволяють виокремити її серед інших видів соціальної відповідальності. У змісті
цих ознак поєднані властивості, що характеризують як добровільну, так і державно-примусову
форми реалізації юридичної відповідальності.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+