Пошук по сайту

Бюджетні повноваження держави


Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування


Бюджетні повноваження — це права і обов'язки органів державної влади та місц самоврядування у галузі бюджетної діяльності, що визначаються БКУ, ЗУ про державний бюджет, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, рішеннями місцевих рад та локальними актами. Повноваження України як суверенної держави у сфері бюджету широкі. У Бюджетному кодексі вони конкретизуються через повноваження органів держ влади, що виступають від імені держави.

Бюджетні права об'єднуються у три групи: повноваження у галузі зведеного бюджету, у галузі Державного бюджету України; у галузі місцевих бюджетів.

1. Повноваження у галузі зведеного бюджету ґрунтуються на необхідності забезпечення:

ВРУ забезпечує повноваження держави у галузі зведеного бюджету:

• встановлює види бюджетів, порядок і принципи об'єднання їх у бюджетну систему;

• визначає види видатків, які включаються до державного і місцевих бюджетів;

• визначає склад дохідних джерел, з яких до державного і місцевого бюджетів надходять кошти;

• встановлює загальний порядок і принципи розподілу доходів між окремими ланками бюджетної системи;

• встановлює загальний порядок розподілу видатків між ланками бюджетів різного рівня;

• затверджує бюджетну класифікацію, що забезпечує єдність бюджетної системи;

• встановлює принципи й основні засади організації бюджетного процесу незалежно від рівня його здійснення;

• встановлює основні бюджетні повноваження;

• визначає загальну систему заходів щодо збалансування бюджетів усіх рівнів;

• встановлює порядок складання Державного бюджету України.

2. Повноваження у галузі Державного бюджету України

Вищі органи державної влади мають право:

• визначення розміру доходів, закріплених за державним бюджетом у поточному бюджетному періоді;

• цільового спрямування використання бюджетних асигнувань та їх розмірів;

• організації та здійснення бюджетного процесу;

• встановлення межі бюджетного дефіциту і розробки заходів на його скорочення;

• створення резервних та інших цільових фондів;

• прийняття законодавчих актів із регулювання всіх питань бюджетного процесу; реалізації всіх стадій бюджетного процесу; визначення переліку регулюючих доходів для місцевих бюджетів; уточнення статей доходів і видатків Державного бюджету України в процесі його виконання;

• забезпечення постійного і всебічного фінансового контролю на всіх стадіях бюджетного процесу; затвердження звіту про виконання Державного бюджету України.

3. Бюджетні повноваження ОМС реалізуються щодо Держ бюджету Укр, власного бюджету і бюджетів нижчого рівня.

- право отримувати з Держ бюджету Укр в повному обсязі фінансування для здійснення окремих повноважень органів виконавчої влади;

- право виконувати рішення органів держ влади, що призводить до додаткових витрат ОМС, тільки в межах переданих їм ресурсів;

- право на поділ видатків місц бюджетів на такі, що пов’язані з виконанням власних повноважень і делегованих повноважень органів виконавчої влади;

- право спрямовувати кошти заг фонду місц бюджету на фінансування установ і закладів, які утримуються за рахунок бюджетних асигнувань;

- право на фінансування програм соц-екон розвитку своєї території, пов’язаних зі здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також надання субвенцій, пов’язаних із розширеним відтворенням;

- право на власні і закріплені законом за місц бюджетами на стабільній основі загальнодерж доходи і визначення напрямів використання бюджетних коштів як гарантії самостійності;

- право на забезпечення збалансованості своїх бюджетів з боку центр органів держ влади без урахування доходів від місц податків і зборів;

- право ОМС одержувати компенсацію з держ бюджету у разі, коли держава не забезпечує заздалегідь їх видатки щодо виконання рішень держ органів;

- обов’язок ОМС передавати з місц бюджету до держ бюджету частину надлишку доходів над видатками у разі, коли доходи від закріплених за місц бюджетами загальнодерж податків і зборів перевищують мінімальний розмір місц бюджету.

- право всіх представницьких ОМС затверджувати свої бюджети.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1683
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація