Пошук по сайту

Гарантії прав і свобод людини і громадянина в Європейському Союзі


Гарантії прав і свобод людини і громадянина в Європейському Союзі


Союз засновано на цінностях поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та поваги до прав людини, зокрема осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для всіх держав-членів у суспільстві, де панує плюралізм, недискримінація, толерантність, правосуддя, солідарність та рівність жінок і чоловіків.

У всіх своїх діях Союз дотримується принципу рівності своїх громадян, що отримують однакову увагу від установ, органів, служб та агенцій Союзу. Кожен громадянин будь-якої держави-члена є громадянином Союзу. Громадянство Союзу є додатковим до національного громадянства, не замінюючи його.

3 групи прав характерні для правової системи ЄС:

1) функціональні права – прямо зафіксовані в установчих договорах, і необхідні для функціонування внутрішнього ринку

2) спеціальні права – правові можливості громадян ЄС

3) загальні права – правовий статус особистості.

Джерела правового положення людини і громадянина:

- 1977 р. – Спільна декларація Європарламенту, Комісії та Ради (дотримання та захист основних прав людини)

- 1986 р. – Єдиний Європейський Акт

- 1989 р. – Рекомендаційні документи:

 Декларація основних прав і свобод

 Хартія про основні соціальні права робітників

- Маастрихтський договір (фіксує прихильність до пошани прав людини; закріплює інститут громадянства)

- Амстердамський договір (передбачає відповідальність держави-члена за порушення прав і свобод ) – Європейська Рада може покарати д.-члена

- Ніццький договір

- Лісабонський договір (ст. 6 - Основні права, як вони гарантовані Європейською конвенцією про захист прав людини та основних свобод і як вони випливають із конституційних традицій, є загальними для держав-членів, і складають загальні принципи права Союзу.)

Джерелами також можна визнавати міжнародні акти.

7 грудня 2000 р. керівниками трьох політичних інститутів Со­юзу – Європейського парламенту, Ради Союзу та Європейської Комісії – була підписана і урочисто проголошена Хартія Європейського Союзу про права людини.

Документ містить чотири групи норм: що встановлюють суб’єк­тивні права і свободи, їх гарантії, деякі загальні принципи, а також норми, що визначають дію Хартії як юридичного акту. Хартія скла­дається з преамбули і 54 статей, що об’єднані у 7 глав. Структура документу є новаторською: права людини розташовані не за вида­ми, як це традиційно прийнято (особисті, політичні, соціальні, еко­номічні), а згідно з цінностями, на захист яких вони спрямовані.

На сьогодні Хартія не є юридично обов’язковим документом.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1686
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація