Поиск по сайту

Господарське право (особлива частина) НУ "ОЮА"

Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності


1. Специфіка господарсько-правового регулювання зобов`язальних відносин та окремих видів економічної діяльності.

2. Галузі господарської діяльності як предмет регулювання. Співвідношення діяльності із договірними відносинами.

3. Специфіка господарсько-правового регулювання договірних відносин

4. Колізії та дефекти в господарсько-правовому регулюванні економічної діяльності

5. Основні прийоми та способи тлумачення господарсько-правових актів. Спеціальні та загальні норми господарського законодавства.

6. Поняття, сутність та способи подолання прогалин в актах господарського законодавства.

7. Акти Конституційного суду та Вищого господарського суду в системі актів тлумачення господарського законодавства.

Скачать

 


Оренда, лізинг та концесія в господарських відносинах

1.Договір оренди в сфері господарювання: поняття та зміст.

2.Форма та порядок укладання (зміни, припинення) договору господарської оренди.

3.Особливості оренди об'єктів права державної й комунальної власності.

4.Концесійні договори в сфері господарювання та порядок здійснення концесійної діяльності.

5.Комерційна концесія як особлива форма господарського договору.

6.Поняття, види та суб’єкти лізингових операцій.

Скачать

 


Правове регулювання діяльності транспорту


1. Поняття транспорту та діяльності транспорту як предмету правового регулювання.

2. Джерела регулювання діяльності різних видів транспорту.

3. Перевезення вантажів як господарська діяльність та її державні обмеження.

4. Договір перевезення вантажів та супутні із ним договори.

5. Договір транспортного експедирування.

Скачать

 


1. Поняття капітального будівництва та система будівельного законодавства.

2. Способи та стадії капітального будівництва.

3. Порядок та значення прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

4. Правовий статус суб’єктів капітального будівництва.

5. Дозвільні процедури в будівництві.

6. Основні функції та повноваження органів державного будівельного нагляду.

7. Відповідальність за порушення будівельного законодавства.

Скачать

 

 

Правове регулювання банківської (фінансової) діяльності


1. Поняття та види банківської (фінансової) діяльності.

2. Суб’єкти банківської (фінансової) діяльності. Види та організаційно-правові форми банківських установ. Порядок створення банку.

3. Основні методи та органи державного регулювання банківської (фінансової) діяльності.

4. Договірні форми опосередкування банківської (фінансової діяльності).

5. Зміст кореспондентських відносин банківських установ та механізму міжбанківських розрахунків

6. Адміністративно-господарські санкції, що можуть застосовуватися до банківських установ за порушення порядку здійснення банківської діяльності

Скачать

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1683
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация