Пошук по сайту

Поняття вимірення


Поняття вимірення


Виміром називається процедура, за допомогою якої об'єкти вимірювання, що розглядаються як носії певних співвідношень, відображаються в деякій математичній системі відповідними відносинами між її елементами.

В якості об'єктів вимірювання можуть виступати люди, виробничі колективи, умови праці та побуту і т. д. У відносини, які моделюються при вимірюванні, об'єкти вступають як носії певних соціальних характеристик.

Соціологічне вимірювання — це процедура, за допомогою якої якісні ознаки соціального явища чи об’єкта, що вивчається, порівнюють з певним еталоном і отримують числовий вираз у певному масштабі.

Еталоном виміру є шкала, яку створює сам соціолог у процесі дослідження.

Шкала — це інструмент для виміру оцінок соціологічної інформації, що збирається в процесі аналізу документів, спостереження, опитування.

 

 


Елементарні поняття статистики


Ряди розподілу. Результат угруповання одиниць спостереження за будь-якою ознакою називається статистичним рядом.

Згруповані дані. Як правило, для подальшої статистичної обробки даних окремі значення ознак об'єднуються в групи (інтервали). У цьому випадку частоти співвідносять вже не з кожним окремим значенням ознаки, як це робилося в рядах розподілу, а з рядом значень, що потрапляють в певний інтервал.

Статистичні таблиці. Передбачені програмою дослідження і методикою обробки групування об'єктів по кожній з ознак є основою статистичних таблиць, які узагальнюють вихідні дані. За таких таблиць встановлюються, вимірюються й аналізуються зв'язки між ознаками досліджуваної сукупності об'єктів.

Добре сконструйована таблиця дозволяє досліднику більш чітко представити і описати зміст і сутність досліджуваного явища.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1686
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація