Пошук по сайту

Прогалини в праві та юридичні колізії: поняття та шляхи їх усунення


5. Прогалини в праві та юридичні колізії: поняття та шляхи їх усунення


У практичній діяльності щодо застосування норм права іно­ді виникає ситуація, коли спірні відносини мають правовий хара­ктер, входять до сфери правового регулювання, але не передба­чені конкретною нормою права. Така ситуація характеризується тим, що суб’єкт застосування норм права виявив прогалину в за­конодавстві.

Прогалина в законодавстві являє собою відсутність конкре­тної норми, яка необхідна для регламентації відносин, що вхо­дять до сфери правового регулювання. Вони існують в основному тому, що:

1) з’являються нові суспільні відносини, які в момент прийняття закону не існували і не могли бути враховані законодавцем;

2) існують недоліки розробки тих чи інших законів.

Види прогалин:

1) початкові (коли законодавець не врахував ті чи інші від­носини, які мали б бути врегульовані законом);

2) подальші (коли прогалини виявляються вже в процесі правового регулювання, процесі застосування норм права);

3) реальні (коли прогалини у законодавстві дійсно мають місце);

4) уявні (коли висловлюється думка щодо існування наче б прогалин, але насправді ситуація взагалі знаходиться поза право­вим полем).

Виділяють ще й такі види прогалин як: повні та часткові, подоланні та неподоланні, навмисні (В.В.Лазарєв).

Ідеальним способом усунення прогалин у законодавстві є прийняття уповноваженим органом нормативно-правового акту, закріпляючого норму або групу норм, яких не вистачає. Однак швидке усунення таким способом прогалин не завжди є можли­вим, оскільки пов’язано з процесом правотворчості. А суб’єкт за­стосування норм права зобов’язаний винести рішення щодо кон­кретної справи незалежно від наявності або відсутності відповід­ної норми в законодавстві. Спочатку, орган, який застосовує но­рми права повинен визначати місце ситуації, що розглядається у системі суспільних відносин. У тому випадку, якщо дані суспіль­ні відносини знаходяться у сфері правового регулювання – справа повинна бути вирішена. Для цього використовують інститут ана­логій, який означає схожість життєвих ситуацій і правових норм. Існує два оперативних метода подання прогалин – це викорис­тання аналогії закону і аналогії права.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1683
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація