Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.7.3. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності

1.7.3. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності

Технічні заходи – технічні засоби, що забезпечують безпечні і нешкідливі умови праці, та пов’язані з впровадженням нового обладнання, пристроїв і приладів безпеки і безпечною експлуатацією засобів виробництва.

Нормативно-методичні заходи:

– розробка посібників і рекомендацій;

– розробка нормативно-правової бази з охорони праці на підприємстві;

– забезпечення необхідною нормативно-правовою документацією функціональних служб, окремих структурних підрозділів та робочих місць;

– забезпечення програм і розробка методик навчання з питань охорони праці;

– розробка розділів охорони праці в посадових інструкціях, інструкціях за професіями;

– перегляд НПАОП підприємства.

Організаційні заходи:

– контроль за технічним станом обладнання, інструментів, будівель і споруд;

– контроль за дотриманням вимог нормативних документів з охорони праці;

– нагляд за обладнанням підвищеної небезпеки;

– організація навчання, перевірка знань з питань охорони праці і інструктажів робітників підприємства;

– контроль за виконанням технологічного процесу відповідно до вимог охорони праці;

– організація належних умов до проїздів і проходів відповідно до вимог охорони праці;

– забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту;

– забезпечення відповідними знаками безпеки, плакатами.

Санітарно-гігієнічні заходи:

– контроль за впливом виробничих факторів на здоров’я працівників;

– забезпечення санітарно-побутових умов згідно з діючими нормами;

– атестація робочих місць відповідно до їх нормативним актам з охорони праці;

– планування заходів щодо поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці;

– паспортизація санітарно-технічного стану умов праці.

Соціально-економічні заходи:

– надання пільг і компенсацій працівникам, які працюють зі шкідливими і небезпечними умовами праці;

– створення умов для економічної зацікавленості роботодавця і працівника у поліпшенні умов і підвищенні безпеки праці;

– соціальне страхування працівників роботодавцем;

– фінансування заходів з охорони праці;

– відшкодування роботодавцем працівнику збитків у разі каліцтва.

Лікувально-профілактичні заходи:

– надання медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві;

– контроль за здоров’ям працюючих протягом їхньої трудової діяльності;

– лікувально-профілактичне харчування працівників, які працюють на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці;

– проведення медичних оглядів працівників (попередніх та періодичних);

– дотримання охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів;

– відшкодування потерпілому працівнику витрат на лікування, протезування, придбання транспортних засобів та інші види медичної допомоги.

Наукові заходи:

– прогнозування соціально-економічних наслідків нещасних випадків і аварій;

– моделювання аварійних ситуацій і розробка заходів щодо їх відвернення;

– плани локалізації і ліквідації аварії;

– оцінка ефективності управління охороною праці;

– підготовка науково обгрунтованих технічних рішень, спрямованих на підвищення безпеки і поліпшення умов праці.

Інформаційне забезпечення – інформаційна підтримка при

проведенні нормативно-методичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних, соціально-економічних, наукових досліджень, спрямованих на збереження безпеки праці, здоров’я працюючих.

1.7.4. Нормативно-правові акти з охорони праці

Охорона праці керується великою кількістю нормативно-правових актів.

Нормативно-правові акти про охорону праці – це правила, стандарти, норми, регламенти, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для виконання.

Опрацювання та перегляд, прийняття нових і скасування чинних нормативно-правових актів з охорони праці проводяться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці за участю професійних спілок і Фонду соціального страхування від нещасних випадків та за погодженням з органами державного нагляду за охороною праці.

Нормативно-правові акти про охорону праці переглядаються в міру впровадження досягнень науки і техніки, що сприяють поліпшенню безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, але не рідше одного разу на десять років.

Стандарти, технічні умови та інші нормативно-технічні документи на засоби праці і технологічні процеси повинні включати вимоги щодо охорони праці і погоджуватися з органами державного нагляду за охороною праці.

Санітарні правила та норми затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я.

Нормативно-правові акти про охорону праці є обов’язковими для виконання у виробничих майстернях, лабораторіях, цехах, на дільницях та в інших місцях трудового і професійного навчання молоді, обладнаних у школах, міжшкільних комбінатах, училищах, вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, будинках самодіяльної технічної творчості тощо.

Система стандартів безпеки праці (ССБП) – це комплекс взаємопов’язаних стандартів, спрямованих на забезпечення безпеки праці, що поширюється на виробниче обладнання, виробничі процеси і засоби захисту працюючих.

Завданням ССБП є установлення загальних вимог до виробничих процесів та обладнання, загальних вимог і норм до окремих видів безпечних і шкідливих виробничих факторів, вимог до засобів захисту працюючих, методів оцінки безпеки праці.

Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці.

За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок, їх організацій та об’єднань винні особи притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, відповідальності згідно із законом.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+