Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.5. Організація навчання працюючих охороні праці

2.5. Організація навчання працюючих охороні праці

Згідно з Законом України “Про охорону праці”. Державний комітет України по нагляду за охороною праці наказом від 04.04.94 р. затвердив “Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці”. Відповідно до цього документу всі працівники при прийомі на роботу, в процесі роботи проходять на підприємстві інструктаж з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки при аваріях. Навчання працівників правилам безпеки праці запроваджується в усіх підприємствах, установах, незалежно від характеру і ступеня небезпеки виробництва. Форми такого навчання: інструктажі, технічні мінімуми, так зване курсове навчання, спеціальне навчання, навчання перевірки знань посадових осіб, підвищення кваліфікації, навчання студентів та учнів навчальних закладів.

Інструктаж з охорони праці проводиться в усіх підприємствах, установах і організаціях, незалежно від характеру їх виробничої діяльності, освіти, кваліфікації, стажу, досвіду з даного фаху або посади працівників. Керівництво (організація) за своєчасне і правильне проведення інструктажів покладає відповідальність на власника (керівника) підприємства, установи, організації, а у підрозділах – на керівника підрозділу. За характером та інтервалами інструктажі бувають: ввідними і на робочому місці – первинними, позаплановими і цільовими.

Організація навчання працюючих в охороні праці на всіх підприємствах і в організаціях здійснюється відповідно до ДСТУ 12.0.004-79 “ССБП. Організація навчання працюючих в безпеці праці. Загальні положення” і галузевих методичних вказівок. Ці документи визначають порядок і види навчання робочих, інженерно-технічних працівників і службовців безпеці праці.

Працівники туристського комплексу можуть бути допущені до самостійної роботи тільки після проходження інструктажів а охорони праці, які за характером і часом проведення підрозділяються на: ввідний, первинний на робочому місці, повторний, позаплановий, поточний.

Ввідний Інструктаж проводять з усіма, хто влаштовується на роботу, а також відряджається, хто вчиться та студентами, що прибули на виробниче навчання або практику. Його проводить інженер з охорони праці або особа, на яку покладені ці обов’язки. Ввідний інструктаж має проводитися в кабінеті з охорони праці або спеціально обладнаному приміщенні з використанням сучасних технічних засобів навчання і пропаганди, а також наочних знарядь (плакатів, натурних експонатів, макетів, кінофільмів, діапозитивів і моделей). Інструктаж проводять відповідно до інструкції, розробленої з урахуванням вимог ССБП, особливостей даного виробництва, затвердженої керівником підприємства та комітетом профспілки.

Ввідний інструктаж проводить інженер з охорони праці або особа, на яку покладені Його обов’язки, з усіма особами, що приймаються на роботу, а також з тими, що прибули у відрядження, студентами, учнями, направленими на виробничу практику. Метою ввідного Інструктажу є роз’яснення значення виробничої трудової дисципліни, ознайомлення з характером майбутньої роботи, загальними умовами, з вимогами безпеки: ознайомлення з основними положеннями законодавства про працю, правилами внутрішнього трудового розпорядку, основними правилами електробезпеки. Порядком складання актів про нещасний випадок, порядком надання першої допомоги потерпілому: загальними вимогами до організації та утримання робочих місць; вимогами особистої гігієни, виробничої санітарії, призначення використання засобів Індивідуального захисту, санспецодягу та спецвзуття, з основними вимогами пожежної безпеки.

Про запровадження ввідного Інструктажу роблять запис у спеціальному журналі реєстру інструктажів з питань охорони праці, а також у документі про прийом працівника на роботу. Журнал має бути прошнурований, пронумерований і скріплений печаткою. Зберігається він у інженера з охорони праці. Форму журналу наведено на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Форма журналу реєстру інструктажів з охорони праці.

Інструктаж проводиться з одним або з групою робітників у кабінеті охорони праці або в спеціально обладнаному приміщенні з використанням сучасних технічних засобів навчання, наочних посібників.

Про проведення ввідного інструктажу і перевірку знань того, хто навчається, роблять запис у журналі реєстрації ввідного інструктажу і в особистій картці з обов’язковими підписами Інструктора й інструктуючого.

У системі Мінжитлокомгоспу України при проведенні ввідного інструктажу, а потім первинного на робочому місці, передбачено оформлення контрольного листа проходження Інструктажу з охорони праці.

Первинний інструктаж на робочому місці повинні проходити всі особи, які щойно поступили на роботу, а також ті, що переводяться з одного цеху в інший, робітники, які виконуватимуть нову для них роботу, учні, студенти, направлені на підприємство для проходження виробничої практики, особи, які перебувають у відрядженні й безпосередньо беруть участь у виробничому процесі на підприємстві. Інструктаж на робочому місці проводять керівники-майстри тих структурних підрозділів, у безпосередній підлеглості яких будуть інструктовані працівники. На невеликих підприємствах, які не мають структурних підрозділів, інструктаж проводить керівник підприємства. Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб однієї професії, згідно з програмою, розробленою з урахуванням вимог відповідних інструкцій з охорони праці для робітників, інших нормативних актів про охорону праці, технічної документації та приблизного переліку питань. Програма розробляється керівником цеху, дільниці, погоджується із службою охорона праці та затверджується керівником підприємства, навчального закладу або їх відповідного структурного підрозділу. Всі робітники, у тому числі випускники професійних навчальних закладів, навчально-виробничих курсових комбінатів, після первинного Інструктажу на робочому місці повинні протягом 2-15 змін, залежно від характеру праці, кваліфікації працівника, пройти стажування під керівництвом досвідчених кваліфікованих робітників або фахівців, призначених наказом (розпорядженням) на підприємстві, в цеху, дільниці, виробництві. Керівник підприємства. цеху, дільниці, виробництва має право своїм наказом або розпорядженням звільнити від проходження стажування робітника, який має стаж роботи за своєю професією не менше трьох років і якщо він переходить з одного цеху в інший. Характер його роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюється.

Повторний інструктаж на робочому місці повинні проходити всі працівники, незалежно від кваліфікації, освіти та стажу роботи: на роботах з підвищеною небезпекою праці – раз у квартал, на Інших роботах – раз на півріччя. Його проводять індивідуально або з групою працівників одного фаху, бригади – за інструкціями для даної професії, посади.

Позаплановий інструктаж проводять при зміні правил, норм, Інструкцій, технологічного процесу або обладнання, внаслідок чого змінюються умови безпеки праці, при порушенні працівником правил та інструкцій з охорони праці, застосування неправильних способів праці, які можуть призвести до травми або аварії, при нещасному випадку, при перервах у роботі: для робіт, до яких ставляться підвищені додаткові вимоги безпеки праці – понад ЗО календарних діб. для решти робіт – 60 і більше діб. Цей Інструктаж проводять згідно з розпорядженням установ, які здійснюють державний нагляд за охороною праці індивідуально або з групою працівників однієї професії.

Після проведення первинного, повторного та позапланового інструктажів на робочому місці робиться запис у журналі інструктажів на робочому місці з обов’язковим підписом інструктованого та інструктуючого. Журнал має бути встановленої форми, прошнурований, пронумерований і скріплений печаткою підприємства.

Цільовий Інструктаж проводять з працівниками при виконанні разових робіт, безпосередньо не пов’язаних з фахом, завантажування, розвантажування; одноразові роботи поза підприємством, цехом тощо і ліквідації аварії, стихійного лиха; виконання робіт, для яких оформляються наряд-допуск, дозвіл та інші документи: екскурсія на підприємство: організація масових заходів з учнями, студентами: походи, спортивні заходи тощо. Цільовий інструктаж фіксується нарядом-допуском або іншою документацією, яка дозволяє виконувати робота в туристському комплексі за переліком і згідно з відповідною інструкцією. Навчання з технічного мінімуму по діючому торговельно-технологічному та холодильному обладнанню проводиться через кожні два роки; по новому обладнанню – згідно з надходженням на підприємство, але до моменту пуску в експлуатацію, а працівники, допущені до експлуатації ліфтів вантажопідйомністю до 160 кг і похилих підйомників, щорічно (рис. 2.3).

Особи, прийняті на роботу в підприємства туристського комплексу, без попереднього ознайомлення з технічним мінімумом до роботи, пов’язаної з експлуатацією обладнання, не допускаються. Відповідальність за організацію і проведення занять з технічного мінімуму покладається на власника, керівника підприємства. У підприємствах торгівлі та громадського харчування слід вести облік осіб, які пройшли навчання з технічного мінімуму з експлуатації торговельно-технологічного та холодильного обладнання. Попереднє спеціальне навчання із щорічною перевіркою знань повинні проходити працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, або там, де є потреба у професійному доборі. Перелік таких робіт затверджує Державний комітет України по нагляду за охороною праці.

На виконання Закону України “Про охорону праці” і постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. № 64 “Про заходи щодо виконання Закону України “Про охорону праці” розроблено Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 04.04.1994 р. №30.

П. 5 вищеназваного нормативно-правового документа регламентує проведення інструктажу з питань охорони праці:

5. Інструктаж з питань охорони праці

За характером і часом проведення Інструктажі а питань охорони праці підрозділяються на: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. 5.1. Вступний Інструктаж

5.1.1. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться а:

– усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову) незалежно від їх освіти, стажу роботи за цією професією або посади;

– працівниками, які знаходяться у відрядженні на підприємстві 1 беруть безпосередньо участь у виробничому процеси” з водіями транспортних засобів, які вперше в’їжджають на територію підприємства;

– учнями, вихованцями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики;

– учнями, вихованцями та студентами в навчально-виховних закладах перед початком трудового і професійного навчання в лабораторіях, майстернях, на полігонах тощо.

5.1.2. Вступний Інструктаж проводить спеціаліст з охорони праці або особа, на яку наказом по підприємству (рішенням правління) покладено ці обов’язки, а з учнями в навчально-виховних закладах – викладач або особа, компетентна в питаннях охорони праці, на яку наказом по навчально-виховному закладу покладені ці обов’язки. На великих підприємствах окремі питання вступного інструктажу можуть висвітлювати відповідні фахівці.

5.1.3. Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання та наочних посібників (плакатів, натурних експонатів, макетів, моделей, кінофільмів, діафільмів, відеофільмів тощо).

5.1.4. Вступний інструктаж проводиться за програмою, що розроблена службою охорони праці із урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість Інструктажу затверджується керівником підприємства (виробництва), навчально-виховного закладу (відділення, факультету). Орієнтовний перелік питань для складання програми вступного Інструктажу додається (додаток N 5).

5.1.5. Запис про проведення вступного інструктажу робиться у спеціальному журналі (додаток № 6), а також у документі про прийняття працівника на роботу.

Проведення вступного Інструктажу з учнями реєструється в журналі обліку навчальної роботи, а з учнями та вихованцями, які навчаються у позашкільних закладах. – у робочому журналі керівника гуртка, секції тощо.

5.2. Первинний Інструктаж

5.2. 1. Первинний інструктаж проводиться на робочому місці до початку роботи з;

працівником, новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство; працівником, який переводиться з одного цеху виробництва до іншого: працівником, який буде виконувати нову для нього роботу; відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві: студентом, учнем та вихованцем, який прибув на виробничу практику: перед виконанням ним нових видів робіт; перед вивченням кожної нової теми під час проведення трудового 1 професійного навчання в учбових лабораторіях, класах, майстернях, на дільницях; ПІД час проведення позашкільного навчання в гуртках та секціях тощо. 5.2.2. Первинний інструктаж проводиться Індивідуально або з групою осіб спільного фаху за програмою, складеною з урахуванням вимог відповідних Інструкцій з охорони праці для працівників, інших нормативних актів про охорону праці, технічної документації і орієнтовного переліку питань первинного Інструктажу (додаток № 7).

Програма первинного інструктажу розробляється керівником цеху, дільниці, узгоджується Із службою охорони праці І затверджується керівником підприємства, навчального закладу або їх відповідного структурного підрозділу.

5.2.3. Усі робітники, у тому числі випускники професійних навчальних закладів, навчально-виробничих (курсових) комбінатів, після первинного Інструктажу на робочому місці мають протягом 2-15 змін (в залежності від характеру роботи та кваліфікації працівника) пройти стажування під керівництвом досвідчених, кваліфікованих робітників або спеціалістів, які призначаються наказом (розпорядженням) по підприємству (цеху, дільниці, виробництву).

5.2.4. Керівник підприємства (цеху, дільниці, виробництва) має право своїм наказом або розпорядженням звільняти від проходження стажування робітника, який має стаж роботи за своєю професією не менше 3 років, переміщується із одного цеху в інший, де характер його роботи та тип обладнання, на якому він буде працювати, не змінюються. 5.3. Повторний інструктаж

5.3.1. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою І раз у квартал, на інших роботах -1 раз на півріччя.

5.3.2. Повторний Інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за програмою первинного інструктажу в повному обсязі.

5.4. Позаплановий інструктаж

5.4.1. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або а кабінеті охорони праці:

– при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них:

– при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструменту, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на охорону праці;

– при порушенні працівником, студентом, учнем або вихованцем нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травми, аварії чи отруєння:

на вимогу працівників органу державного нагляду за охороною праці, вищестоящої господарської організації, або державної виконавчої влади у випадку, якщо виявлено незнання працівником, студентом або учнем безпечних методів, прийомів праці чи нормативних актів про охорону праці;

При перерві в роботі виконавця робіт більше ніж на 30 календарних днів – для робіт а підвищеною небезпекою, а для решти робіт – більше 60 днів. 5.4.2. Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників спільного фаху. Обсяг І зміст Інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин І обставин, що спричинили необхідність його проведення.

5.5. Цільовий Інструктаж

5.5.1. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при:

– виконанні разових робіт, що не пов’язані з безпосередніми обов’язками за фахом (навантаження, розвантаження, разові роботи за межами підприємства, цеху тощо);

-ліквідації аварії, стихійного лиха:

– проведенні робіт, на які оформлюється наряд-допуск, дозвіл та інші документи;

екскурсіях на підприємства:

– організації масових заходів з учнями та вихованцями (екскурсії, походи, спортивні заходи тощо).

5.5.2. Цільовий інструктаж фіксується нарядом-допуском або іншою документацією, що дозволяє проведення робіт.

5.6. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередньо керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер, інструктор виробничого навчання, викладач тощо).

5.7. Первинний, повторний, цільовий та позаплановий Інструктажі затверджуються перевіркою знань усним опитуванням за допомогою технічних засобів навчання, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+