ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРА

1. ЗАКОН України "Про охорону праці". - К.: Основа, 1993. - 40 с.

2. НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ коментар до Закону України "Про охорону праці". - К.: Основа, 1996. - 254 с.

3. ДСТУ 2293-93. ССБП. Охорона праці. Терміни та визначення. - К.: Держстандарт України, 1993. - 15 с. Чинний від 06.12.93.

4. ГОСТ 12.0.003-74 (СТ СЭВ 790-77). ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. - М.: Вид-тво стандартів, 1979 - 4 с. - Введ.01.05.75.

5. ПРОТОЕРЕЙСКИЙ А.С. Безопасность труда в авиации. - К.: КМУ-ГА, 2000. - 228 с.

6. НПАОП 0.00-4.03-01. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004, № 1112.

7. ПРОТОЄРЕЙСЬКИЙ О.С. Охорона праці: Практикум для студентів усіх спеціальностей. - К.: НАУ, 2001. - 82 с.

8. СПРАВОЧНИК по охране труда на промышленном предприятии / К.Н.Ткачук, Д.Ф.Иванчук и др. - К.: Техника, 1991. - 285 с.

9. ДСН 3.36.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. - К.: Держстандарт, 1999. - 31 с. Чинний з 01.01.99.

10. СНиП ІІ-А.8-62. Естественное освещение. Нормы проектирования. -М.: Госстройиздат, 1962. - 41 с.

11. ГОСТ 12.2.007.13-75. ССБТ. Изделия светотехнические. Требования безопасности. - М.: Госстройиздат, 1980. - 4 с.

12. СНиП ІІ-4-79. Естественное и искусственное освещение. - М.: Гос-стройиздат, 1979. - 35 с.

13. ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. - М.: Госстандарт, 1985. - 4 с. - Введ. 01.01.85.

14. МАТИБОРСКИЙ В.В. Охрана труда. Безопасность жизнедеятельности на предприятиях гражданской авиации в условиях воздействия сверхвысоких частот: Учебн. Пособие. - К.: КМУГА, 1998. - 192 с.

15. ДНАОП 0.03-3.24-97. Норми радіаційної безпеки України НРБУ-94. -К.: МОЗ України, 1997. - 121 с. Чинний з 01.01.98.

16. ДНАОП 0.00-4.26-96. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. - К.: МОЗ України, 1997. - 21 с. Чинний з 01.01.96.

17. ДСН 3.3.6.037-99. Шум. Ультра- и инфразвук. Общие положения. -М.: Госстандарт, 1999. - 7 с. - Введ. 01.01.99.

18. ГОСТ 12.1.003-86. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. - М.: Госстандарт, 1986. - 6 с. - Введ. 01.03.86.

19. ПРОТОЄРЕЙСЬКИЙ О.С. Безпека праці на авіапідприємствах. - К.: НАУ, 2002. - 280 с.

20. РД 34.21.22-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. - М.: Энергоиздат, 1987. - 80 с.

21. ПРОТОЕРЕЙСКИЙ А.С. Электробезопасность при технический эксплуатации электрооборудования воздушных судов и аэропортов гражданской авиации: Учебн. Пособие. - К.: КИИГА, 1985. - 87 с.

22. ДОЛИН П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. -М.: Энергоатомиздат, 1985. - 376 с.

23. ГОСТ 12.1.018-93. ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования. - М.: Госстандарт, 1993. - 6 с. - Введ. 01.01.93.

24. ГОСТ 12.4.124-83. ССБТ. Средства защиты от статического электричества. - М.: Госстандарт, 1994. - 4 с. - Введ. 01.01.84.

25. ИНСТРУКЦИЯ по снижению влияния статического электричества в технологических процессах обслуживания и ремонта авиационной техники, № 7/И. - М.: МГА, 1986. - 26 с.

26. ПРОТОЕРЕЙСКИЙ А.С. Безопасность труда при применении ГСМ в гражданской авиации: Учебн. Пособие. - М.: Транспорт, 1987. - 247 с.

27. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. -М.: Госстандарт, 1992. - 25 с. - Введ. 01.07.95.

28. ПРОТОЕРЕЙСКИЙ А.С. Безопасность труда при применении горючесмазочных материалов в гражданской авиации. - М.: Транспорт, 1980. -175 с.

Гість, залишиш коментар?
Ім'я:*
E-Mail:


Статистика
0  
Всього матеріалів 4285
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 20
Наші партнери
Оновлення new
  • Поняття злочину
  • Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини. Поняття злочину в кримінальному законі є універсальною і фундаментальною категорією :
  • Принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність
  • Притягнення до кримінально-правової відповідальності певними державними органами в Україні здійснюється на основі кількох принципів, зокрема: 
  • 24 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури
  • Як повідоляє Український центр оцінювання якості освіти: «допуск абітурієнтів до пункту тестування триватиме з 10:15 до 10:50, початок зовнішнього
  • Умови застосування видачі або передачі злочинця
  • Підставою видачі  є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке відповідно до законодавства України та законодавства запитуючої держави є
  • Універсальний принцип закону України про кримінальну відповідальність
  • Космополітичний (універсальний ) принцип передбачають поширення чинності кримінального законодавства України на суспільно небезпечні діяння, вчинені
Інформація
Голосування
Ви живете...