Розповсюдження і демонстрування фільмів


Розповсюдження і демонстрування фільмів


Одним із ключових засобів регулювання розповсюдження і демонстрування на території України всіх видів вітчизняних та іноземних фільмів є видача Державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів (Прокатного посвідчення).

Прокатне по­свідчення є документом, що засвідчує відповідне право та визначає умови розповсюдження і демонстрування фільмів. Фільми, на які видані державні посвідчення на право розповсюдження і демонструван­ня, вносяться до Державного реєстру фільмів.

Безпосередньо порядок видачі прокатних посвідчень визначаєть­ся «Положенням про державне посвідчення на право розповсюджен­ня і демонстрування фільмів», затверджене Постановою Кабінету Мі­ністрів України.

Прокатне посвідчення дає право розповсюджувати і демонстру­вати на території України всі види фільмів, вироблених в Украї­ні та за її межами, будь-яким кінотеатрам, кіноустановкам, відеоустановкам, прокатним пунктам відеокасет, торговельним під­приємствам, підприємствам з тиражування, а також телеорганізаціям, у тому числі кабельному телебаченню, незалежно від фор­ми власності.

Згідно з цим Положенням (п. 2). Прокатне посвідчення може засвідчувати два види прав: право розповсюдження фільму та право демонстрування фільму.

Право розповсюдження фільму є виключним (ексклюзивним) або невиключним правом на тиражування, продаж, пе­редавання в прокат, оренду фільму. Це право складається з:

кінотеатрального права (тиражування фільмокопій на кіноплівці, передання їх у прокат, оренду);

права домашнього відео (тиражування фільмокопій на відео носіях, їх продаж, передавання в прокат);

права публічного комерційного відео (тиражування фільмокопій на відеоносіях, їх продаж, передавання в прокат, оренду для публічного показу через відеопроекцію);

телевізійного права (тиражування фільмокопій на відеоносі­ях, їх продаж, передавання в прокат для публічного показу ка­налами мовлення телебачення);

Право демонстрування фільму - це виключне (ексклюзивне) або невиключне (неексклюзивне) право на демонстрування (публічний показ) фільму. Це право складається з:

кінотеатрального права(демонстрування фільмокопій на кіноплівці у призначених для цього приміщеннях: кінотеатрах, кіноустановках);

права публічного комерційного відео (демонстрування фільмокопій на відеоносії у призначених для цього та обладнаних спеціальною відеопроекційною апаратурою приміщеннях або у приміщеннях, безпосередньо не пов'язаних з демонструван­ням фільмів, обладнаних відеопроекційною апарату рою або те­левізійними приймачами);

Прокатне посвідчення видається юридичній або фізичній особі, яка відповідно до законодавства є суб'єктом підприємницької діяль­ності. Рішення про видачу посвідчення приймає Держкіно на підста­ві відповідної заяви.

Прокатне посвідчення видається:

- власникам кінотеатрального права - на кожний фільм і кожну фільмокопію на кіноплівці;

- власникам телевізійного права, права домашнього відео та публічного комерційного відео - на кожний фільм або кіль­ка фільмів.

Для одержання прокатного посвідчення власник відповідних прав на фільм подає до Держкіно:

- заяву про видачу прокатного посвідчення, в якій зазначають­ся назва фільму мовою оригіналу та українською мовою, кра­їна і студія-виробник, рік випуску;

- нотаріально засвідчені копії (ксерокопії) угод (контрактів, договорів), інших документів, які підтверджують право даної осо­би на розповсюдження і демонстрування фільму, починаючи від першого власника майнових авторських прав;

Розгляд заяви, ухвалення рішення щодо державної реєстрації фільму або відмови у ній та видача прокатного посвідчення здійснюються протягом 15 днів. У разі позитивного рішення Держкіно реєструє фільм у Державному реєстрі фільмів, присвоює кожному фільму державний реєстраційний номер та видає прокатне посвідчення. Під час реєстрації також встановлюється індекс розповсюдження і демонстрації та визначається глядацька аудито­рія фільми.

У разі виникнення розбіжностей щодо визначення індексу філь­му за згодою власника відповідних прав на фільм цей індекс визначає Експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування філь­мів при Держкіно, до складу якої входять незалежні експерти - кіно­знавці, кінокритики, мистецтвознавці, психологи, а також представ­ники заінтересованих міністерств та інших центральних органів ви­конавчої влади.


Статистика
2  
Всього матеріалів 4342
0  
Всього коментарів 8
0  
Користувачів 59
Наші партнери
Оновлення new
  • Процесуальні права та обов’язки сторін
  • Процесуальні права - це права, які має суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин і які визначають його правові та фактичні можливості у справі.
  • Сторони у цивільному процесі
  • Сторони у цивільному процесі – ймовірні суб’єкти спірних матеріальних  правовідносин, які беруть участь у справі з метою захисту власних прав,
  • Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність
  • Здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна процесуальна
  • Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи
  • Малолітньою є фізична особа до досягнення 14 років. Неповнолітньою є фізична особа, що не досягла 18 років. Статус неповнолітньої особи не
  • Неприпустимість зловживання процесуальними правами
  • Зловживання процесуальними правами завдає шкоди як інтересам правосуддя, так і правам осіб, які беруть участь у цивільній справі і вчиняються з
Інформація
Голосування
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?