Сутність, мета і завдання огляду місця події


Сутність, мета і завдання огляду місця події


Огляд місця події – це один із процесуальних способів безпосереднього ви­вчення слідчим чи іншою особою, у провадженні якої перебуває кримінальна справа відповідного фрагмента (частини, ділянки тощо) матеріального мікросередовища - місця події та прилег­лої до нього території.

Такий огляд може проводитися на будь-якій стадії розсліду­вання, але завжди повинен бути виконаний невідкладно,- негай­но, тільки-но виникла у слідчого потреба оглянути таке місце. Тому це найбільш складний і трудомісткий вид слідчого ог­ляду, що має важливе значення для розслідування злочинів, на­зивають невідкладною слідчою дією.

Огляд місця події - це невідкладна слідча дія, що по­лягає в установленні, фіксації та дослідженні обстановки місця події, слідів злочину та злочинця, інших (фактичних) даних, на підставі яких у сукупності з рештою доказів можна робити вис­новок про механізм події та інші обставини розслідуваної події.

Необхідно розмежовувати два нетотожні поняття - місце по­дії та місце злочину.

Місце події - приміщення або ділянка місцевості, у межах яких виявлено сліди вчинення злочину (викрадене майно, труп, частини трупа, схована злочинцем зброя тощо), хоча сам злочин міг бути вчинений в іншому місці.

Місце злочину - приміщення або ділянка місцевості (терито­рії), де безпосередньо було вчинено злочин, хоча сліди цього злочину можуть бути виявлені і в інших місцях (одному чи де­кількох).

Інколи місце злочину і місце події можуть збігатися.

На початку розслідування слідчий ще не може знати точно, де було вчинено злочин, тобто чи є конкретне місце місцем зло­чину чи ні, а є тільки місцем події.

Однак у всіх випадках незалежно від того, в якому змісті чи контексті місце слідчого огляду розглядається, місце події - завжди середовище речей, слідів і відносин, унікальне сховище в комплексі надзвичайно різноманітної інформації.

Огляд місця події та його обстановки становить собою ви­вчення й фіксацію таких об'єктів (дослідження):

- рельєфу місцевості, природних і штучних меж місця події;

просторового розташування тамтешніх предметів, їх розмі­щення між собою та відстаней між ними;

розміщення предметів під кутом зору їх цивільного при­значення та положення під час звичного використання;

слідів злочину і злочинця;

відсутності необхідних за конкретної звичної обстановки предметів, речей, слідів тощо.

Завданнями огляду місця події можуть бути:

1) вивчення й фіксація обстановки місця події з метою з'ясу­вання характеру і механізму події;

2) виявлення і вилучення слідів злочину, які в подальшому можуть слугувати речовими доказами у справі;

3) з'ясування ознак, що характеризують осіб, учасників учи­нення злочину;

4) фіксація особливостей, притаманних потерпілому чи ін­шим об'єктам посягання;

5) встановлення обставин, що відображають об'єктивну сто­рону злочину: час і спосіб його вчинення, дії злочинця на місці події, наслідки злочину, наявність зв'язків між діями злочинця та його наслідками;

6) виявлення ознак, що вказують на мотиви й цілі вчиненого злочину;

7) з'ясування обставин, що сприяли вчиненню злочину.

Дослідженням (оглядом) місця події можуть бути зібрані да­ні, які па рівні припущення або категоричного висновку дають підстави вважати про таке:

1) чи було вчинено злочин, чи ні, якщо так, то якого саме виду?

2) чи є це місце місцем учинення злочину?

3) час учинення досліджуваної події;

4) що є об'єктом злочинного посягання (предметом злочину)?

5) чи є жертви події, хто вони?

6) мета, мотиви злочину тощо.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 100
Оновлення new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
  • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?