Пошук по сайту

Криміналістична характеристика вимагання


Криміналістична характеристика вимагання


Стаття 189. Вимагання

1. Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання), - караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

3. Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.

4. Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження, - карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Вимагання в останні роки стало одним з найбільш поши­рених злочинів.

У криміналістичній характеристиці вимагань, насамперед, варто вирізнити узагальнену інформацію про:

суб'єкт злочину;

жертву злочину;

способи вчинення вимагання;

обставини та слідову картину;

предмет злочинного посягання.

Вимагачів, за соціальним статусом, можна поділити на такі категорії:

кримінальні елементи, члени злочинних угруповань, тобто особи, що вчиняють вимагання у вигляді промислу і роз­глядають цей вид злочинної діяльності як засіб існування - ви-магачі-професіонали (члени організованих злочинних угрупо­вань);

зовні законослухняні громадяни - працівники комерцій­них та охоронних структур, банків, АТ (вартові, експедитори, інколи й керівники вказаних структур); студенти вишів, учні технікумів, коледжів та училищ; робітники підприємств; пред­ставники спортивних товариств (тренери, інструктори); пра­цівники правоохоронних органів.

Вимагання часто:

- вчиняється організованою злочинною групою,

- може супроводжуватися захопленням заручників.

Організовані злочинні угруповання мають специфічну структуру, яка полягає в тому, що вона найчастіше складається з декількох відносно самостійних підгруп - «бойових загонів», діяльність яких координують організатор і наближені до нього активні члени злочинного угруповання.

Вони розробляють плани злочинних акцій (оцінюють мате­ріальний стан потерпілого, визначають суму, яку слід із нього зажадати, і порядок її передання, здійснюють добір виконавців виходячи з можливого опору з боку потерпілого та ін.), розпо­діляють злочинний прибуток, координують злочинну діяль­ність учасників, виробляють правила поводження учасників групи і стежать за їхнім виконанням, установлюють потрібні зв'язки.

Зазвичай вони пі в яких злочинних акціях безпосередньої участі не беруть, у випадку провалу рядові вимагачі, тобто ви­конавці, їх не виказують, а якщо лідери відомі правоохоронним органам, то не дають проти них ніяких показань. Через це ліде­ри та основне ядро групи залишаються непокараними і продов­жують злочинну діяльність.

Жертви вимагання також можуть бути розділені на декіль­ка груп:

законослухняні громадяни, частіше ті, які зайняті комер­ційною діяльністю, інколи державні службовці, чиї функції пов'язані з управлінням майном, розподілом квот на експорт­но-імпортні операції, виділенням земель, орендою приміщень і под.;

особи, діяльність яких має протиправний характер: хабар­ники, учасники незаконних і сумнівних угод, організатори фі­нансових «пірамід», посередники в обготівкуванні і «відмиван­ні» грошей та ін.

Предметом вимагання можуть бути:

майно,

гроші,

цінності,

право на майно,

вимога вчинити інші дії майнового характеру.

Засоби вимагання:

погроза фізичним насильством чи знищенням майна;

- погроза розповсюдити ганебні відомості чи іншу небажану інформацію щодо потерпілого чи його близьких родичів або людей, яка може заподіяти істотну шкоду їхнім правам і закон­ним інтересам.

Погрози, що їх висловлюють вимагачі, різноманітні за харак­тером і пов'язані, головним чином, із застосуванням насиль­ства (95% випадків): від побоїв до вбивства потерпілих та їхніх близьких, зґвалтувань, викрадення, взяття в заручники.

При цьому виконання погроз, пов'язаних із насильством, має жорстокий характер: потерпілих б'ють, приковують наручни­ками до бампера автомашини, що рухається, підвішують униз головою, надівають на голову поліетиленові пакети, припіка­ють паяльною лампою, праскою та ін.

Вимагачі погрожують потерпілим знищенням майна: підпа­лом дверей квартири або офісу, спаленням дачі або торгового об'єкта, вибухом автомобіля, знищенням товару, а також розголошенням ганебних для потерпілих та їхніх близьких ві­домостей (дані з особистого життя, їхньої діяльності у сфері бізнесу).

Найбільш поширеними способами вчинення вимагання (за­лежно від способу впливу злочинців на потерпілого) є:

погрози психологічного характеру (демонстрація морду­вань, знарядь і результатів насильства - від побоїв до вбивства;

пряме передання коштів, цінних паперів на пред'явника або майна потерпілого;

переведення коштів на визначений вимагачами рахунок у банку;

переоформлення на ім'я зазначених вимагачами осіб і пе­редання їм документів, що дають право на майно: доручень на керування автомобілем із правом його продажу, заповітів, дар­чих, договорів купівлі-продажу, генеральних доручень на право вчинення угод із нерухомістю тощо;

оформлення на користь вимагачів строкових розписок або анулювання боргових розписок, отриманих потерпілим від тре­тіх осіб;

переадресування на ім'я зазначених вимагачами осіб цін­них паперів, наприклад, векселів (індосамент);

оплата нав'язаних послуг, виконуваних організаціями, що їх контролюють вимагачі, у сумі, що явно перевищує обсяг ви­конаних робіт та ін.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 1173
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація