Поиск по сайту

Суб’єкти і об’єкти правовідносин які виникають щодо функціонування Інтернет


Суб’єкти і об’єкти правовідносин які виникають щодо функціонування Інтернет


Виділяють три групи суб'єктів, які діють в Інтернет.

Першу групу суб’єктів, що проводять інформаційну діяльність в Ін­тернет, становлять оператори і провайдери телекомунікації. Вони за­безпечують саме функціонування Інтернет як інформаційної системи, їх діяльність охоплює: технічне обслуговування і експлуатацію тех­нічного обладнання телекомунікаційних мереж, надання в користуван­ня ліній зв'язку, реєстрацію та адміністрування адрес Інтернет тощо.

Основними видами інформаційних послуг, які надаються цими суб'єктами, є:

1) підключення, тобто забезпечення доступом до Інтернет;

2) хостинг - розміщення інформації та інформаційних ресурсів за­мовника на відповідному технічному обладнанні - веб-серверах і за­безпечення доступу до цих ресурсів через Інтернет;

3) адміністрування - здійснення організаційно-технічних заходів для забезпечення функціонування технічних засобів підтримки адрес­ного простору Інтернет;

4) послуги з навігації в Інтернат - створення так званих веб-порталів, які полегшують пошук і доступ до інформаційних ресур­сів Інтернет.

Діяльність цієї групи суб'єктів визначається насамперед націо­нальними та міжнародними нормативно-правовими актами, що ре­гулюють питання електрозв’язку, телекомунікацій, надання інфор­маційних послуг тощо.

До другої групи суб'єктів належать виробники, власники та роз­повсюджувачі інформації та інформаційних ресурсів, тобто суб'єкти, які створюють інформаційне наповнення Інтернет. Ці суб'єкти ство­рюють електронні інформаційні ресурси, володіють правами на них або на окремі документи, що входять до їх складу та забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів і задоволен­ня інформаційних потреб користувачів. Окремо слід виділити групу суб'єктів, яка надає специфічні послуги щодо укладання цивільно-правових угод за допомогою Інтернет (Інтернет-магазини, Інтернет-казино тощо), тоб­то все, що охоплюється терміном «електронна комерція».

Діяльність суб'єктів цієї групи регулюється насамперед цивіль­ним законодавством і законодавством про інтелектуальну власність

Останню, третю групу становлять споживачі телекомунікаційних послуг. Споживачем може бути юридична або фізична особа, яка по­требує, замовляє або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб. Основними видами послуг, які надаються користувачам Інтернет, є: підключення, доступ до інформаційних ресурсів, хостинг та електронна пошта.

При цьому основу правового регулювання становлять, по перше, конституційні норми, якими визначаються права і свободи людини в галузі інформації (свобода слова, таємниця кореспонденції), норми цивільного права та законодавства про захист прав споживачів. Окре­мо слід відзначити два типи цивільно-правових угод, які укладають­ся між операторами і провайдерами телекомунікації та користувача­ми телекомунікаційних послуг та між власниками інформаційних ре­сурсів і користувачами цих ресурсів. Цими угодами можуть установ­люватися додаткові правила використання послуг та обладнання, до­ступу до інформації та прав щодо користування нею.

Зазначена класифікація дає змогу окреслити основні об'єкти пра­вовідносин в Інтернет. Це:

- телекомунікаційні мережі та інше технічне обладнання;

- комп'ютерне програмне забезпечення;

- інформація, інформаційні ресурси, інформаційні продукти та інформаційні послуги; доменні імена;

- права та свободи в галузі інформації; інформаційна безпека.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1188
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация