Поиск по сайту

Порядок ліцензування каналів мовлення


Порядок ліцензування каналів мовлення


Ліцензування телерадіомовлення здійснює Національна рада.

Ліцензія Національної ради на телерадіомовлення є єдиним і достатнім документом дозвільного характеру, що надає право ліцензіату вести телерадіомовлення.

Єдиним і достатнім документом, що надає ліцензіату право відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, користуватися каналами мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних за­собів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію є ліцензія на мовленнявидана Національною радою.

Телерадіоорганізація-ліцензіант має право розпочати мовлення протягом року з дня набрання чинності відповідною ліцензією, про що в десятиденний термін зобов'язана повідомити Національну раду.

Ліцензуванню підлягають такі види мовлення:

1) супутникове;

2) ефірне;

3) кабельне;

4) проводове;

5) багатоканальне.

Видача ліцензій на мовлення здійснюється:

на конкурсних засадах (за результатами відкритих конкурсів) для ефірного та багатоканального мовлення з використанням радіочастотного ресурсу;

без конкурсів (за заявковим принципом) щодо всіх інших видів мовлення.

Конкурс на отримання ліцензії оголошується Національною ра­дою, причому в оголошенні зазначаються територія розповсюджен­ня, канал та частоти, потужність передавача, обсяг мовлення (годин на добу) тощо.

Національна рада визначає також конкурсні умови, а саме:

- ліцензійні умови для відповідного виду мовлення;

- вимоги до програмної концепції мовлення;

- вимоги щодо організаційно-технічних, фінансових та інвестиційних зобов'язань майбутнього ліцензіата.

Безпосередній перелік таких умов визначається Рішенням Національної ради. Рішення про видачу ліцензії приймається Національ­ною радою після визначення переможця конкурсного відбору і оформ­ляється протоколом, який підписується під час засідання Національної ради. Строк дії ліцензії встановлюється рішенням Національної ради згідно із заявою телерадіоорганізації, але він не може бути мен­шим за 7 років - для ефірного мовлення і 10 років - для кабельного (проводового) мовлення. Після закінчення визначеного строку ліцен­зія втрачає чинність, якщо не прийнято рішення про її продовження.

У ліцензії Національної ради, зокрема, зазначаються: назва та вид телерадіоорганізації, місцезнаходження, вид діяльності, логотипи та позивні, програмна концепція, територія і спосіб розповсюдження, категорія споживачів, мова програм і передач (із зазначенням відсо­ткової частки української мови), інформація про засновників.

Інструментом, що забезпечує можливість належної ідентифікації програм та передач і здійснення контролю за додержанням законодавства та ліцензійних умов, є обов'язок телерадіоорганізацій пові­домляти вихідні дані.

До вихідних даних належать:

- під час трансляції (ретрансляції) радіопрограми - найменування та позивні телерадіоорганізації. які вона повинна повідо­мляти не рідше ніж щогодини;

- під час трансляції телепередачі - логотип, емблема або інші вихідні дані, які повинні постійно використовуватись.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
6  
Користувачів 772
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация