Поиск по сайту

Державний кордон, поняття, види, порядок встановлення, режимиВідповідно до Закону України «Про охорону державного кордону України» від 04.11.1991 № 1777-XII, державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня, що  проходить по цій лінії, та відмежовує територію однієї держави від іншої.

Державний кордон України визначається Конституцією  та законами України, а також міжнародними  договорами України.

Захист державного кордону України є невід'ємною частиною  загальнодержавної системи забезпечення національної безпеки і  полягає у скоординованій діяльності військових формувань та  правоохоронних органів держави, організація і порядок діяльності  яких визначаються законом.

Державний кордон України, якщо інше не передбачено  міжнародними договорами України, встановлюється:

 • на суші - по характерних точках і лініях рельєфу або ясно  видимих орієнтирах;
 • на морі - по зовнішній межі територіального моря України;
 • на судноплавних річках - по середині головного фарватеру  або тальвегу річки; на несудноплавних річках (ручаях) - по їх  середині або по середині головного рукава річки;
 • на водосховищах гідровузлів та інших штучних водоймах -  відповідно до лінії державного кордону України, яка проходила на  місцевості до їх заповнення;
 • на залізничних і автодорожніх мостах, греблях та інших  спорудах, що проходять через прикордонні ділянки судноплавних і несудноплавних річок (ручаїв), - по середині цих споруд або по їх  технологічній осі, незалежно від проходження державного кордону  України на воді. 

Позначення державного кордону України  

Державний кордон України на місцевості позначається ясно  видимими прикордонними знаками, форми, розмір і порядок  встановлення яких визначаються законодавством України і  міжнародними договорами України. 

Зберігання документів демаркації державного кордону України  здійснює Державна прикордонна служба України в установленому  законодавством України порядку.

Порядок становлення держ. кордону України включає такі етапи :

 1. Делімітація – це становлення держ. кордону на картах чи схемах під час підписання двохсторонніх договорів між державами.
 2. Демаркація - це встановлення на місцевості по лінії держ. кордону заборів, стовпчиків, чи ін. позначок про проведення в цьому місці державного кордону.

Визначення режиму державного кордону України  

Режим державного кордону України - порядок перетинання  державного кордону України, плавання і перебування українських та  іноземних невійськових суден і військових кораблів у  територіальному морі та внутрішніх водах України

Не є порушеннями правил перетинання державного кордону 

України вимушене перетинання державного кордону особами,  транспортними засобами на суші, заходження іноземних невійськових  суден і військових кораблів у територіальне море та внутрішні води  України, вимушений вліт повітряних суден та інших літальних  апаратів, вчинені в стані крайньої необхідності, а також за інших  вимушених обставин. 

Під час надзвичайних ситуацій, зумовлених великими аваріями,  катастрофами і стихійним лихом, аварійно-рятувальні формування 

Види кордонів за своєю природою:

 • природні, або орографічні - кордони, які встановлені з урахуванням рельєфу місцевості (наприклад, за річищами річок або каналів, берегами озер, гірськими хребтами та ущелинами тощо).
 • геометричні кордони, тобто кордони, проведені по прямій, яка перетинає місцевість від однієї точки до іншої, незважаючи на характер місцевості (але оминаючи поселення).

Особливим видом геометричних кордонів є так звані астрономічні кордони, тобто такі, лінія яких збігається з паралеллю або меридіаном земної географічної сітки.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1080
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация