Поиск по сайту

Критерії етапізації процесу управління конфліктами


Критерії етапізації процесу управління конфліктами


Для вироблення технологій управління і контролю за конфліктами принципово важливе знання особливих етапів їх розгортання та розвитку, кожен з яких передбачає вирішення строго визначених завдань і досягнення абсолютно конкретних цілей.

Так, наприклад, Ч. Осгуд пов'язує наявність етапів з діями того з учасників конфлікту, який в односторонньому порядку висуває певні ініціативи, спрямовані на зниження напруженості, і очікує, що його партнер відповість тим же.

Лебедєва стосовно до збройних конфліктів пише про етапи: припинення насильницьких дій (що має на меті зниження рівня протистояння сторін); встановлення діалогу та підготовки до проведення переговорів (що припускає стимулювання обговорення проблеми між учасника ми конфлікту); про етап, що знаменує початок переговорного процесу (ведучого до розширення можливостей роз'яснення сторонами своїх позицій, обговоренню перспектив врегулювання і т.д.) і про етап виконання досягнутих договоренностей. Сукупність даних етапів характеризує перелік умов, що дозволяють здійснити поступовий перехід від стабілізації конфлікту і появи можливості контролювати подальший перебіг подій до розширення комунікацій між сторонами і примирення їхніх позицій.

Інші вчені, розглядаючи протягом конфлікту, виділяють універсальні етапи інституціалізації конфлікту, легітимації, структурування груп і редукції (А. Чумиков). Суть першого етапу полягає в тому, що на ньому передбачається укладання дій сторін в рамках певних норм, орієнтація і відтворення яких забезпечить досить передбачуваний розвиток конфлікту в певних межах.

Другий етап спрямований на виправдання даних норм в очах правлячого режиму і суспільства. Третій означає виділення тих конкретних осіб (груп), які виступають в суперечці від імені спільноти і позиції яких зумовлюють зміст конфлікту, а отже, і свідомий вплив на ці позиції з метою їх необхідної зміни. Завершальний же етап передбачає подальше послідовне ослаблення інтенсивності (вже пом'якшеного) конфлікту та його переклад на менш значимий політичний рівень.

Однак ці підходи хоча і акцентують увагу на важливих аспектах управління конфліктами, проте вони занадто нормативні документи для управління поведінкою конфліктуючих сторін, які можуть дотримуватися протилежних поглядів на правила взаємодії і не здатні виділити своїх постійних представників і т.д.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 749
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация