Поиск по сайту

Джерела політичних конфліктів


Джерела політичних конфліктів


Джерелами політичних конфліктів є соціальні та позасоціальні чинники. Результатом дії останніх можна назвати расові конфлікти.

Переважають, звичайно, соціальні фактори.

Виділяють три основні причини, що лежать в основі політичного конфлікту.

Насамперед - це розбіжність статусів суб'єктів політики, їх рольових призначень і функцій, інтересів і потреб у владі, недолік ресурсів і т.д. Ці джерела політичних конфліктів найчастіше детермінують суперечності між правлячою і контрелітою, різними групами тиску, та між усіма іншими політичними суб'єктами системи влади.

До другого основного джерела політичних конфліктів відносяться розбіжності людей в базових цінностях і політичних ідеалах, в оцінках історичних і актуальних подій, а також в інших суб'єктивно значущих уявленнях про політичні явища. Такі конфлікти найчастіше виникають у тих країнах, де стикаються якісно різні думки про шляхи реформування державності, закладаються основи нового політичного устрою суспільства, шукаються шляхи виходу з соціальної кризи.

В останні роки ряд західних теоретиків (Дж. Бергон, К. Ледерер, Дж. Девіс та ін) висунули ще одну версію, що пояснює природу політичних конфліктів - т.зв. теорію людських потреб. Ця концепція стверджує, що конфлікти виникають в результаті ущемлення або неадекватного задоволення потреб. Прихильники цієї позиції відносять до базових джерел конфліктів різні цінності: О. Надлер - ідентичність, економічне зростання, внутрішнє саморозкриття; Р. Інглхарт - безпека, суспільне визнання, моральне вдосконалення і ін.

Третім джерелом політичних конфліктів у політичній науці розглядаються процеси ідентифікації громадян, усвідомлення ними своєї приналежності до соціальних, етнічних, релігійних та іншим спільнотам і об'єднанням, що визначає розуміння ними свого місця в соціальній і політичній системі. Такого роду конфлікти характерні насамперед для нестабільних суспільств, де людям доводиться усвідомлювати себе громадянами нової держави, звикати до нетрадиційних для себе норм взаємин з владою.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 534
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Якою мовою Ви розмовляєте ?