Поиск по сайту

Управлінське рішення, його роль, функції, види, типології


Управлінське рішення, його роль, функції, види, типології


Управлінські рішення є основою процесу управління.

Управлінське рішення — результат вибору суб'єктом управління способу дій, спрямованих на вирішення поставленого завдання в існуючій чи спроектованій ситуації.

Управлінське рішення - це творчий акт цілеспрямованого впливу суб'єкта управління на об'єкт, заснований на знанні об'єктивних законів і досвіді, та призводить до практичних результатів.

Рішення є засобом узгодження інтересів, розв'язання назрілих проблем суспільства.

Прикладом політичних рішень можуть бути закони, накази, розпорядження, постанови тощо. Вони бувають: загальнодержавні, регіональні та місцеві; колегіальні та одноосібні; стратегічні і тактичні. Існують також оперативні рішення, що їх приймають задля залагодження гостроактуальних поточних проблем.

Управлінські рішення здебільшого класифікують за кількома ознаками.

1. За сферою охоплення:

 • загальні рішення — стосуються всієї організації;
 • часткові рішення — стосуються конкретних підрозділів, служб, проблем тощо.

2. За рівнем прийняття:

 • рішення на вищому (інституційному) рівні управління;
 • рішення на середньому (управлінському) рівні управління;
 • рішення на нижчому (технічному) рівні управління.

3. За способом прийняття:

 • одноособові рішення;
 • колегіальні рішення — готуються групою фахівців, а приймає їх відповідна група менеджерів;
 • колективні рішення — приймаються загальними зборами, відповідним колективом.

4. За характером:

 • економічні рішення;
 • технологічні рішення;
 • соціально-психологічні рішення;
 • адміністративні рішення.

Виділяють три основні функції управлінських рішень:

Скеровуюча

Будь-яке рішення розробляють, виходячи з певної стратегії управління соціально-економічною системою, організацією чи підприємством з урахуванням довгострокової перспективи. Виходячи зі стратегічної лінії розвитку, у рішенні ставиться конкретне завдання, яке потрібно виконати в певний строк. При цьому найкращих результатів досягають у тих випадках, коли поставлене завдання забезпечує реалізацію принципу: те, що вигідно підприємству, має бути вигідним і окремому працівнику.

Координуюча (узгодження)

Управлінське рішення визначає місце кожної ланки, підрозділу, працівника у вирішенні поставлених завдань, погоджує та взаємно пов’язує їх дії та необхідні ресурси в часі і просторі. Таким чином, функція координації та узгодження у поєднанні з іншими заходами покликана забезпечувати чітку узгодженість дій всього трудового колективу, ритмічність виконання виробничої програми.

Мобілізуюча (стимулююча)

СОДЕРЖАНИЕ цієї функції полягає у забезпеченні найбільш повної активізації окремих виконавців чи трудових колективів для досягнення сформульованих у рішенні цілей.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1029
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация