Поиск по сайту

Роль і функціональне призначення управлінської діяльності


Роль і функціональне призначення управлінської діяльності


Сутність управлінської діяльності полягає у грамотній організації взаємодії людей при колективній роботі з метою досягнення основних завдань виробництва. Головною її особливістю вважається той факт, що впливати припадає на суб’єкт, тобто, на людей, а психологія людини досить тонка наука, що вимагає наявності певних навичок і знань.

Управлінська діяльність передбачає створення такої атмосфери в колективі і такого ставлення до кожного співробітника, яке б стимулювало їх на виконання функцій, необхідних керівництву підприємства.

За змістом управлінська діяльність - це реалізація універсальних функцій управління ( планування, прогнозування, мотивування та ін.)

Мета управлінської діяльності – забезпечення найкращого функціонування організаційної системи.

Умови управлінської діяльності поділяються на зовнішні і внутрішні.

Зовнішні умови - це тимчасові обмеження, інформаційна невизначеність, висока відповідальність за кінцеві результати, брак ресурсів, виникнення стресових ситуацій.

Внутрішні умови - необхідність одночасного виконання різних дій і вирішення багатьох завдань; суперечливість нормативних приписів; несформульованість оцінкових критеріїв ефективності керівника, а часто їх відсутність та ін.

Головною ланкою в системі управління вважається саме керівник, так як на нього покладається обов’язок створити максимально позитивну і продуктивну атмосферу в колективі. Він має право вибрати конкретну модель поведінки, серед яких можна виділити такі види управлінської діяльності, як авторитарна, демократична чи ліберальна позиція керівника. При авторитарному підході він вважається безперечним лідером, а його слово – законом, тому оскаржувати його заборонено. Лібералізм дозволяє співробітникам робити те, що вони вважають за потрібне в даній ситуації, без попереднього ради з начальником. Демократичний лад є найбільш продуктивним, так як припускає спільне прийняття рішень, а значить, вони будуть повністю задовольняти обидві сторони.

Управлінська діяльність, як і будь-яка система, включає певні складові:

 1. визначення основних цілей керівником і грамотне їх роз’яснення персоналу, ретельна розробка плану дій на майбутній період.
 2. реалізація заходів щодо створення ефективних мотивуючих важелів впливу.
 3. чітка постановка ряду завдань, які необхідно реалізувати працівникам, і роздача відповідних розпоряджень.
 4. делегування і контроль над результатами їх роботи.
 5. рефлексія, тобто, наявність зворотного зв’язку.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1188
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация