Поиск по сайту

Технології соціального управління


Технології соціального управління


Під технологією управління розуміється сукупність методів, прийомів реалізації управлінських функцій, виконання управлінських операцій та їх елементів з урахуванням обгрунтованих витрат часу. В основі управлінських технологій лежать виробничі та інформаційні потоки. Технології управління є найважливішим елементом організаційної культури. Вони забезпечують:

1. Встановлення організаційного порядку і раціональної послідовності виконання управлінських робіт;

2. Рівномірне завантаження, узгодженість і єдність дій персоналу;

3. Прийняття рішень на максимально низьких рівнях;

4. Обмеження суб'єктивного впливу на цей процес вищестоящих керівників.

Лінійна технологія. Характеризується суворою послідовністю операцій, які випливають одне з одного і змінюваних відповідно до заздалегідь наміченим планом. Вона використовується в типових випадках при достатньої визначеності ситуації та кінцевої мети, наприклад, при управлінні рухом поїздів, роботою обладнання і т.д.

Технологія управління по ситуації застосовується в умовах високої невизначеності. Технологія виходить з обставин, що складаються, і менеджер приймає оперативні рішення на основі постійного спостереження та аналізу змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі організації.

Технологія управління за результатами полягає в тому, що після кожної фази, залежно від ступеня досягнення запланованих завдань, відбувається уточнення подальших управлінських дій. Така технологія часто застосовується при відсутності достатньої визначеності ситуації та розпливчастості кінцевої мети, наприклад, при управлінні військами в бойових умовах.

Технологія управління по цілях близька до попередньої, але орієнтується на стимулювання здобутки не офіційних завдань, а особистих цілей, сформульованих працівниками спільно з безпосередніми керівниками.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 749
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация