Поиск по сайту

Сутність виборів, їх види, функції, суб'єкти


Сутність виборів, їх види, функції, суб'єкти


Вибори - це форма безпосередньої демократії, народного волевиявлення, в процесі яких шляхом голосування формуються державні органи та органи місцевого самоврядування, а також заповнюються вакантні виборні посади, зокрема, пост глави держави.

Виділяють такі види виборів:

1) за способом волевиявлення виборців:

 • прямі (безпосередні) вибори, коли питання про обрання вирішують громадяни-виборці;
 • непрямі вибори, коли питання про обрання вирішують не громадяни безпосередньо, а обрані ними особи - виборщики, депутати тощо;

2) за територіальною ознакою:

 • загальнодержавні вибори, які проводяться на території всієї держави;
 • місцеві вибори - ті, які проводяться на території певної адміністративно-територіальної одиниці або регіону;

3) за об'єктом класифікують вибори до парламенту, вибори глави держави, вибори місцевих представницьких органів;

4) за часом проведення:

 • чергові вибори, які проводяться у зв'язку із закінченням строку повноважень виборного органу або посадової особи.
 • позачергові вибори;
 • повторні вибори.

5) за кількісною ознакою участі виборців:

 • загальні вибори, в яких можуть брати участь усі громадяни, які мають право обирати;
 • часткові вибори, в яких можуть брати участь тільки громадяни, які проживають на території певної адміністративно-територіальної одиниці або регіону;

Виділяють такі функції виборів:

1) легітимація і стабілізація політичної системи а також легітимація конкретних інститутів влади: парламенту, уряду, президента і т. п.

2) реалізація народного і національного суверенітету;

3) забезпечення стабільності, поступовості та наступності існування влади;

4) селекція політичних керівників з огляду на їх попередню політичну діяльність;

5) формування і вираження суспільної думки

Суб’єкти виборчого процесу:

 1. виборці;
 2. виборчі комісії — спеціально утворені виборчі органи;
 3. органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
 4. партії (блоки), їхні місцеві організації, які висунули кандидатів.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
5  
Користувачів 1391
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация