Поиск по сайту

Спеціалізовані трибунали Суду ЄС


Спеціалізовані трибунали Суду ЄС


Європейський Парламент та Рада, діючи згідно зі звичайною законодавчою процедурою, можуть створити спеціалізовані суди при Суді загальної юрисдикції для розгляду та винесення у першій інстанції рішення у певних категоріях позовів або проваджень, що порушуються у певних сферах. Європейський Парламент та Рада діють за допомогою регламентів або за пропозицією Комісії та після проведення консультацій з Судом або на запит Суду після проведення консультацій з Комісією.

Члени спеціалізованих судів добираються з осіб, чия незалежність є поза сумнівом і які володіють кваліфікацією, необхідною для призначення на судові посади. Їх призначає Рада, діючи одностайно.

Спеціалізовані суди встановлюють свої Регламенти за погодженням із Судом. Такі Регламенти потребують схвалення Радою.

Трибунал у справах публічної служби Європейського Союзу - спеціалізована судова палата Суду ЄС щодо вирішення спорів між органами чи установами ЄС та їх службовцями.

Складається із семи суддів, що призначаються Радою ЄС терміном на шість років із правом повторного призначення їх на ці посади. На пропозицію Суду, Рада ЄС за процедурою голосування, може збільшити кількість суддів. Призначенню суддів Радою ЄС передує представлення їх кандидатур на посаду судді та висновки спеціально створеної комісії у складі семи осіб із числа колишніх членів Суду та Трибуналу, а також визнаних фахівців у галузі права. Призначаючи членів Суду публічної служби ЄС, Рада ЄС повинна дотримуватись принципу збереження балансу у представленні суддями різних країн-членів ЄС, а також, беручи до уваги різні системи судоустрою країн-членів ЄС.

Здебільшого Суд публічної служби засідає у складі трьох суддів, однак, залежно від складності розглядуваної справи, він може слухати справу у складі одного, трьох, п’яти або навіть семи суддів.

Судді Суду публічної служби обирають з-поміж себе голову терміном на три роки із правом переобрання на цю посаду.

Суд публічної служби має власний секретаріат, а для адміністративних, лінгвістичних та інших потреб він може використовувати служби Суду.

Суд публічної служби ЄС розглядає справи з питань трудових відносин (оплата праці, просування по службі, застосування заходів дисциплінарного примусу, прийому на роботу тощо), і системи соціального захисту (нещасних випадків на виробництві, стану здоров’я, старості, інвалідності тощо).

Юрисдикція цього суду поширюється на усі органи та їх працівників, які підпадають під сферу компетенції Суду. Однак поза його розглядом залишаються питання щодо розгляду та вирішення спорів між державами-членами ЄС та їх посадовими і службовими особами, які належать до юрисдикції національних судів цих держав.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 832
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация